VEGAN KIOSK: Robíme to úprimne, z lásky k našim zvie­ra­cím kamo­šom.

Beatrix Rimarčíková / 29. novembra 2016 / Rozhovory

Hol­dujú vegán­stvu, vare­nie je ich koní­ček. To viedlo Axela a Antona, aby si otvo­rili street food Vegan Kiosk.

Dvaja kama­ráti, Axel a Anton, sa jed­ného dňa, úplne spon­tánne, roz­hodli otvo­riť si stá­nok s vegán­skou kuchy­ňou. Roz­behli niečo, čo v uli­ciach Bra­ti­slavy chýba — rýchle, chutné a čerstvé vegán­ske jedlo. Obaja sú vegánmi už pár rokov a ako sami tvr­dia, má to len pozi­tívne účinky na ich zdra­vie.

Vegan Kiosk má pomôcť roz­ší­riť myš­lienku vegán­stva. Ako pove­dali Axel s Anto­nom, ria­dia sa hes­lom: „Robíme to úprimne, z lásky k našim zvie­ra­cím kamo­šom a hlavne nedá­vame ľuďom to, čo by sme my sami nejedli!“ Na počka­nie ti preto pri­chys­tajú vegan bur­ger, o kto­rom, ako Axel pri­znal, sa im už aj sníva. Nech sa páči, pochut­naj si na roz­ho­vore s Vegan Kiosk.

Otvo­rili ste si stá­nok Vegan Kiosk s vegán­skym jed­lom na Kamen­nom námestí v Bra­ti­slave. Čo tomuto nápadu pred­chá­dzalo?

Nápad vzni­kol už dávno, keď sme cho­dili po kon­cer­toch, fes­ti­va­loch a robili sme okrem bur­grov aj iné vegán­ske šmaky. Vegan bur­gery šli naj­lep­šie a to, že sme otvo­rili stá­nok bola úplná náhoda. V prie­behu jed­ného poobe­dia sme sa dohodli, že ideme do toho, doslova po jed­nom tele­fo­náte. Nebolo to plá­no­vané.

13925773_554963528030814_5248365057131477499_o

foto: archív Vegan Kiosk

Vra­víš, že ste pre­dá­vali vegán jedlo na kon­cer­toch a fes­ti­va­loch. Ako to pre­bie­halo?

Áno, pre­dá­vali sme vegán jedlo, naprí­klad, na Ffud feste, Akm, na kon­cer­toch vo Fuge a U očka. Tam sme dokonca robili aj vlastnú akciu pod náz­vom “Vegán­sky úder”. Zavo­lali sme kapely, cez punk, crust, hard­core a pre­dá­vali vegán­ske jedlo. Malo to úspech, ľudí sme nakŕ­mili a oni potom mos­ho­vali.

Pred­po­kla­dám, že ste zarytí vegáni. Ako dlho hol­du­jete vegán­stvu a ako tento životný štýl vplýva na váš život?

Ja som vegán už štvrtý rok, Anton tretí. Odkedy sme vegáni je nám stále dobre, až by som pove­dal tak ľahko. Vieme aj lie­tať len o tom prí­liš nehovoríme.(smiech) Inak sme stále zdraví a mne osobne dokonca zmizla senná nád­cha, ktorú som mal vlastne celý život.

13903313_548720078655159_6193438103137993794_n

foto: archív Vegan Kiosk

Poda­rilo sa vám nie­koho v okolí “naka­ziť” vašim vegán­skym entu­ziaz­mom?

Na vegán­stvo som navna­dil celú rodinu. Od súro­den­cov, cez rodi­čov až po babku. Takže 4 roky sú “v tom” so mnou. A všetci sú spo­kojní a zdraví. Nič lep­šie sa nám v rodine nemohlo stať ako prejsť na rast­linnú stravu, vše­obecná spo­koj­nosť — hlavne po zdra­vot­nej stránke sa nám polep­šilo. Inak, rast­linné zmýš­ľa­nie máme v rodine. Môj otec v deväť­de­sia­tych rokoch roz­be­hol s jed­ným pánom na Grösslin­go­vej ulici prvý obchod na Slo­ven­sku s rast­lin­nou stra­vou. Začali tam pre­dá­vať výrobky ako sójové mäso a tofu. Ten obchod fun­guje dodnes, len už zme­nil maji­teľa. Takže základy som mal jasné, už len pokra­ču­jem v myš­lienke.

Vegan Kiosk fun­guje ako street food. Mávate teda stálu ponuku alebo ju obmie­ňate? Ak áno, ako často?

Máme stálu ponuku, aku­rát meníme zlo­že­nia, hráme sa s far­bami. Hlavne nech je to výživné, pes­tré a naje­dia sa aj oči. Naprí­klad, nedávno sme mali reagge plnku do wrapu. A po novom sme začali robiť poriadne kré­mové polievky, kapust­nice na zahria­tie v tomto zim­nom období.

13937979_555361054657728_7723158108318916669_o

foto: archív Vegan Kiosk

Ponú­kate vegán­sky ham­bur­ger aj wrap. Čím nahrá­dzate mäso?

