Vedci zis­tili, prečo sú inte­li­gentní ľudia mizerní vo vzťa­hoch

Juraj Metke, vedelisteze.sk / 20. decembra 2016 / Zaujímavosti

Vyznať sa v láske je občas veľmi zlo­žité, aj keď ide o nás samých. Inte­li­gentní ľudia to majú ale ešte o niečo zlo­ži­tej­šie. Prečo je to tak?

Ana­ly­zujú pocity oboch strán – svoje aj iných ľudí

Inte­li­gentní ľudia sú skvelí v zhro­maž­ďo­vaní infor­má­cii a vyvo­dzo­vaní záve­rov. Je to pre nich výhoda, ale záro­veň aj nevý­hoda, pre­tože sú náchyl­nejší utiecť zo vzťahu pri prvom náznaku prob­lému. Nedo­ro­zu­me­nia? Hádky? Je mi ľúto, ale nie sme pre seba stvo­rení.. Zbo­hom!


Potre­bujú viac času, aby sa otvo­rili nie­komu inému

Mozog sa nikdy neza­staví a už vôbec nepres­tane odha­ľo­vať množ­stvo detai­lov a dôvo­dov prečo nie­ktoré veci nemu­sia ísť podľa pred­stáv. Výsled­kom je, že inte­li­gentní ľudia sa len ťažko otvo­ria ostat­ným – vedia a chápu, že aký­koľ­vek vzťah je riziko. To je dôvod, prečo sa často zdajú prí­liš chladní a odlú­čení, aj keď tomu tak nie je.

jobs

foto: businessinsider.com

Odvo­lá­vajú sa na pred­chá­dza­júce skú­se­nosti

Ďal­šia pasca, do kto­rej sa inte­li­gentní ľudia chy­tili. Veci, ktoré im zru­ino­vali ich pred­chá­dza­júce vzťahy nie sú via­zané na to, aby tak spra­vili znova. Avšak, oni si to len ťažko uve­do­mujú. Veľmi dobre si pamä­tajú, aký boles­tivý bol posledný roz­chod s milo­va­nou oso­bou. Pod­ve­dome tak pre­ná­šajú svoje neprí­jemné skú­se­nosti na osobu, s kto­rou sú v súčas­nosti.


Byť slobodný/á je ich vedomá voľba

Žiaľ, je to fakt. Inte­li­gentní ľudia vedia, že je ľah­šie a pohodl­nej­šie byť slo­bodný než byť s oso­bou, ktorá “nie je ich”. Je to ich vedomé a dobre pre­mys­lené roz­hod­nu­tie. Väč­šinu času sú títo ľudia sami nie kvôli okol­nos­tiam, ale pre­tože proste chcú byť. Cítia sa jed­no­du­cho skvele, keď sú len sami so sebou.

bill1

foto: plus.google.com

vedeliSteZe_banner

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: tracking-board.com

Pridať komentár (0)