Vizi­onár­ske pred­po­vede Billa Gatesa z roku 1999

Ľudovít Nastišin / 10. mája 2015 / Tools a produktivita

Keď v roku 1999 tech­no­lo­gický mag­nát Bill Gates opí­sal v knihe s náz­vom “Busi­ness @ the Speed of Thought” 15 vecí, ktoré budú podľa neho v budúc­nosti samoz­rej­mos­ťou, nikto neve­del, koľko z nich sa aj reálne splní. Spl­nili sa všetky!

Člo­vek by pove­dal, že tých jeho 79,3 miliardy dolá­rov je prav­de­po­dobne v správ­nych rukách. Ale nechajme peniaze a pozrime sa na nie­ktoré z jeho pred­po­vedí.

Web­stránky na porov­ná­va­nie cien tova­rov

Gate­sova pred­po­veď: “Auto­ma­ti­zo­vané služby umož­nia ľudom porov­nať ceny na via­ce­rých weboch, čím uľah­čia náj­de­nie toho naj­lac­nej­šieho výrobku.“
Sku­toč­nosť: Okrem kla­sic­kého vyhľa­dá­va­nia cez Google alebo Ama­zon, kde môžeme nájsť rov­naký výro­bok s rôz­nymi cenami, exis­tujú aj špe­cia­li­zo­vané stránky zame­ria­va­júce sa výlučne na túto službu, ako naprí­klad Nex­Tag alebo Pri­ceG­rab­ber.

Platby a iné finančné služby budú online, zdra­votná sta­rost­li­vosť cez inter­net

Gate­sova pred­po­veď: „Ľudia budú pla­tiť účty, rie­šiť svoje finan­cie a komu­ni­ko­vať s doktormi pro­stred­níc­tvom inter­netu.“
Sku­toč­nosť: Aj keď tech­no­ló­gie ešte neboli schopné cel­kom zre­vo­luč­niť zdra­vot­níc­tvo, exis­tujú stránky ako Zoc­Doc, ktoré robia pro­ces hľa­da­nia a objed­na­nia sa k dokto­rovi jed­no­duch­ším. Naopak posky­to­va­te­lia finanč­ných slu­žieb využí­vajú bene­fity inter­netu naplno a dnes je samoz­rej­mos­ťou poži­čať si na webe ako naprí­klad Len­ding Club, alebo vyko­nať platbu cez Pay­Pal alebo Venmo.

Hľa­da­nie práce na inter­nete

Gate­sova pred­po­veď: „Hľa­da­júci prácu budú môcť po zadaní svo­jich záuj­mov, náro­kov a zna­lostí nájsť pra­covné ponuky online.“
Sku­toč­nosť: Stránky ako Lin­ke­dIn umož­ňujú pou­ží­va­te­ľom uplo­ado­vať živo­to­pisy a nájsť si prácu, pri­čom pri tomto pro­cese sa zohľad­ňujú ich indi­vi­du­álne potreby a záujmy. Uľah­čila sa tým aj práca zamest­ná­va­teľa, ktorý podľa podob­ných kri­té­rií môže nájsť svojho obľú­be­ného zamest­nanca.

Online dis­kusné fóra

Gate­sova pred­po­veď: „Oby­va­te­lia miest prí­padne kra­jín sa budú môcť na inter­nete zúčast­niť dis­ku­sie ohľa­dom tém, ktoré sa ich bez­pro­stredne týkajú, ako naprí­klad miestna poli­tika, roz­voj mesta alebo bez­peč­nosť.“
Sku­toč­nosť: Väč­šina spra­vo­daj­ských webov umož­ňuje viesť live dis­ku­siu a exis­tuje nespo­četné množ­stvo fór, kde sa ľudia môžu pýtať a odpo­ve­dať na otázky. Stránky ako Face­bo­oku a Twit­ter hrali dokonca dôle­žitú rolu pri revo­lú­ciách v Líbyi, Egypte a Tunisku.

Chytrá reklama

Gate­sova pred­po­veď: „Elek­tro­nika bude obsa­ho­vať chytrú reklamu, teda bude vedieť čo naku­pu­jeme, a podľa toho bude zobra­zo­vať reklamu ušitú na mieru.“
Sku­toč­nosť: Drvivá väč­šina online reklamy obsa­huje fun­kciu, ktorá umožní mar­ke­té­rom zame­rať svoju reklamu na pou­ží­va­te­ľov podľa ich nav­ští­ve­ných strá­nok, záuj­mov a his­tó­rie naku­po­va­nia.

Online moni­to­ring domu

Gate­sova pred­po­veď: „Video záznam prí­bytku bude bež­ným spô­so­bom infor­mo­va­nia maji­teľa o náv­šte­vách počas jeho neprí­tom­nosti.“
Sku­toč­nosť: Spo­loč­nosť Drop­cam vyrába kamery, ktoré umož­ňujú jed­no­du­ché moni­to­ro­va­nie domova. Google kúpil túto spo­loč­nosť v roku 2014 za 555 mili­ó­nov dolá­rov.

Sociálne médiá

Gate­sova pred­po­veď: „Súkromné weby pre pria­te­ľov a rodinu, ktoré im záro­veň dovo­lia cha­to­vať a orga­ni­zo­vať uda­losti budú samoz­rej­mos­ťou.“
Sku­toč­nosť: Sociálne médiá ako Face­book alebo Ins­ta­gram sú presne tým nástro­jom, o kto­rom Gates hovo­ril.

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)