Vila, ktorá si vďaka svojmu dokonalému dizajnu „koleduje“ na cenu za architektúru

Veronika Bartošová / 7. novembra 2018 / Marketing/Sketcher

zdroj: Robert Žákovič
  • Vila osa­dená do svahu. Re­pre­zen­ta­tívna, prie­stranná, ne­kom­pro­misná
  • Ak­tu­álne bo­juje vo fi­nále ak­tu­ál­neho roč­níka Čes­kej ceny za ar­chi­tek­túru
  • Za re­a­li­zá­ciou stavby, ktorá za­re­zo­no­vala nie­len v okruhu čes­kej ar­chi­tek­to­nic­kej­stojí Zde­něk Tre­fila
Podľa článku od au­tora Mar­tina Ťažká, Ar­chinfo.sk, au­tori pro­jektu: Ing. arch. Zde­něk Tre­fil, Spo­lu­práca: Ing. Petr Ra­mík, Ing. arch. Zoe Ma­lov­cová, Bc. Pat­rik Obr, To­máš Chytka, Ján Ze­má­nek

Stavba na­vrho­vaná v pa­sív­nom štan­darde. Je ná­zor­ným prí­kla­dom toho, že pa­sívny dom ne­musí mať za­žitú po­dobu kom­pakt­ných uti­li­tár­nych do­mov s ma­lými ok­nami, ale môže mať aj veľ­ko­ry­sej­šiu a čle­ni­tej­šiu formu blízku „kla­sic­kej mo­derne“.

Veď ak pa­ra­frá­zu­jeme slová Lu­dwiga Miesa van der Rohe, tak zá­kladné fak­tory, pod­statné pre tvorbu, sú stále tie isté. Sú­časné po­žia­davky na bu­dovy kladú pred ar­chi­tekta vý­zvy, ča­sto­krát vní­mané ako ob­me­dze­nia. Na prvý po­hľad pro­ti­chodné po­žia­davky na ne­kom­pro­misné, prie­stranné a po­hodlné bý­va­nie, ktoré zá­ro­veň za­padne do kra­jin­ného a kul­túr­neho kon­textu a bude spĺňať po­žia­davky na efek­tívnu pre­vádzku sa po­da­rilo Zdeň­kovi Tre­fi­lovi na­pl­niť.

Vý­sled­kom je vila, ktorá sa vy­myká bež­nej pred­stave o po­dobe pa­sív­neho domu. Na­vyše, v sú­lade s tra­dí­ciou re­gi­ónu, ide o dre­vo­stav­bou (hoci to na prvý po­hľad tak ne­vy­zerá). Poďme však pekne po po­riadku.“miesto, orien­tá­cia voči slnku, pries­to­rové rie­še­nie a sta­vebné ma­te­riály”.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: Ró­bert Žá­ko­vič

Kon­text a osa­de­nie stavby

Vila stojí na hra­nici južne sa zva­žu­jú­ceho po­zemku s roz­lo­hou viac ako šesť­ti­síc met­rov štvor­co­vých. Par­cela ukon­čená v spod­nej časti vzrast­lým le­som je sú­čas­ťou svahu, ktorý klesá k ne­ďa­le­kej prieh­rade. Kľú­čové pri tvorbe v ta­komto pro­stredí je osa­de­nie, ktoré vo vý­sledku ovplyvní nie­len pre­vádzku ob­jektu ale aj jeho vý­slednú ener­ge­tickú bi­lan­ciu. Ar­chi­tekt tiež nie­sol značnú zod­po­ved­nosť, keďže ide o jednu z naj­väč­ších sta­vieb v obci. Hneď po bý­va­lej škole, alebo pa­miatke ľu­do­vej ar­chi­tek­túry – dre­ve­nom evan­je­lic­kom kos­to­líku z roku 1783, ktorý je tiež v pria­mom vi­zu­ál­nom kon­takte s do­mom. Osa­de­nie stavby v naj­vyš­šej časti po­zemku umož­ňuje jed­no­du­chý prí­stup a ot­vára po­hľady do kra­jiny. Vy­kon­zo­lo­vaná hmota po­scho­dia pre­krýva te­rasu, ktorá nad­vä­zuje na sva­ho­vitú záh­radu.

