Našli sme miesto, kde by si chcel pracovať

V is­tom mo­mente sa väč­šina ľudí po­za­staví ne­dos­tat­kom v na­šom ži­vote, alebo v na­šej spo­loč­nosti.

Len málo ľudí však naz­biera toľko od­vahy, aby do­ká­zali opus­tiť svoju kom­fortnú zónu a po­kú­sili sa zme­niť svet okolo seba.

Toto je prí­beh To­máš Br­n­gála, ktorý si po­čas štú­dia me­di­cíny uve­do­mil zá­sadný prob­lém – člo­vek si z učeb­níc ne­do­káže pred­sta­viť vnútro ľud­ského tela.

👍 Vďaka za odber!

💻 Čítaj náš web: https://www.startitup.sk
📱 Sleduj náš Instagram: https://www.instagram.com/startitup_sk
⌨️ A lajkuj Facebook: https://www.instagram.com/startitup_sk

📩 Ak máš návrhy na spolupráce, prípadne tipy na videá: [email protected]

▶️ Startitup – Robíme to inak

  • 24 hod
  • 48 hod
  • 7 dní