Vlk z Ins­ta­gra­mu: Obchod­ník s akci­ami, kto­rý žije doko­na­lý život!

Martin Bohunický / 21. septembra 2015 / Zaujímavosti

Timot­hy Sykes je finanč­ník, kto­rý zazna­me­ná­va svoj život na Ins­ta­gra­me. Fot­ky, ako pra­cu­je na Bora Bora, či zábe­ry, kde sa slní na Mal­di­vách, mu pri­nies­li 396,000 fol­lo­we­rov.

Tim však nie je len obchod­ník, je aj pod­ni­ka­teľ. Hoci zaro­bil obcho­dom na bur­ze viac ako 4 mili­ó­ny dolá­rov, gro jeho príj­mov, čo je “pri­bliž­ne troj­ná­so­bok,” ako hovo­rí — pri­chá­dza z výuč­by jeho metód na inter­ne­te. Za 50 až 247 dolá­rov mesač­ne si kúpiš Timot­hy­ho prog­ram a učíš sa, ako obcho­do­vať. On sám vraj abso­lút­ne netu­ší, či jeho štu­den­ti naozaj zará­ba­jú.

Život Timot­hy­ho Syke­sa je tro­chu kon­tro­verz­ný, obzvlášť v komu­ni­te obchod­ní­kov. Imidž boha­té­ho hajz­lí­ka z neho spra­vil jed­nu z naj­sle­do­va­nej­ších osob­nos­tí na Ins­ta­gra­me, nie­kto­rí ho nazý­va­jú dokon­ca menej divo­ký Dan Bil­ze­rian.

Timot­hy­ho prí­beh

Trva­lo jedi­né pra­cov­né leto, aby sa Sykes roz­ho­dol, že bude svo­jim vlast­ným pánom. Tim pomá­hal v obcho­de svo­jej mat­ky v Con­nec­ti­cu­te a vôbec sa mu to nepoz­dá­va­lo. “Roz­ho­dol som sa, že už nikdy nebu­dem pre niko­ho pra­co­vať,” pre­zra­dil. “Bola to typic­ká kan­ce­lár­ska prá­ca od devia­tej do pia­tej. Páči sa mi hon za pro­fi­tom, jed­no­du­cho dosta­neš zapla­te­né len za to, čo obe­tu­ješ — aj to len ak to robíš správ­ne. Ak sa ti to nepo­da­rí, odchá­dzaš s prázd­ny­mi ruka­mi. Byť pod­ni­ka­te­ľom je ove­ľa zau­jí­ma­vej­šie, obzvlášť pri zly­ha­niach. Musíš makať ďalej a jed­no­du­cho dúfať, že úspech sa dosta­ví.”

Ale dôle­ži­tej­šie ako veľ­ká výpla­ta je pre Timot­hy­ho slo­bo­da.

Mohol by som pra­co­vať pre neja­kú veľ­kú fir­mu a dostať sluš­ný plat, no nemal by som na nič iné čas,” tvr­dí. Via­ce­ro ľudí vo finan­ciách pra­cu­je pod nie­kým, aj zaro­bia sluš­né penia­ze, no stá­va­jú sa otrok­mi svo­jej prá­ce. Než si budú môcť užiť svo­je penia­ze, zostar­nú.

Dostať sa do kor­po­rát­ne­ho sve­ta chce čas­to aj dra­hé vzde­la­nie. “Zabí­jaš svoj čas pre titul, aby si sa dostal medzi nich. A potom celý život makáš, aby si sa odtiaľ dostal. Si več­ným otro­kom, kto­rý celé dni sta­via sny nie­ko­ho iné­ho.” Timot­hy žiad­ny titul nemá. Za to je veľ­kým fanú­ši­kom seba­vzde­lá­va­nia.

Štú­dium v zahra­ni­čí

Timot­hy­ho na život na ces­tách moti­vo­val výmen­ný pobyt. Mno­ho ľudí odchá­dza na vyso­kej štu­do­vať do zahra­ni­čia a oča­ká­va­jú, že to z nich spra­ví doži­vot­ných ces­to­va­te­ľov. V sku­toč­nos­ti sa to poda­rí veľ­mi málo ľuďom. Tim je výnim­ka. Ofi­ciál­ne sa stal mili­oná­rom vo veku 21 rokov prá­ve na štu­dij­nom poby­te. “Mies­to pred­ná­šok som bol onli­ne a obcho­do­val s akci­ami. Účty za inter­net boli cho­ré, no opla­ti­lo sa to. Odvte­dy ces­tu­jem a obcho­du­jem za ces­tách, nav­ští­vil som tak 100 kra­jín. Dosť ma to síce sto­jí, no žijem si život, o akom som vždy sní­val.”

Ako vyze­rá Timot­hy­ho bež­ný deň? “Zobu­dím sa oko­lo obe­da, idem s pria­teľ­kou na obed a nas­päť do neja­ké­ho hote­la či vily. Od 3 do 5 obcho­du­jem, potom nie­kam ide­me, do múzea, pozrieť pamiat­ky ale­bo tak. Potom ešte 2 hodin­ky na akci­ových trhoch. Potom dob­rá vče­ra s pria­teľ­kou a neja­ký ten drink s pria­teľ­mi, kto­rých na mies­te spo­zná­me. Potom spím do ďal­šie­ho obe­da. Nie je to zlý život.”

Nie­kto­rí si mys­lia, že som blá­zon. Ja len obja­vu­jem svet, stre­tá­vam sa s nový­mi ľuď­mi z roz­lič­ných kul­túr, obcho­du­jem a učím svo­je stra­té­gie,” tvr­dí.

zdroj: techinsider.io

Pridať komentár (0)