Vila z fil­mu “Ex Machi­na” je v sku­toč­nos­ti nád­her­ný hotel

Dárius Polák / 23. septembra 2016 / Zaujímavosti

Vo fil­me z roku 2015 neuro­tic­ko-tech­no­lo­gic­ký miliar­dár vytvo­ril huma­no­id­né­ho robo­ta s ume­lou inte­li­gen­ci­ou vo vlast­nej vile. V sku­toč­nos­ti je táto vila luxus­ný Juvet Lands­ca­pe Hotel v Nór­skom Vall­dal.

Oko­li­tá prí­ro­da je dôle­ži­tou súčas­ťou zážit­ku v tom­to hote­li, nachá­dza­jú­ce­ho sa v dedi­ne obklo­pe­nej hora­mi a rie­kou. Cena? 200 dolá­rov za noc.

Hotel Juvet je zlo­že­ný z 9 dre­ve­ných prí­streš­kov roz­lo­že­ných po celom lese. V kaž­dom prí­streš­ku môžu byť uby­to­va­ní 2 hos­tia.

1

Do nie­kto­rých prí­streš­kov vedie ten­to zakri­ve­ný, oce­ľo­vý most, kto­rý je posta­ve­ný nad kas­ká­da­mi.

2

Kaž­dá miest­nosť, okrem spál­ne a kúpel­ne, má namies­to stien okná od pod­la­hy po strop. Na zabez­pe­če­nie súkro­mia sú trans­pa­rent­né ste­ny v rôz­nych uhloch.

3

Kaž­dý prí­stre­šok má roz­lo­hu 23 m2 a nachá­dza sa v ňom spál­ňa, kúpel­ňa, obý­vač­ka a štu­dov­ňa. 4Hos­tia si môžu uží­vať ten­to nád­her­ný výhľad.

5

Toto je obý­vač­ka, vo fil­me mies­to, kde hlav­né posta­vy fil­mu — počí­ta­čo­vý prog­ra­má­tor Caleb Smith a miliar­dár Nathan Bate­man vedú po prvý­krát kon­ver­zá­ciu.

6

Smith a Bate­man sa roz­prá­va­jú o huma­no­ide Ava, kto­rá medzi­tým sto­jí v izbe tvo­re­nej z kom­plet­ne trans­pa­rent­ných stien zo skla. V sku­toč­nom hote­li Juvet je však celý inte­ri­ér srie­nis­tý.

7

Kúpel­ne sú v sku­toč­nos­ti viac svet­lej­šie ako vo fil­me.

8

Zvy­šok inte­ri­é­ru, kto­rý využí­va prí­rod­né mate­riá­ly ako kul­ti­vo­va­né dre­vo je viac tlme­ný.

9

Keď­že tep­lo­ta na zápa­de Nór­ska môže v zime kles­núť pod nulu, kaž­dý prí­stre­šok má vlast­né ohrie­va­nie a krb pre udr­ža­nie hos­tí v tep­le.

10

Hotel má aj spo­loč­ný prí­stre­šok, kto­rý môžu využiť všet­ci hos­tia. Izba na fot­ke slú­ži ako jedá­leň, rov­na­ko ako aj vo fil­me.

11

Na tera­se vo veľ­kos­ti 40 m2 sa nachá­dza víriv­ka a hos­ťom posky­tu­je pohľad na rie­ku Vall­do­la. Vo fil­me ju Bate­man pou­žil ako mies­to na tré­no­va­nie boxu.

12

Archi­tek­ti Jen­sen & Skod­vin sa sna­ži­li vytvo­riť hotel, kto­rý by bol v spo­ji­tos­ti s prí­ro­dou. Mys­lím, že sa im to poda­ri­lo doko­na­le.

13

Hos­tia môžu pomo­cou neus­tá­le­ho výhľa­du obdi­vo­vať oko­li­tú prí­ro­du.

14

S pokoj­ným sve­do­mím môžem pove­dať, že podob­ný typ hote­la by sa bez prob­lé­mov uchy­til aj u nás na Slo­ven­sku. Prí­pad­ne by nie­kto mohol mys­lieť aj na štu­den­tov a posta­viť podob­ný hos­tel :)

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)