Vo Švéd­sku otvo­ri­li prvý obchod len s pou­ži­tým tova­rom

Ľubica Račeková / 13. apríla 2017 / Business

zdroj: facebook.com/pg/ReTunaEskilstuna

Nie­kde na sklád­ke prá­ve pri­bu­dol nový odpad, ten sa tam pra­vi­del­ne hro­ma­dí. Neho­vo­riac o tom, že sme­tis­ko si ľudia robia čas­to aj z lesov, okra­jov ciest a riek. Ten­to člá­nok však nie je o tom, aby nie­čo kázal, jeho myš­lien­ka je jed­no­du­chá. Odpad nemu­sí sme­ro­vať do koša. Môže sa opä­tov­ne využiť a po dru­hý raz nie­ko­ho pote­šiť… a odľah­čiť prí­ro­du.

Nie iba second­han­dy sú čím ďalej, tým viac obľú­be­né. Už pred nimi ľudia neute­ka­jú a nehan­bia sa za naku­po­va­nie v nich. Pre mno­hých je taká­to obno­va vecí život­nou filo­zo­fi­ou. Podob­ne roz­mýš­ľa­jú zrej­me aj ľudia vo Švéd­sku, kto­rí odne­dáv­na môžu naku­po­vať v nákup­nom cen­tre len s pou­ži­tým tova­rom.

ReTu­na Återb­ruks­gal­le­ria Face­bo­ok

Nachá­dza sa len 1,5 hodi­ny na západ od cen­tra Štok­hol­mu. Jeho názov je ReTu­na Återb­ruks­gal­le­ria ale­bo ReTu­na Recyc­ling Gal­le­ria (po slo­ven­sky aj — “ReTu­na galé­ria, kto­rá recykluje/ recyk­lu­jú­ca galé­ria”). Vše­tok tovar, kto­rý sa v nej pre­dá­va je logic­ky pod­ľa náz­vu recyk­lo­va­ný a zno­va pre­dá­va­ný. Podob­ným nápa­dom by sa postup­ne moh­li inšpi­ro­vať aj ostat­né kra­ji­ny. Potre­ba vyrá­ba­nia stá­le nových vecí v dneš­nej dobe už nie je veľ­mi nut­ná. Naj­mä, keď je na sve­te toľ­ko pou­ži­tých tova­rov, kto­ré sú stá­le v dob­rom sta­ve.

ReTu­na Återb­ruks­gal­le­ria Face­bo­ok

V galé­rii ponú­ka­jú pred­me­ty, kto­ré si môžu vyno­viť samot­ní ľudia ale­bo ich už pre­dá­va­jú obno­ve­né. Pra­cov­ní­ci trie­dia daro­va­né pred­me­ty, kto­ré sú násled­ne opra­ve­né ale­bo vyno­ve­né či neja­ko pozme­ne­né, a potom vhod­né na pre­daj v nákup­nom cen­tre. Tova­ry sú pri­ra­de­né do obcho­dov pod­ľa zame­ra­nia. K dis­po­zí­cii je cel­ko­vo 14 obcho­dov, spo­lu s reštau­rá­ci­ou, kto­rá ponú­ka bio­pot­ra­vi­ny.

ReTu­na Återb­ruks­gal­le­ria Face­bo­ok

Úče­lom toh­to kre­a­tív­ne­ho cen­tra je pre­skú­mať nový spô­sob naku­po­va­nia s cie­ľom men­šie­ho poško­de­nia život­né­ho pro­stre­dia. Všet­ky obcho­dy v galé­rii musia pra­co­vať spô­so­bom šetr­ným k život­né­mu pro­stre­diu, a v prí­pa­de, že je potreb­né kúpiť nový tovar (naprí­klad v kaviar­ni), musí byť orga­nic­ký ale­bo šetr­ný k prí­ro­de. Ich myš­lien­kou je: “Udr­ža­teľ­nosť nie je o uskrom­ne­ní sa a o menej kva­lit­nom živo­te, ale o dosia­hnu­tí viac so zdroj­mi, kto­ré už máme.”

ReTu­na Återb­ruks­gal­le­ria Face­bo­ok

ReTu­na Återb­ruks­gal­le­ria Face­bo­ok

Zdroj: inhabitat.com

Pridať komentár (0)