Podnikanie na Slovensku | Od snov k biznisu

Sleduj prvú časť nášho seriálu.

Pod­ni­ka­nie na Slo­ven­sku vie byť ťaž­kým orieš­kom, ktorý zvládnu len na­ozaj od­hod­laní ľu­dia s jas­nou ví­ziou.

Na­šťas­tie, sa už pár ro­kov utvr­dzu­jeme v tom, že ich je tu do­sta­tok a pro­jekty, ktoré vy­chá­dzajú z dielní ši­kov­ných ľudí na Slo­ven­sku stoja za to.

Sved­čia o tom aj vaše po­zi­tívne re­ak­cie na články, v kto­rých sa ti sna­žíme pri­bli­žo­vať pod­ni­ka­teľ­ské cesty ma­lých ale aj väč­ších biz­ni­sov, o kto­rých sa oplatí ve­dieť.

Viac sleduj v tomto článku: https://www.startitup.sk/?p=229516&preview=1&_ppp=916503eaeb

👍 Vďaka za odber!

💻 Čítaj náš web: https://www.startitup.sk
📱 Sleduj náš Instagram: https://www.startitup.sk/?p=229516&preview=1&_ppp=916503eaeb
⌨️ A lajkuj Facebook: https://www.startitup.sk/?p=229516&preview=1&_ppp=916503eaeb

📩 Ak máš návrhy na spolupráce, prípadne tipy na videá: [email protected]

▶️ Startitup – Robíme to inak

  • 24 hod
  • 48 hod
  • 7 dní