Vlastníš iPhone? S veľkou pravdepodobnosťou si bohatý, hovorí štúdia

Richard Vitkovský / 10. júla 2018 / Zaujímavosti

  • Vlast­níci smart­fó­nov s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid prav­de­po­dobne pat­ria me­dzi tých me­nej ma­jet­ných
  • iP­hone je na­opak te­le­fó­nom bo­ha­tých, toto tvr­dia au­tori zau­jí­ma­vej štú­die
  • Ak vlast­níš te­le­fón s na­hryz­nu­tým ja­bĺč­kom, tak prav­de­po­dobne pat­ríš me­dzi nad­prie­merne za­rá­ba­júce osoby
zdroj: flickr
  • Vlast­níci smart­fó­nov s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid prav­de­po­dobne pat­ria me­dzi tých me­nej ma­jet­ných
  • iP­hone je na­opak te­le­fó­nom bo­ha­tých, toto tvr­dia au­tori zau­jí­ma­vej štú­die
  • Ak vlast­níš te­le­fón s na­hryz­nu­tým ja­bĺč­kom, tak prav­de­po­dobne pat­ríš me­dzi nad­prie­merne za­rá­ba­júce osoby

Ma­ji­te­lia iP­ho­nov zbys­trite po­zor­nosť! Ak vlast­níte tento mo­del te­le­fónu, tak sa prav­de­po­dobne mô­žete za­ra­diť me­dzi nad­prie­merne za­rá­ba­jú­cich je­din­cov. Je to na­ozaj tak, iP­hone je po­merne pres­ným uka­zo­va­te­ľom toho, aká je vaša ži­votná úro­veň. Podľa vý­sled­kov štú­die, ktorá bola re­a­li­zo­vaná vý­skum­nou or­ga­ni­zá­ciou Na­ti­onal Bu­reau of Eco­no­mic Re­se­arch exis­tuje priame spo­je­nie me­dzi bo­hat­stvom a vlast­níc­tvom iP­honu.

Ak vlast­níš iP­ho­neX, ktorý patrí me­dzi to najd­rah­šie, čo sa na poli in­te­li­gent­ných te­le­fó­nov zro­dilo, tak je tu veľká prav­de­po­dob­nosť, že si po­merne ma­jetný člo­vek. Na zá­klade vý­sled­kov štú­die je to­tiž jed­no­du­ché pred­po­ve­dať tvoju ži­votnú úro­veň len podľa značky te­le­fónu. Po­zor však na to, že sa musí jed­nať o nový prí­stroj a nie o ba­zá­rový ná­kup.

iP­hone a sta­tus idú ruka v ruke

Au­tori, ktorí štú­diu re­a­li­zo­vali tvr­dia, že ak nie­kto v roku 2016 vlast­nil mo­del te­le­fónu iP­hone, tak bolo možné v 69 per­cen­tách prí­pa­doch pred­po­ve­dať jeho vyš­šiu ži­votnú úro­veň. Tieto vý­sledky bolo možné presne od­had­núť aj vďaka via­ce­rým uka­zo­va­te­ľom. Na­prí­klad na zá­klade so­ciál­nych po­sto­jov, spot­re­bi­teľ­ského sprá­va­nia sa, po­stoju k me­diál­nemu ob­sahu a vy­uží­va­nia času.

Značka Apple bola vždy spá­janá s lu­xu­som a pré­mi­ovou ce­nou. Všetko to za­čalo po vy­daní pr­vého iP­honu, ktorý po­su­nul tech­no­lo­gický roz­voj o po­riadny kus do­predu. Re­vo­lučný prí­stroj zme­nil svet mo­bil­ných te­le­fó­nov ako sme ho po­znali. Z ne­fo­rem­ných „te­hál“ s čier­no­bie­lymi disp­lejmi sme sa pre­pra­co­vali ku ko­vo­vému prí­stroju so za­ob­le­nými hra­nami, ktorý pô­so­bil ne­zni­či­teľne. Na pred­nej stene prí­stroja sa ne­na­chá­dzala ty­pická tla­čid­lová klá­ves­nica, ale ob­rov­ský disp­lej hmý­riaci všet­kými far­bami. Ne­ví­dané fun­kcie boli če­reš­nič­kou na torte.

Tento te­le­fón zme­nil svet a tomu zod­po­ve­dala pré­mi­ová cena, ktorá však bola omnoho niž­šia než cena sú­čas­nej vlaj­ko­vej lode s náz­vom iP­ho­neX. iP­hone je do­dnes poj­mom, av­šak jeho po­zí­cia už nie je taká ne­o­hro­zená ako tomu bolo za ži­vota Steva Jobsa, ktorý bol mo­to­rom spo­loč­nosti. Kon­ku­ren­cia je veľká a po­núka viac mu­ziky za niž­šiu cenu. iP­hone však navždy zo­stáva spo­jený s lu­xu­som a bo­hat­stvom. Možno aj preto zva­žujú kúpu ex­trémne dra­hého te­le­fónu aj me­nej ma­jetní ľu­dia. Chcú jed­no­du­cho uká­zať, že na to majú.

zdroj: indy100.com , mas­hable.com

Pridať komentár (0)