Čo potrebuješ na to, aby si sa o pár rokov vôbec zamestnal?

Do Star­ti­tup pod­cas­tov pri­jala po­zva­nie úspešná Slo­venka Ivana Mol­ná­rová, ktorá pra­cuje ako vý­konná ria­di­teľka slo­ven­ského job­por­tálu Pro­fe­sia.sk, s kto­rou sa naša San­dra roz­prá­vala o tom, aké fu­ture skills, alebo teda aké zruč­nosti, budú ľu­dia v bu­dúc­nosti po­tre­bo­vať.

Ak ťa zau­jíma, či práve tvoju pro­fe­siu ne­na­hra­dia vý­do­bytky mo­der­nej tech­no­ló­gie, vy­po­čuj si náš naj­novší pod­cast.

Spotify:

https://open.spotify.com/show/0e0qCVu7R0eIFnDMadPhnw

iTunes:

https://open.spotify.com/show/0e0qCVu7R0eIFnDMadPhnw

 

  • 24 hod
  • 48 hod
  • 7 dní