Vila z filmu “Ex Machina” je v sku­toč­nosti nád­herný hotel

Dárius Polák / 23. septembra 2016 / Zaujímavosti

Vo filme z roku 2015 neuro­ticko-tech­no­lo­gický miliar­dár vytvo­ril huma­no­id­ného robota s ume­lou inte­li­gen­ciou vo vlast­nej vile. V sku­toč­nosti je táto vila luxusný Juvet Lands­cape Hotel v Nór­skom Vall­dal.

Oko­litá prí­roda je dôle­ži­tou súčas­ťou zážitku v tomto hoteli, nachá­dza­jú­ceho sa v dedine obklo­pe­nej horami a rie­kou. Cena? 200 dolá­rov za noc.

Hotel Juvet je zlo­žený z 9 dre­ve­ných prí­streš­kov roz­lo­že­ných po celom lese. V kaž­dom prí­strešku môžu byť uby­to­vaní 2 hos­tia.

1

Do nie­kto­rých prí­streš­kov vedie tento zakri­vený, oce­ľový most, ktorý je posta­vený nad kas­ká­dami.

2

Každá miest­nosť, okrem spálne a kúpelne, má namiesto stien okná od pod­lahy po strop. Na zabez­pe­če­nie súkro­mia sú trans­pa­rentné steny v rôz­nych uhloch.

3

Každý prí­stre­šok má roz­lohu 23 m2 a nachá­dza sa v ňom spálňa, kúpelňa, obý­vačka a štu­dovňa. 4Hos­tia si môžu uží­vať tento nád­herný výhľad.

5

Toto je obý­vačka, vo filme miesto, kde hlavné postavy filmu — počí­ta­čový prog­ra­má­tor Caleb Smith a miliar­dár Nathan Bate­man vedú po prvý­krát kon­ver­zá­ciu.

6

Smith a Bate­man sa roz­prá­vajú o huma­no­ide Ava, ktorá medzi­tým stojí v izbe tvo­re­nej z kom­pletne trans­pa­rent­ných stien zo skla. V sku­toč­nom hoteli Juvet je však celý inte­riér srie­nistý.

7

Kúpelne sú v sku­toč­nosti viac svet­lej­šie ako vo filme.

8

Zvy­šok inte­ri­éru, ktorý využíva prí­rodné mate­riály ako kul­ti­vo­vané drevo je viac tlmený.

9

Keďže tep­lota na západe Nór­ska môže v zime kles­núť pod nulu, každý prí­stre­šok má vlastné ohrie­va­nie a krb pre udr­ža­nie hostí v teple.

10

Hotel má aj spo­ločný prí­stre­šok, ktorý môžu využiť všetci hos­tia. Izba na fotke slúži ako jedá­leň, rov­nako ako aj vo filme.

11

Na terase vo veľ­kosti 40 m2 sa nachá­dza vírivka a hos­ťom posky­tuje pohľad na rieku Vall­dola. Vo filme ju Bate­man pou­žil ako miesto na tré­no­va­nie boxu.

12

Archi­tekti Jen­sen & Skod­vin sa sna­žili vytvo­riť hotel, ktorý by bol v spo­ji­tosti s prí­ro­dou. Mys­lím, že sa im to poda­rilo doko­nale.

13

Hos­tia môžu pomo­cou neus­tá­leho výhľadu obdi­vo­vať oko­litú prí­rodu.

14

S pokoj­ným sve­do­mím môžem pove­dať, že podobný typ hotela by sa bez prob­lé­mov uchy­til aj u nás na Slo­ven­sku. Prí­padne by nie­kto mohol mys­lieť aj na štu­den­tov a posta­viť podobný hos­tel :)

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)