Vedci z Kalifornie nezaháľajú. Vynašli „dočasné tetovanie“, ktoré z potu vyčíta počet promile v krvi

Richard Vitkovský / 14. apríla 2018 / Tech a inovácie

zdroj: acs.org
  • Vedci z Ka­li­for­nie aj na­priek sl­neč­nému po­ča­siu vô­bec ne­od­dy­chujú. Práve na­opak
  • Ich tes­ter na al­ko­hol v po­dobe ná­plaste ti za­ručí, že bu­deš mať do­ko­nalý pre­hľad o tom, kedy si mô­žeš bez­pečne sad­núť za vo­lant

Sl­nečná Ka­li­for­nia je po­va­žo­vaná za jedno z naj­lep­ších miest pre ži­vot v ce­lej Ame­rike. Nie je preto prek­va­pe­ním, že práve tu vzniká množ­stvo no­vých vy­ná­le­zov. Všetko čo je in a trendy náj­deš práve v Ka­li­for­nii. A tak nie je vô­bec čudné, že sku­pina ka­li­forn­ských ved­cov sa roz­hodla pre po­riadnu imi­džovku – al­ko­ho­lový tes­ter, ktorý no­síš priamo na koži.

Za­ria­de­nie sľu­buje na­sle­dovné: malo by do­ko­nale od­ha­liť množ­stvo al­ko­holu v krvi, ktorý by ti mo­hol spô­so­biť po­riadne prob­lémy, na­prí­klad pri ceste au­tom z di­vo­kej párty v Las Ve­gas. Ame­rickí po­li­cajti to­tiž prie­stupky ne­od­púš­ťajú len tak. Vý­ho­dou je, že bude len do­časné a jed­no­du­cho si ho na­le­píš na kožu. Ak si fa­nú­šik mo­der­ných tech­no­ló­gií, tak práve tento vy­ná­lez môže byť tým správ­nym rie­še­ním. Ná­pad sa zro­dil v hla­vách ved­cov z Ka­li­forn­skej uni­ver­zity.

Blu­e­to­oth náj­deš tak­mer všade

Pred­stav si, ono to na­ozaj fun­guje! Pod prie­hľad­ným pá­si­kom, ktorý si na­le­píš na kožu, sa ukrýva naj­mo­der­nej­šia tech­no­ló­gia 21. sto­ro­čia, ktorá po­zos­táva z bio­sen­zora a Blu­e­to­othu. Vďaka nim do­káže ná­plasť ko­mu­ni­ko­vať priamo s tvo­jím smart­fó­nom. Práve tu sa za­pi­sujú zis­tené údaje o množ­stve al­ko­holu v krvi a ty si ich tak mô­žeš ke­dy­koľ­vek skon­tro­lo­vať. Údaje sa zís­ka­vajú z potu, ktorý sa tvorí pod ná­plas­ťou. Ná­sledne malý elek­trický prúd, ktorý pre­chá­dza po­tom, od­halí vďaka jeho zme­nám množ­stvo al­ko­holu v krvi. Vý­sledky by mali byť po­merne presné. Vý­ho­dou je malá veľ­kosť, a tým pá­dom aj dis­krét­nosť.


Táto no­vinka má však ešte jednu vý­hodu oproti pred­chá­dza­jú­cim po­ku­som, ktoré zis­ťo­vali množ­stvo al­ko­holu z potu. Je to rých­losť. Naj­nov­šia tech­no­ló­gia ti pri­ne­sie vý­sledky v prie­behu ôs­mych mi­nút. Za­sta­raná až o nie­koľko ho­dín. Aj na­priek rých­losti má však stále na­vrch kla­sický tes­ter, do kto­rého jed­no­du­cho fúk­neš a vý­sledky sa do­zvieš tak­mer okam­žite. Naj­novší vy­ná­lez je tak iba jed­nou z mož­ností ako od­ha­liť množ­stvo al­ko­holu v krvi.

Me­dzi ne­presné testy na al­ko­hol sa dajú ur­čite za­ra­diť rôzne mo­bilné ap­li­ká­cie. Tie to­tiž pro­mile od­ha­dujú na zá­klade vlo­že­ných úda­jov a po­čtu vy­pi­tých po­há­ri­kov. Ob­javy však ne­kon­čia a na svete je ďalší pro­dukt, ktorý má po­dobu mi­nia­túr­neho sen­zoru. Ten sa za­ve­die po­mo­cou in­jek­cie priamo pod kožu a umož­ňuje dl­ho­dobé mo­ni­to­ro­va­nie.

zdroj: en­gad­get.com , ucsd­news.ucsd.edu

Pridať komentár (0)