Jedinečný Mercedes za milióny. Nájdeš ho v Bratislave | AMG Project ONE

Pozri si na videu exkluzívne vyloženie najdrahšieho auta, ktoré bude na autosalóne v Bratislave. Prišlo dnes ráno, a šoférovať ho mohol len jeden človek z Nemecka. Vystavené tu bude do nedele.

Auto pri­márne po­háňa 1,6 lit­rový šesť­va­lec, ktorý po­u­ží­vajú v sú­čas­nosti aj mo­no­posty F1. Sa­motný ag­re­gát má 529 kW a do­káže pra­co­vať v pásme až do 11-ti­síc otá­čok.

Ok­rem neho má však ďal­šie štyri elek­trické mo­tory. Kon­krétne na­prí­klad ďal­šia dvo­j­ica mo­to­rov sa stará o po­hon pred­nej ná­pravy. Každý z nich má 163 koní.

Tretí elek­trický mo­tor je umiest­nený priamo na hria­deľ a po­sledný sa stará o eli­mi­ná­ciu tur­bo­diery. Od roku 2014 to­tiž mo­no­posty F1 po­u­ží­vajú 1,6 lit­rové šesť­valce, kto­rým po­máha aj turbo.

👍 Vďaka za odber!

💻 Čítaj náš web: https://www.startitup.sk
📱 Sleduj náš Instagram: https://www.instagram.com/startitup_sk
⌨️ A lajkuj Facebook: https://www.instagram.com/startitup_sk

📩 Ak máš návrhy na spolupráce, prípadne tipy na videá: [email protected]

▶️ Startitup – Robíme to inak

  • 24 hod
  • 48 hod
  • 7 dní