Tak toto my berieme úplne opačne. Mäso vní­mame ako zby­točný fil­ter medzi člo­ve­kom a pri­ro­dze­nou rast­lin­nou stra­vou. Čiže my mäso nena­hrá­dzame, len vytvá­rame stru­ko­vi­nové placky v chut­ných kom­bi­ná­ciách.

Všetko jedlo si pri­pra­vu­jete sami? Odkiaľ beriete inšpi­rá­ciu na tvorbu jedál?

Áno, všetko si pri­pra­vu­jeme sami. Inšpi­rá­ciu? Ani neviem. Ako sa zobu­díme, tak nava­ríme – doslova. Hlavne, aby to bolo chutné a výživné.

Ako stá­nok s vegán­skym jed­lom spot­re­bu­jete veľa zele­niny, stru­ko­vín. Odkiaľ beriete suro­viny?

Ria­dime sa podľa sezóny, v lete domáca zele­nina od kamo­šov z trhu a v zime pra­cu­jeme s nakla­da­nou zele­ni­nou.

15167631_603650119828821_5623627878875376440_o

foto: archív Vegan Kiosk

Tvo­ria vašich zákaz­ní­kov výhradne vegáni?

Nie, cho­dia k nám aj „mäsož­ravci a všež­ravci“ a chutí im. Radi sa k nám vra­cajú čo je super.

Poci­ťu­jete nejaké nega­tíva toho, že nemáte kamennú pre­vádzku? Je stá­nok otvo­rený v kaž­dom počasí?

Áno, asi také, že sa nemô­žeme dosta­točne kre­a­tívne vyhrať s jed­lom. Vare­nie je náš koní­ček a určite by sme okrem bur­grov toho vedeli nachys­tať oveľa viac. Sme obme­dzení pries­to­rom, ale roz­mýš­ľame, samoz­rejme, nad kamen­nou pre­vádz­kou, len ešte musíme zväč­šiť kli­en­telu. Ide to pomaly, ale isto. Stále chodí viac a viac spo­koj­ných zákaz­ní­kov, takže zatiaľ sme spo­kojní aj my. A sme otvo­rení v kaž­dom počasí.

13923599_551751255018708_7685725827571237419_o

foto: archív Vegan Kiosk

So street foodmi sa v posled­nom čase roz­trhlo vrece. Vní­mate v Bra­ti­slave nejakú kon­ku­ren­ciu?

Vegán­ska kuchyňa pre nás nie je kon­ku­ren­cia – berieme to ako šíre­nie správ­nej myš­lienky, čiže kľudne aj oproti nám si môžete otvo­riť ďalší vegán­sky fast­food. Radi prí­deme ochut­nať, pre­tože o našich bur­groch sa nám už aj sníva. (smiech) Čím viac toho bude, tým lep­šie! No a kuchyňa so živo­číš­nymi pro­duktmi je niečo úplne odlišné, čiže to vôbec nevní­mame ako kon­ku­ren­ciu a asi to nevní­mame vôbec. Veríme, že jed­ného dňa to úplne vymizne z gas­tro­nó­mie, lebo ako vieme, mier začína na tanieri.

Vaša stránka na Face­bo­oku je plná pozi­tív­nych recen­zií. Spo­kojní zákaz­níci oce­ňujú dobré jedlo aj prí­jemnú obsluhu. Čo je vašou pri­ori­tou v pod­ni­kaní?

Našou pri­ori­tou je šíriť myš­lienku vegán­stva a vždy mať všetko čerstvé. Hlavne sa držíme hesla „Robíme to úprimne, z lásky k našim zvie­ra­cím kamo­šom a hlavne nedá­vame ľuďom to, čo by sme my sami nejedli!“

13680185_550610911799409_1012085737290242095_o

foto: archív Vegan Kiosk

15195849_603650053162161_1325341057201556455_o

foto: archív Vegan Kiosk

Akým spô­so­bom pra­cu­jete na udr­žaní zákaz­ní­kov alebo oslo­vení novej kli­en­tely?

Ako som už spo­mí­nal, vždy máme všetko čerstvé a samoz­rejme, ori­gi­nálne, to ľudia oce­ňujú. Radi sa vra­cajú. To ich osloví a šíri sa to medzi nimi a na základe dob­rých skú­se­ností nám posie­lajú ďal­ších a ďal­ších svo­jich zná­mych. A samoz­rejme, aj na FB stránku pri­dá­vame fotky jedál s popi­som den­ného menu, sem-tam.

Ako vidíte budúc­nosť stánku? Máte v pláne nejaké vylep­še­nia?

Musíme pre­žiť zimu – to bude bod zlomu. Na jar máme v pláne nejaké vylep­še­nia, čiže naša budúc­nosť bude zau­jí­mavá. Nechajte sa prek­va­piť.

Ďaku­jem za roz­ho­vor.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: archív Vegan Kiosk, facebook.com

Pridať komentár (0)