Veľryba alebo lietadlo? Airbus predstavil najkrajšie lietadlo sveta

Richard Vitkovský / 7. júla 2018 / Tech a inovácie

  • Spo­loč­nosť Air­bus, ktorá sa pre­slá­vila naj­väč­ším lie­tad­lom sveta zná­mom ako Air­bus A380 prek­va­pila znovu
  • Naj­nov­šie púta po­zor­nosť s lie­tad­lom Be­lu­gaXL, ktoré si za­mi­lujú deti aj do­spelí.
  • Di­zaj­néri sa to­tiž vrá­tili do det­ských čias
  • Vý­sled­kom je lie­tadlo, ktoré je vlastne veľ­ry­bou alebo na­opak?
zdroj: airbus
  • Spo­loč­nosť Air­bus, ktorá sa pre­slá­vila naj­väč­ším lie­tad­lom sveta zná­mom ako Air­bus A380 prek­va­pila znovu
  • Naj­nov­šie púta po­zor­nosť s lie­tad­lom Be­lu­gaXL, ktoré si za­mi­lujú deti aj do­spelí.
  • Di­zaj­néri sa to­tiž vrá­tili do det­ských čias
  • Vý­sled­kom je lie­tadlo, ktoré je vlastne veľ­ry­bou alebo na­opak?

Di­zaj­néri Air­busu do­stali pri ná­vrhu vzhľadu no­vého stroja voľné ruky, pre­tože ich naj­novší po­čin s náz­vom Be­lu­gaXL známy pod kó­do­vým ozna­če­ním Air­bus A330-700L sa jed­no­du­cho ne­po­dobá na žiadne lie­tadlo, ktoré si do­te­raz vi­del. Ná­zov je od­vo­dený od ci­cavca bie­luha, ktorá je známa pod náz­vom biela veľ­ryba. Lie­tadlo je to­tiž na ne­ro­zoz­na­nie od tohto krás­neho oby­va­teľa morí. Keby ne­malo krídla a plá­valo by pod vo­dou, ne­do­ká­zal by si ro­zo­znať roz­diely. Táto veľ­ryba je však trošku väč­šia ako jej pred­loha.

Cel­ková dĺžka je 63 met­rov a roz­pä­tie krí­del je 60,3 metra. Váha je 227 ton. Ok­rem veľ­kosti sa vy­zna­čuje aj tým, že nemá vodu vô­bec v láske. Práve na­opak, mi­luje lie­ta­nie a no­se­nie ťaž­kých ná­kla­dov až do hmot­nosti 53 ton. Po­hy­buje sa rých­los­ťou 860 km/h. Ako však vzni­kol tento ne­ty­pický vzhľad? Cel­kom spra­vod­livo, pre­behlo hla­so­va­nie a o vzhľade roz­hodli za­mest­nanci.

Veľ­ryba zví­ťa­zila s pre­hľa­dom

Presne 20 000 z nich do­stalo 6 di­zaj­no­vých ná­vrhov. Každý za­mest­na­nec mo­hol dať hlas len jed­nému z nich. S veľ­kým ná­sko­kom vy­hrala práve úp­rava biela veľ­ryba, ktorá bola jed­no­du­cho ne­odo­la­teľná. Stačí ak sa po­zrieš na oko­lité ob­rázky a mu­síš pri­znať, že vý­ber bol na­ozaj do­ko­nalý.

Naj­nov­šia ver­zia s prí­dav­kom XL vy­chá­dza z men­šej ver­zie Be­luga. Tá vy­zerá na­vlas rov­nako, aku­rát jej chý­bali oči a ústa. Na čo však tieto stroje slú­žia? Na pre­pravu osôb? To asi nie, inak by ich mali ur­čite vo svo­jej flo­tile aero­lí­nie Emi­ra­tes, ktoré vlast­nia naj­väč­šiu letku po­zos­tá­va­júcu z Air­bu­sov A380.

Stroj slúži na pre­pravu častí lie­ta­diel Air­bus z vý­rob­ných hál rozt­rú­se­ných po ce­lej Európe. Cie­ľové des­ti­ná­cie sú tri. Jedna je v meste Tou­louse, druhá v Ham­burgu a tre­tia Tian­jine. Na týchto mies­tach sa to­tiž na­chá­dzajú mon­tážne haly spo­loč­nosti Air­bus. Väč­šia ver­zia bola ne­vy­hnut­nos­ťou. Men­šie ver­zie to­tiž slú­žia od roku 1994 a do­pyt po lie­tad­lách Air­bus od tohto roku po­riadne na­rás­tol. Air­bus mal k dis­po­zí­cii cel­kovo päť ku­sov men­ších ver­zií. Be­lu­gaXL ich tak pekne do­plní.

zdroj: cnn.com

Pridať komentár (0)