Viac po­dob­ných člán­kov náj­deš na Ar­chinfo.sk

Práve spo­mí­naný kos­to­lík sa stal pre­dob­ra­zom pre cel­kovú kon­cep­ciu vily, ktorá sú­čas­ným ja­zy­kom in­ter­pre­tuje du­alitu ex­te­ri­éru a in­te­ri­éru, pre lo­kálnu ar­chi­tek­túru tak ty­pickú.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: Ró­bert Žá­ko­vič

Ma­te­riá­lová du­alita

Kos­tru ob­jektu tvorí dre­vená kon­štruk­cia z krí­žom la­mi­no­va­ných dre­ve­ných pa­ne­lov kom­bi­no­va­ných s oce­ľo­vými nos­nými prv­kami. V sú­čas­nosti čo­raz ob­ľú­be­nej­šie rie­še­nie umož­nilo ar­chi­tek­tovi vy­lo­žiť nad te­rasu nie­koľ­ko­met­rovú kon­zolu s lo­džiou a pra­co­vať s va­riá­ciou na „plan libre“. Roz­merné za­sk­le­nie umož­ňuje ne­ru­šený vý­hľad do kra­jiny, ktorý bol jed­nou z pri­orít ná­vrhu. Kon­štrukčná pod­stata domu je priamo či­ta­teľná v in­te­ri­éri. Dre­vená obálka obyt­ných miest­ností je do­pl­nená dre­ve­nou pod­la­hou, scho­dis­kom, či ná­byt­kom s prí­rod­nou kres­bou dreva.

To však ťažko tu­šiť pri po­hľade z ulice alebo zo záh­rady. Fa­sáda z ohý­be­ného per­fo­ro­va­neho ple­chu pri­po­mína čip­kár­sku tra­dí­ciu re­gi­ónu. Tento pr­vok však nie je sa­mo­ú­čelný a ne­slúži iba na efekt. Pro­fi­lo­vaný hli­ní­kový plech – druhá koža ob­jektu – slúži ako sl­no­lam a chráni pred pre­hria­tím po­slednú ob­kla­dovú vrstvu z alu­co­bondu. Zá­ro­veň fun­guje ako vet­ro­lam. Be­z­ú­drž­bový ex­te­riér do­pĺňajú ga­bi­onové koše na­pl­nené miest­nym ka­me­ňom.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: Ró­bert Žá­ko­vič

Dis­po­zí­cia a pre­vádzka

Pre­vádzka domu je ver­ti­kálne čle­nená na dve časti. Nočná zóna je na po­schodí a hlavná obytná časť je si­tu­ovaná o úro­veň niž­šie. Obytné miest­nosti sú orien­to­vané na juh, na­opak na se­ver sme­ruje vstupný dvor, ga­ráž a hos­po­dár­ske pries­tory domu. V ju­ho­zá­pad­nej časti domu pries­to­rová kon­cep­cia gra­duje dvoj­pod­laž­ným obyt­ným pries­to­rom s ga­lé­riou, kniž­ni­cou a ro­ho­vým ok­nom s vý­hľa­dom na blízky evan­je­lický kos­to­lík.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: Ró­bert Žá­ko­vič
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: Ró­bert Žá­ko­vič

Kom­plexné ar­chi­tek­to­nické rie­še­nie do­pĺňa ná­by­tok a do­pl­nky na­vr­hnuté na mieru. (Ko­mody, nočné sto­líky, je­dá­len­ský stôl, ku­chyňa, ra­diá­tory, myd­lov­ničky, ve­šiaky), ktoré pris­pie­vajú k do­tia­hnu­tiu a in­teg­rite diela. Spl­ne­nie pa­sív­neho štan­dardu za­bez­pe­čuje vy­ku­ro­va­nie te­pel­nými čer­pad­la­mia a in­te­li­gentný sys­tém ria­de­nia bu­dovy.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: Ró­bert Žá­ko­vič
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: Ró­bert Žá­ko­vič
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: Ró­bert Žá­ko­vič
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: Ró­bert Žá­ko­vič
Zdroj: Ar­chinfo.sk
Pridať komentár (0)