Ves­mír­ne rake­ty súkrom­ných spo­loč­nos­tí môžu byť v budúc­nos­ti našou jedi­nou spá­sou

Katarína Zelinková / 14. apríla 2017 / Zaujímavosti

zdroj: Kevork Djansezian/Getty Images

Sta­nú sa sci-fi fil­my sku­toč­nos­ťou? Naj­nov­šie prog­nó­zy tech­no­lo­gic­ké­ho vývo­ja nasved­ču­jú tomu, že áno.

Ves­mír­ne rake­ty pred­sta­vu­jú jeden z naj­fas­ci­nu­jú­cej­ších vyná­le­zov našej civi­li­zá­cie. Vybu­do­va­nie jed­nej rake­ty však sto­jí mili­ó­ny eur a naj­viac kon­tra­pro­duk­tív­ny je fakt, že kaž­dú rake­tu mož­no využiť iba raz. Neexis­tu­je totiž­to spô­sob, aby sa rake­ta dopra­vi­la nas­päť na Zem bez toho, aby sa jej jed­not­li­vé čas­ti poško­di­li pri pri­stá­va­ní, zrú­ti­li do oce­ánu ale­bo ich spá­li­la atmo­sfé­ra.

Spo­loč­nosť Spa­ceX v spo­lu­prá­ci s Blue Ori­gin vytvo­ri­li revo­luč­ný model zva­ný Fal­con 9. Ide o 70 met­rov dlhú rake­tu, kto­rá je zlo­že­ná z dvoch čas­tí. Najd­rah­šiu časť rake­ty tvo­rí prí­dav­ný urých­ľo­vač a prá­ve ten sa stal pred­me­tom nedáv­ne­ho tes­to­va­nia. 30.marca toh­to roku bol Fal­con 9 vysla­ný do ves­mí­ru už po dru­hý­krát, aby umiest­nil dru­ži­cu SES-10 na orbi­tu. 10 minút po štar­te sa prí­dav­ný urých­ľo­vač rake­ty úspeš­ne vrá­til na Zem a pri­stál na špe­ciál­nej plo­ši­ne v Atlan­tic­kom oce­áne, na kto­rú ho navi­go­val vlast­ný navi­gač­ný sys­tém.

Zdroj: Spa­ceX Photos/Flickr.com

Fal­con 9 sa tak stal prvou rake­tou, kto­rá spĺňa pred­po­kla­dy zno­vu pou­ži­teľ­nej ves­mír­nej rake­ty. Aj napriek tomu je ten­to typ rake­ty stá­le prí­liš náklad­ná zále­ži­tosť. Elon Musk má však veľ­ké plá­ny. Jeho cie­ľom je vyvi­núť medzi­pla­ne­tár­ny doprav­ný sys­tém, kto­rý bude pozos­tá­vať z rake­ty, kto­rá sa z ves­mí­ru doká­že vrá­tiť nepoš­ko­de­ná a bude dosa­ho­vať dĺž­ku 122 met­rov.

Tech­no­lo­gic­ký pokrok je nespor­ný. Aký význam to však má pre ľud­stvo? Musk tvr­dí, že ľud­stvo sto­jí buď na pokra­ji veľ­kej revo­lú­cie, ale­bo ris­ku­je svo­ju vlast­nú záhu­bu. Pred­po­kla­dá, že ak ľud­stvo našu pla­né­tu nezru­inu­je, ohro­zí ho nepred­sta­vi­teľ­ná kata­stro­fa v podo­be nára­zu aste­ro­idu. „Musí­me prí­sť na to, ako túto tech­no­ló­giu rea­li­zo­vať bez toho, aby sme zban­kro­to­va­li a hlav­ne pred tým, ako bude­me mŕt­vi,“ objas­ňu­je svoj postoj Musk počas mar­co­vej tla­čo­vej kon­fe­ren­cie, kto­rá sa kona­la po tes­to­va­ní rake­ty Fal­con 9.

Zdroj: Kevork Djansezian/Getty Ima­ges

Musk však záro­veň neskrý­va svoj opti­miz­mus a nádej v ďal­ší pokrok. „Toto je veľ­mi pod­stat­ný dôkaz toho, že naša vízia sa môže stať sku­toč­nos­ťou. Dúfam, že ľudia o tom­to celom začnú pre­mýš­ľať ako o cie­li, kto­rý by sme reál­ne moh­li dosiah­nuť a zalo­žiť civi­li­zá­ciu na Mar­se,“ pove­dal Musk pre Bus­si­nes Insi­der počas mar­co­vej tla­čo­vej kon­fe­ren­cie. „Toto celé nie je len pre ľud­skú rasu, ale aj pre všet­ky ostat­né for­my živo­ta.

V nepo­sled­nom rade Musk zdô­raz­ňu­je, že napl­niť všet­ky cie­le, ku kto­rým tech­no­lo­gic­ký vývoj v súčas­nos­ti ašpi­ru­je nebu­de jed­no­du­ché a roz­hod­ne sa tak nesta­ne v najb­liž­šej dobe. Dôle­ži­té však je nevzdať sa, naďa­lej sa usi­lo­vať a skú­šať. Prá­ve ten­to typ tech­no­lo­gic­ké­ho pokro­ku môže pre ľud­stvo jed­né­ho dňa pred­sta­vo­vať jedi­nú nádej na záchra­nu.

Zdro­jo­vý člá­nok: businessinsider.com

Pridať komentár (0)