Americký sen? Realita je inde, je to len bublina – BEZ VÝHOVORIEK

Ako začať podnikať za „veľkou mlákou“, a koľko na to potrebuješ peňazí? Možno ostaneš prekvapený. Porozprávali sme sa so Sil­viou Slo­bo­dovou, ktorá vedie agentúru poddosveta.sk.

Sil­via Slo­bo­dová je ab­sol­vent­kou Fa­kulty ma­naž­mentu na Uni­ver­zite Ko­men­ského v Bra­ti­slave. A ukazuje, že ame­rický trh je ne­ko­nečný ko­los, v kto­rom sa podľa Sil­vie uchytí aj prie­merný ná­pad.

Keď príde pod­ni­kavý a kre­a­tívny člo­vek do USA, je bežné, že vidí prí­le­ži­tosti na kaž­dom kroku. Nech už ide o IT sféru, fit­ness služby či gas­tro, dvere sú tu ot­vo­rené. Sleduj, čo ale v USA nečakaj.

  • 24 hod
  • 48 hod
  • 7 dní