Ves­mír­ny národ Asgar­dia začí­na dobý­vať ves­mír a ponú­ka mies­to na svo­jej ves­mír­nej základ­ni

Richard Vitkovský / 15. júna 2017 / Zaujímavosti

zdroj: twitter.com

Asgar­dia je spo­lo­čen­stvo ľudí, kto­ré má jeden cieľ, a to žiť v mie­ri mimo našej pla­né­ty, kde si vytvo­ria vlast­nú doko­na­lú civi­li­zá­ciu, od kto­rej má tá naša ďale­ko. Cie­ľom zosku­pe­nia je byť uzna­ný ako vlast­ný štát. V čele ves­mír­ne­ho náro­da sto­jí jej zakla­da­teľ doktor Igor Ashur­be­y­li, kto­rý bol prá­vo­plat­ne zvo­le­ný člen­mi zosku­pe­nia. Mož­no budú­ci štát chys­tá vlast­nú vlá­du a momen­tál­ne má sme­lé plá­ny, do kto­rých pat­rí vlast­ná sta­ni­ca na našej obež­nej drá­he a časom aj na Mesia­ci.

Nezvy­čaj­ný pokus zalo­žiť si vlast­nú ves­mír­nu civi­li­zá­ciu sa zro­dil v hla­ve dokto­ra Igo­ra Ashur­be­y­li­ho v roku 2016. Plá­nom je expan­do­va­nie do otvo­re­né­ho ves­mí­ru. Na webo­vej strán­ke bola mož­nosť regis­tro­vať sa ako občan, avšak po obrov­skom záuj­me v prie­be­hu dní boli regis­trá­cie poza­sta­ve­né. Zakla­da­teľ násled­ne požia­dal o ove­re­nie iden­ti­ty všet­kých zare­gis­tro­va­ných a vyhlá­sil voľ­by o hla­vu budú­ce­ho štá­tu, kto­ré samoz­rej­me vyhral. Na oplát­ku sľú­bil repre­zen­to­vať všet­ký­mi sila­mi novo­vznik­nu­té spo­lo­čen­stvo pri dosia­hnu­tí uzna­nia v podo­be samos­tat­né­ho štá­tu. V dru­hom kole ove­re­nia iden­ti­ty sa počet Asgar­diá­nov zúžil.

Asgar­dia a jej sme­lé plá­ny

Sme­lé plá­ny spo­lo­čen­stva boli pred­sta­ve­né ten­to týž­deň na kon­fe­ren­cii v Hong Kon­gu. Okrem vyš­šie uve­de­né­ho chcú ten­to rok vypus­tiť prvý vlast­ný mini sate­lit Asgar­dia-1. Ten bude obsa­ho­vať pol tera­baj­to­vý pev­ný disk a bude krú­žiť na našej obež­nej drá­he pres­ne 5 rokov. A aký je účel vypus­te­nia sate­li­tu?

asgardia

zdroj foto­gra­fie: ashurbeyli.eu.com

Kaž­dý jeden z vir­tu­ál­nych oby­va­te­ľov Asgar­die bude môcť nahrať do pamä­te sate­li­tu „až“ 300 kilo­baj­tov dát. Ulo­že­nie úda­jov bude zdar­ma pre 1,5 mili­ó­na uží­va­te­ľov.

Toto sú his­to­ric­ké dni a vaše mená a úda­je osta­nú navž­dy v pamä­ti ves­mír­nej civi­li­zá­cie, pre­to­že budú ulo­že­né na kaž­dý nový sate­lit, kto­rý Asgar­dia vypus­tí,“ nad­še­ne vyrie­kol zakla­da­teľ. Pre mno­hých ľudí sve­ta bolo toto zosku­pe­nie vir­tu­ál­nou hrou. Vyze­rá však, že sa mýli­li, keď­že spo­loč­nosť sa chys­tá vytvo­riť naozaj obrov­skú ves­mír­nu sta­ni­cu.

asgardia

zdroj foto­gra­fie: twitter.com

Veľ­ké sústo? Mož­no áno, keď­že pod­ľa kon­cep­tu, kto­rý môžeš vidieť, je sta­ni­ca skôr ves­mír­nym mes­tom. Ako ho mie­nia rea­li­zo­vať sa zatiaľ nevie. Keď­že pod­ľa obráz­ka vybu­do­vať nie­čo tak­to obrov­ské, bude len zbož­ným pria­ním. A je dosť mož­né, že všet­ky tie­to sny osta­nú len sna­mi vo vir­tu­ál­nom sve­te.

Aby toho nebo­lo málo, môžeš sa stať dokon­ca aj súčas­ťou vlá­dy novej ríše. Tužil si byť vo vlá­de? Tak máš mož­nosť, kto­rá sa mož­no nikdy nezo­pa­ku­je. Keď­že je tu cieľ do pol roka vytvo­riť vlast­ný par­la­ment. Musí ťa však pod­po­riť 10 000 oby­va­te­ľov.

Počet oby­va­te­ľov Asgar­die pre­sia­hol čís­lo 190 000, čím sa zara­di­li na 185. mies­to v reb­ríč­ku kra­jín pod­ľa počtu oby­va­te­ľov. Ako sa celé toto dob­ro­druž­stvo nako­niec skon­čí? Sta­ne sa toto zosku­pe­nie sku­toč­ným štá­tom?

Zdroj: iflscience.com

Pridať komentár (0)