Slováci, ktorí učia svet. Sú top vo svojom obore

V na­šej no­vej sé­rií Nič nie je ne­možné, ktorá vzniká v spo­lu­práci s Te­le­ko­mom, ti ako prvý pred­sta­víme star­tup Minty.

Ten sa ve­nuje pre­zen­tá­cii a pre­daju diel ilus­trá­to­rov z ce­lého sveta, to však nie je všetko.

Chceš teda ve­dieť, či sú všetci v Minty z bran­dže? S akým naj­väč­ším prob­lé­mom sa po­čas svojho fun­go­va­nia mu­seli po­pa­so­vať a aké sú no­vinky? Tak sle­duj vi­deo.

👍 Vďaka za odber!

💻 Čítaj náš web: https://www.startitup.sk
📱 Sleduj náš Instagram: https://www.instagram.com/startitup_sk
⌨️ A lajkuj Facebook: https://www.instagram.com/startitup_sk

📩 Ak máš návrhy na spolupráce, prípadne tipy na videá: [email protected]

▶️ Startitup – Robíme to inak

  • 24 hod
  • 48 hod
  • 7 dní