Matej „Sajfa“ Cifra: Za najväčšiu spoluprácu som dostal desiatky tisíc eur

V na­šich Star­ti­tup pod­cas­toch stihla San­dra vy­spo­ve­dať už nie­koľko zau­jí­ma­vých hostí. Tým po­sled­ným bol známy mo­de­rá­tor, vlo­ger a za­bá­vač, Ma­tej Cifra, kto­rého všetci po­znajú pod pse­udo­ny­mom Sajfa.

Po­roz­prá­vali sme sme o tom, kam naj­rad­šej ces­tuje a prečo väč­ši­nou lieta biz­ni­som a tiež o jeho práci, vlo­go­vaní a spo­lu­prá­cach. Pre­zra­dil nám, či do­stane viac pe­ňazí za mo­de­ro­va­nie alebo pri­da­nie po­stu na Ins­ta­gram a tiež, že už dlhé roky ne­zme­nil svoju mo­de­rá­tor­sku sa­dzbu.

Aké pod­mienky má do­hod­nuté pri väč­ších spo­lu­prá­cach a s akými veľ­kými znač­kami mo­men­tálne spo­lu­pra­cuje? Sme poc­tení, že Sajfa spra­vil svoj prvý pod­cast vo svo­jom ži­vote práve u nás, v Star­ti­tup. Vy­chutnajte si Saj­fovu pre­mi­éru v slo­ven­ských pod­cas­toch.

Náš Staritup Podcast nájdeš na:

Spotify:

https://open.spotify.com/show/0e0qCVu…

iTunes:

https://open.spotify.com/show/0e0qCVu…

  • 24 hod
  • 48 hod
  • 7 dní