Vlk z Ins­ta­gramu: Obchod­ník s akci­ami, ktorý žije doko­nalý život!

Martin Bohunický / 21. septembra 2015 / Zaujímavosti

Timothy Sykes je finanč­ník, ktorý zazna­me­náva svoj život na Ins­ta­grame. Fotky, ako pra­cuje na Bora Bora, či zábery, kde sa slní na Mal­di­vách, mu pri­niesli 396,000 fol­lo­we­rov.

Tim však nie je len obchod­ník, je aj pod­ni­ka­teľ. Hoci zaro­bil obcho­dom na burze viac ako 4 mili­óny dolá­rov, gro jeho príj­mov, čo je “pri­bližne troj­ná­so­bok,” ako hovorí — pri­chá­dza z výučby jeho metód na inter­nete. Za 50 až 247 dolá­rov mesačne si kúpiš Timot­hyho prog­ram a učíš sa, ako obcho­do­vať. On sám vraj abso­lútne netuší, či jeho štu­denti naozaj zará­bajú.

Život Timot­hyho Sykesa je tro­chu kon­tro­verzný, obzvlášť v komu­nite obchod­ní­kov. Imidž boha­tého hajz­líka z neho spra­vil jednu z naj­sle­do­va­nej­ších osob­ností na Ins­ta­grame, nie­ktorí ho nazý­vajú dokonca menej divoký Dan Bil­ze­rian.

Timot­hyho prí­beh

Trvalo jediné pra­covné leto, aby sa Sykes roz­ho­dol, že bude svo­jim vlast­ným pánom. Tim pomá­hal v obchode svo­jej matky v Con­nec­ti­cute a vôbec sa mu to nepoz­dá­valo. “Roz­ho­dol som sa, že už nikdy nebu­dem pre nikoho pra­co­vať,” pre­zra­dil. “Bola to typická kan­ce­lár­ska práca od devia­tej do pia­tej. Páči sa mi hon za pro­fi­tom, jed­no­du­cho dosta­neš zapla­tené len za to, čo obe­tu­ješ — aj to len ak to robíš správne. Ak sa ti to nepo­darí, odchá­dzaš s prázd­nymi rukami. Byť pod­ni­ka­te­ľom je oveľa zau­jí­ma­vej­šie, obzvlášť pri zly­ha­niach. Musíš makať ďalej a jed­no­du­cho dúfať, že úspech sa dostaví.”

Ale dôle­ži­tej­šie ako veľká výplata je pre Timot­hyho slo­boda.

Mohol by som pra­co­vať pre nejakú veľkú firmu a dostať slušný plat, no nemal by som na nič iné čas,” tvrdí. Via­cero ľudí vo finan­ciách pra­cuje pod nie­kým, aj zaro­bia slušné peniaze, no stá­vajú sa otrokmi svo­jej práce. Než si budú môcť užiť svoje peniaze, zostarnú.

Dostať sa do kor­po­rát­neho sveta chce často aj drahé vzde­la­nie. “Zabí­jaš svoj čas pre titul, aby si sa dostal medzi nich. A potom celý život makáš, aby si sa odtiaľ dostal. Si več­ným otro­kom, ktorý celé dni sta­via sny nie­koho iného.” Timothy žiadny titul nemá. Za to je veľ­kým fanú­ši­kom seba­vzde­lá­va­nia.

Štú­dium v zahra­ničí

Timot­hyho na život na ces­tách moti­vo­val výmenný pobyt. Mnoho ľudí odchá­dza na vyso­kej štu­do­vať do zahra­ni­čia a oča­ká­vajú, že to z nich spraví doži­vot­ných ces­to­va­te­ľov. V sku­toč­nosti sa to podarí veľmi málo ľuďom. Tim je výnimka. Ofi­ciálne sa stal mili­oná­rom vo veku 21 rokov práve na štu­dij­nom pobyte. “Miesto pred­ná­šok som bol online a obcho­do­val s akci­ami. Účty za inter­net boli choré, no opla­tilo sa to. Odvtedy ces­tu­jem a obcho­du­jem za ces­tách, nav­ští­vil som tak 100 kra­jín. Dosť ma to síce stojí, no žijem si život, o akom som vždy sní­val.”

Ako vyzerá Timot­hyho bežný deň? “Zobu­dím sa okolo obeda, idem s pria­teľ­kou na obed a nas­päť do neja­kého hotela či vily. Od 3 do 5 obcho­du­jem, potom nie­kam ideme, do múzea, pozrieť pamiatky alebo tak. Potom ešte 2 hodinky na akci­ových trhoch. Potom dobrá včera s pria­teľ­kou a nejaký ten drink s pria­teľmi, kto­rých na mieste spo­známe. Potom spím do ďal­šieho obeda. Nie je to zlý život.”

Nie­ktorí si mys­lia, že som blá­zon. Ja len obja­vu­jem svet, stre­tá­vam sa s novými ľuďmi z roz­lič­ných kul­túr, obcho­du­jem a učím svoje stra­té­gie,” tvrdí.

zdroj: techinsider.io

Pridať komentár (0)