Marek Fašiang: Radšej by som robil čašníka, ako pracoval za počítačom

V na­šich Star­ti­tup pod­cas­toch stihla San­dra vy­spo­ve­dať už nie­koľko zau­jí­ma­vých hostí. Tým po­sled­ným, ktorý pri­jal po­zva­nie k nám do re­dak­cie, bol he­rec a úspešný pod­ni­ka­teľ Ma­rek Fa­šiang.

Ma­rek za­čal pod­ni­kať pred 13-timi rokmi, keď si po­čas štú­dia práva na vy­so­kej škole ot­vo­ril prvú ka­via­reň. Dnes ich má do­kopy de­sať. De­väť na Slo­ven­sku a jednu vo Viedni. S ra­kús­kym tr­hom však nemá dobrú skú­se­nosť, keďže sú tam do­máci zvyk­nutí na kla­sické, za­šlé ka­viarne.

Podľa Ma­reka majú Slo­váci radi, keď je niečo mo­derné a kva­litné. Stojí si za tým, že dobrá ka­via­reň musí po­nú­kať do­ko­nale pri­pra­vené es­presso. Čo ďal­šie je podľa Ma­reka alfa ome­gou dob­rého pod­niku? Vy­po­čujte si náš naj­novší pod­cast, v kto­rom sa do­zviete to a ešte oveľa viac.

Náš Staritup Podcast nájdeš na:

Spotify:

https://open.spotify.com/show/0e0qCVu7R0eIFnDMadPhnw

iTunes:

https://open.spotify.com/show/0e0qCVu7R0eIFnDMadPhnw

  • 24 hod
  • 48 hod
  • 7 dní