Vedci plánujú zablokovať slnečný svit a zabrániť globálnemu otepľovaniu

Richard Vítkovský / 4. decembra 2018 / Lifehacking

  • Od­po­veď na to, ako za­brá­niť tomu, aby glo­bálne otep­ľo­va­nie ma­sívne za­siahlo našu pla­nétu na­šli vedci z Har­vardu
  • Tí sa in­špi­ro­vali vý­bu­chom sopky na Fi­li­pí­nach. Vý­buch sopky však bude na­hra­dený lie­ta­jú­cim ba­ló­nom pl­ným uhli­či­tanu vá­pe­na­tého
  • Čias­točky tejto látky by mali od­ra­ziť sl­nečné lúče späť do ves­míru. Pro­jekt pod­po­ril aj Bill Ga­tes
zdroj: flickr
  • Od­po­veď na to, ako za­brá­niť tomu, aby glo­bálne otep­ľo­va­nie ma­sívne za­siahlo našu pla­nétu na­šli vedci z Har­vardu
  • Tí sa in­špi­ro­vali vý­bu­chom sopky na Fi­li­pí­nach. Vý­buch sopky však bude na­hra­dený lie­ta­jú­cim ba­ló­nom pl­ným uhli­či­tanu vá­pe­na­tého
  • Čias­točky tejto látky by mali od­ra­ziť sl­nečné lúče späť do ves­míru. Pro­jekt pod­po­ril aj Bill Ga­tes

Glo­bálne otep­ľo­va­nie je prob­lé­mom, s kto­rým sa bu­deme mu­sieť skôr či ne­skôr po­pa­so­vať. V sú­čas­nosti tro­chu pred týmto prob­lé­mom za­tvá­rame oči. Bude sa to tý­kať hlavne bu­dú­cich ge­ne­rá­cií, a tak ho ne­be­rieme moc vážne. Vy­tí­najú sa stromy a vý­robné zá­vody vy­púš­ťajú do ovzdu­šia ob­rov­ské množ­stvo škod­li­vín, ktoré majú ne­blahý vplyv na ozó­novú vrstvu.

bill gates

Si­tu­ácia sa po­maly lepší hlavne v ob­lasti do­pravy. Množ­stvo au­to­mo­bi­liek ko­nečne pri­znáva, že v elek­tro­mo­bi­loch je bu­dúc­nosť. Zmeny na­stá­vajú aj v ob­lasti pro­duk­cie elek­tric­kej ener­gie. Ko­nečne sa za­čalo bez hanby ho­vo­riť o so­lár­nych pa­ne­loch a ve­ter­ných elek­trár­ňach.

Tieto zmeny by mali zlep­šiť sú­čas­nosť si­tu­áciu. Prav­de­po­dobne ju však ne­do­kážu úplne za­sta­viť. Práve preto sa hľa­dajú iné a efek­tív­nej­šie rie­še­nia. Do jed­ného ta­kého in­ves­to­val za­kla­da­teľ Mic­ro­softu Bill Ga­tes presne tri mi­li­óny do­lá­rov. Jedná sa o rie­še­nie, ktoré by od­ra­zilo sl­nečné lúče. O re­a­li­zá­ciu by sa mali po­sta­rať vedci z Har­var­do­vej uni­ver­zity.

uhličitan vápenatý

Tí plá­nujú na­spre­jo­vať do at­mo­sféry vo výške 20 ki­lo­met­rov mi­nia­túrne čias­točky, ktoré by od­ra­zili časť sl­neč­ných lú­čov späť do ves­míru. Vedci dú­fajú, že tento po­kus bude mať po­dobný efekt ako erup­cia sopky na Fi­li­pí­nach, ktorá spô­so­bila uvoľ­ne­nie 20 mi­li­ó­nov ton oxidu si­ri­či­tého. Tento plyn pris­pel k oc­hla­de­niu pla­néty o 0,5 °C v prie­behu osem­nás­tich me­sia­cov.

Buď to vy­jde alebo ne­vyjde

Hlav­ným cie­ľom tohto pro­jektu je mi­ni­ma­li­zá­cia naj­hor­ších do­pa­dov zmeny klímy. Tím ved­cov by chcel vy­pus­tiť tep­lo­vzdušný ba­lón nad ju­ho­zá­padnú časť Spo­je­ných štá­tov už v júli bu­dú­ceho roka. Ba­lón na­spre­juje do at­mo­sféry uhli­či­tan vá­pe­natý. Ná­sledne budú vedci me­rať či sa zme­nila in­ten­zita sl­neč­ného svetla. Pri kaž­dom no­vom po­kuse exis­tuje ur­čité ri­ziko. Kri­tici tejto me­tó­dy tvr­dia, že čias­točky môžu na­ru­šiť ozó­novú vrstvu. Ok­rem toho by mohli mať do­pad na vý­skyt daž­ďo­vých pre­há­nok.

Vý­sled­kom by mohli byť su­chá na nie­kto­rých mies­tach pla­néty. Tieto obavy sú na mieste, pre­tože po­dobný po­kus ešte ne­bol zre­a­li­zo­vaný. Ak by sa však po­da­ril, mohlo by to pris­pieť k ma­sív­nej­šiemu na­sa­de­niu po­dob­ných me­tód, čím by sme sa mohli vy­hnúť tomu naj­hor­šiemu.

zdroj: dai­ly­mail.co.uk

Pridať komentár (0)