Vedci zistili, ako vplýva na tvoj mozog to, keď často používaš smartfón

Vladimír Chott / 9. decembra 2018 / Lifehacking

  • Vedci sa za­me­rali na mo­derné smart­fóny a ich vplyv na zdra­vie ľudí
  • Časté po­u­ží­va­nie mo­bil­ných te­le­fó­nov sa v nie­kto­rých prí­pa­doch môže zme­niť na zá­vis­losť
  • So­ciálne siete a ná­vy­kové ap­li­ká­cie stoja za vzni­kom dep­re­sie hlavne u mla­dých ľudí
zdroj: Pexels
  • Vedci sa za­me­rali na mo­derné smart­fóny a ich vplyv na zdra­vie ľudí
  • Časté po­u­ží­va­nie mo­bil­ných te­le­fó­nov sa v nie­kto­rých prí­pa­doch môže zme­niť na zá­vis­losť
  • So­ciálne siete a ná­vy­kové ap­li­ká­cie stoja za vzni­kom dep­re­sie hlavne u mla­dých ľudí

Za­čne sa to hneď z rána, keď nás pre­bu­dia zvuky bu­dí­kov a vib­rá­cií. Smart­fóny sú často prvá vec, na ktorú si člo­vek po pre­bu­dení spo­me­nie a bo­hu­žiaľ, v nie­kto­rých prí­pa­doch s nimi ľu­dia do­konca za­spá­vajú. Práca či škola, to sú miesta v kto­rých sa sna­žíme vo voľ­nej chvíli utiecť z re­a­lity. Sú­časné mo­bilné te­le­fóny nám majú ži­vot skôr uľah­čo­vať a re­du­ko­vať bežné úkony na pár klik­nutí. No nie­kedy sa chvíľka po­u­ží­va­nia smart­fónu zmení na zá­vis­losť.

Ľud­ský mo­zog si nemá kedy od­dých­nuť od ne­us­tá­lych no­ti­fi­ká­cií zo so­ciál­nych sietí, spra­vo­daj­ských ap­li­ká­cií či mo­bil­ných hier. Z po­hľadu vplyvu smart­fó­nov na naše zdra­vie sú práve no­ti­fi­ká­cie naj­hor­šie. V mo­mente, kedy sa ozve zvuk no­vej správy, vy­lú­čia sa stre­sové hor­móny, čím sa rozp­rúdi krv v ži­lách, zvýši sa srd­cový tep a člo­vek spo­zor­nie. Táto re­ak­cia je pre ľud­ské telo úplne pri­ro­dzená, pre­tože vďaka nej do­kážu ľu­dia pre­žiť aj ex­trémne ne­bez­pečné si­tu­ácie. Nie však v prí­pade smart­fó­nov.

Vedci sa preto za­me­rali na to, ako na nás vplýva ne­us­tála ak­ti­vita a pri­po­je­nie k in­ter­netu, vďaka kto­rému sme vždy v po­zore. Zis­tili, že až 89% vy­so­koš­ko­lá­kov za­žilo po­čas svojho ži­vota stav, kedy mali po­cit, že ich te­le­fón vib­ruje, aj keď v sku­toč­nosti ne­vib­ro­val. V ďal­šej štú­dií za­me­ra­nej na oby­va­te­ľov USA sa až 86% opý­ta­ných pri­znalo, že ne­us­tále sle­do­va­nie so­ciál­nych mé­dií a e-mai­lov je pre nich vy­soko stre­su­júce.

Podľa slov ame­ric­kého pro­fe­sora a en­dok­ri­no­lóga Ro­berta Lus­tiga nás naše smart­fóny do­ká­zali vy­tré­no­vať na­toľko, že sme vďaka nim v ne­us­tá­lom na­pätí a stra­chu. Ná­sled­kom ni­kdy ne­kon­čia­ceho stresu je naše kog­ni­tívne vní­ma­nie v pod­state za­blo­ko­vané. „Do­sta­neme sa do mo­mentu, kedy za­čneme ro­biť hlúpe roz­hod­nu­tia a tie náš často do­stanú do zby­toč­ných prob­lé­mov,“ po­ve­dal pro­fe­sor Lus­tig v roz­ho­vore pre Bu­si­ness In­si­der.

Vedci už roky tvr­dia, že ako ľu­dia ne­do­ká­žeme po­riadne ro­biť dve veci sú­časne. Tento fakt platí pri­bližne pre 97.5% sve­to­vej po­pu­lá­cie. Vý­nimku tvorí asi 2.5% ľudí, kto­rým ne­robí prob­lém sú­časne šo­fé­ro­vať au­to­mo­bil a pri tom udr­žo­vať kon­ver­zá­ciu po te­le­fóne.

Psy­cho­lóg Da­vid E. Me­yer sa vo svo­jej štú­dii za­me­ral na vplyv mo­bil­ných no­ti­fi­ká­cií na ľud­skú pro­duk­ti­vitu. Zis­til, že ak si ľu­dia po­čas práce dajú malú pauzu, po­čas kto­rej si pre­čí­tajú naj­nov­šie ozná­me­nie na disp­leji ich smart­fónu, obe­rajú sa tak o viac ako 40% pro­duk­tív­neho času. Na­miesto toho sa pre­stanú sú­stre­diť na jednu vec a za­čnú sa ve­no­vať dru­hej. Táto zmena tak uvoľní v mozgu do­pa­mín, che­mickú látku, ktorá je často spá­janá s prí­jem­nými vne­mami. Av­šak táto che­mická látka pô­sobí v tele iba krát­ko­dobo a je vy­soko ná­vy­ková.

Otázne je, do akej miery je pre nás po­u­ží­va­nie smart­fó­nov škod­livé. Je ve­decky do­ká­zané že časté sle­do­va­nie Fa­ce­bo­oku je spá­jané s vzni­kom dep­re­sie, a to hlavne u mlad­šej ge­ne­rá­cie. Prí­kla­dom môžu byť aj ná­vy­kové ap­li­ká­cie. Tie svo­jich uží­va­te­ľov ne­us­tále in­for­mujú pro­stred­níc­tvom no­vých správ, fo­tiek a ďal­ších in­for­má­cií. Do tejto ka­te­gó­rie pat­ria aj ap­li­ká­cie, ktoré svo­jich po­u­ží­va­te­ľov od­me­ňujú za to, že si danú ap­li­ká­ciu ot­vo­ria, na­prí­klad rôzne mo­bilné hry.

Podľa pro­fe­sora Lus­tiga je po­trebné vy­tvo­riť ur­čité hra­nice, kedy je po­u­ží­va­nie smart­fó­nov na ve­rej­nosti ak­cep­to­va­teľné. Ako prí­klad by sa dal po­u­žiť zá­kaz faj­če­nia v bu­do­vách, ktorý tento ne­zdravý zloz­vyk do veľ­kej miery zní­žil. „Ve­rím, že jed­ného dňa sa doč­káme mo­mentu, kedy bude po­u­ží­va­nie smart­fó­nov na ve­rej­ných mies­tach a uli­ciach za­ká­zané,“ do­dal pro­fe­sor Lus­tig.

zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com / apa.org / news.stand­ford.edu

Pridať komentár (0)