Alžbeta Ferencová nám prezradila, prečo nežije na Slovenku

Praha je mesto, ktoré ne­pot­re­buje žiadnu re­klamnú bro­žúrku na to, aby sa pre­dala.

Bez prob­lé­mov sa rok čo rok do­stáva do pr­vej de­siatky naj­lep­ších miest sveta v pop­red­ných tu­ris­tic­kých reb­ríč­koch. Hlavné mesto piva je plné ume­nia, taj­ných zá­kutí a ne­ča­ka­ných záh­rad. Mož­nosti ob­ja­vo­vať sa tu azda ne­dajú vy­čer­pať.

Jej čaru už pod­ľahlo aj veľké množ­stvo Slo­vá­kov, ktorí tu roz­behli svoje ka­ri­éry.

Patrí me­dzi nich aj Alž­beta Fe­ren­cová, ta­neč­níčka, mo­delka, no pre­dov­šet­kým spe­váčka s exo­tic­kým vzhľa­dom. Ro­dená Slo­venka už dl­hší čas žije v Prahe, kde sa na­plno re­a­li­zuje v tom, čo ju baví.

  • 24 hod
  • 48 hod
  • 7 dní