Ves­mír fas­ci­nu­je miliar­dá­rov. Ves­mír­ny turiz­mus za rohom?

Richard Vitkovský / 9. apríla 2017 / Tech a inovácie

zdroj: pixabay.com

Ves­mír bol odjak­ži­va záha­dou, kto­rá ľudí fas­ci­no­va­la. Nie­kto sa pozrie na oblo­hu na roman­tic­kej pre­chádz­ke, a to je všet­ko, dru­hý má v záh­rad­ke dom­ček vyba­ve­ný výkon­ným tele­sko­pom. A potom sú tu ľudia, kto­rí chcú ves­mír nie­len sle­do­vať zo zeme, ale chcú ho zažiť na vlast­nej koži. Ten­to feno­mén je typic­ký hlav­ne pre ľudí, kto­rí majú dosta­tok finan­cií, aby svoj sen zre­a­li­zo­va­li.

Ves­mír­ne pre­te­ky sa zača­li už dáv­no v minu­los­ti. Člo­vek dokon­ca vstú­pil na povrch Mesia­ca. A časom sa dosta­ne mož­no aj na Mars. Vysie­la­me dru­ži­ce a son­dy, kto­ré pri­ná­ša­jú detail­né zábe­ry vzdia­le­ných pla­nét. Posled­ným pro­jek­tom NASA je son­da Juno, kto­rá už neja­ký čas krú­ži oko­lo Jupi­te­ra a posie­la na Zem dych­be­rú­ce foto­gra­fie.Hubb­lov tele­skop bude tak­tiež čosko­ro nahra­de­ný Ves­mír­nym ďale­ko­hľa­dom Jame­sa Web­ba, kto­rý nám prav­de­po­dob­ne otvo­rí nové, nepre­bá­da­né oblas­ti ves­mí­ru. Posled­né roky sa sklo­ňu­je ces­ta na Mars. Done­dáv­na ale nikto nebol v tej­to oblas­ti taký aktív­ny ako zná­my Elon Musk. Momen­tál­ne mu však na krk dýcha Jeff Bez­os. Ves­mír, tras sa!

vesmír

zdroj foto­gra­fie: wikimedia.org

Ves­mír ako turis­tic­ká atrak­cia

Jeff Bez­os ako dru­hý naj­bo­hat­ší člo­vek sve­ta má dosta­tok finan­cií na to, aby svo­je sme­lé plá­ny ohľa­dom ves­mír­nej turis­ti­ky dotia­hol do kon­ca. Jeho fir­ma Blue Ori­gin je rov­no­cen­ným súpe­rom Elo­no­vej Spa­ceX. Obe tie­to fir­my majú podob­ný cieľ, a to pre­pra­vu v komerč­nej a turis­tic­kej oblas­ti. Zdra­vá kon­ku­ren­cia nie je nikdy na ško­du. Ale víťaz bude len jeden.

Prá­ve pre­to si Bez­os mie­ni ukro­jiť kaž­do­roč­ne zo svoj­ho 78-miliar­do­vé­ho majet­ku rov­nú miliar­du na finan­co­va­nie svoj­ho ves­mír­ne­ho sna – Blue Ori­gin. Fir­ma má totiž sme­lé plá­ny. Do roku 2018 má uzrieť svet­lo sve­ta plne funkč­ný ves­mír­ny koráb čaka­jú­ci na svo­jich prvých výlet­ní­kov. Títo, vo svo­jej urči­te nie lac­nej vstu­pen­ke, budú mať záži­tok z doko­na­lé­ho výhľa­du na našu krás­nu mod­rú pla­né­tu cez obrov­ské okná, zatiaľ čo sa budú vzná­šať v sta­ve bez­tia­že.

vesmír

zdroj foto­gra­fie: wikimedia.org

Dru­hým a ove­ľa smel­ším plá­nom Bez­o­sa je vývoj nos­nej rake­ty, pri kto­rej Fal­con 9 spo­loč­nos­ti Spa­ceX vyze­rá naozaj útlo. Rake­ta bude pohá­ňa­ná rake­to­vý­mi motor­mi BE-4. Sila tej­to rake­ty bude pri­bliž­ne porov­na­teľ­ná s legen­dár­nou rake­tou Saturn V, kto­rá bola extrém­ne spo­ľah­li­vá a bez­peč­ne pomoh­la dopra­viť astro­nau­tov misií Apol­lo úspeš­ne na Mesiac.

Ces­ta oko­lo Mesia­ca

Spa­ceX sa naopak vydá­va inou ces­tou a momen­tál­ne majú inži­nie­ri plné ruky prá­ce s vývo­jom ves­mír­ne­ho modu­lu s hro­zi­vým náz­vom Dra­gon. Ten­to bude súčas­ťou rake­ty Fal­con 9, kto­rá bez­peč­ne dopra­ví astro­nau­tov na ves­mír­nu sta­ni­cu ISS.

Mesiac je ďal­ším cie­ľom Elo­na Mus­ka, čomu zod­po­ve­da­jú aj jeho sme­lé plá­ny. Už kon­com roku 2018 dva­ja záu­jem­co­via, nie astro­nau­ti ale súkrom­né oso­by, zaži­jú výlet, o akom sa im ani nesní­va­lo. Čaká ich týž­den­ný výlet s nasle­du­jú­cim plá­nom: let sme­rom k Mesia­cu, tes­ný pre­let nad povr­chom, mier­ny odklon do vzdia­le­né­ho ves­mí­ru a násled­ná otoč­ka sme­rom na Zem. Ako to celé dopad­ne, sa dozvie­me už čosko­ro.

Zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)