Vôbec prvý automobil so spaľovacím motorom na svete je na predaj

Richard Vitkovský / 30. júna 2018 / Auto

  • Benz-Pa­tent Mo­tor­wa­gen 1 bol pr­vým vo­zid­lom fun­gu­jú­com na prin­cípe spa­ľo­va­cieho mo­tora
  • Práve tento skvost, ktorý má vý­kon 0,75 koňa je dnes na pre­daj
  • Ne­jedná sa však o ori­gi­nál z roku 1886, ale o do­ko­nalú a funkčnú re­pliku
zdroj: mercedes-benz
  • Benz-Pa­tent Mo­tor­wa­gen 1 bol pr­vým vo­zid­lom fun­gu­jú­com na prin­cípe spa­ľo­va­cieho mo­tora
  • Práve tento skvost, ktorý má vý­kon 0,75 koňa je dnes na pre­daj
  • Ne­jedná sa však o ori­gi­nál z roku 1886, ale o do­ko­nalú a funkčnú re­pliku

Au­to­mo­bily si pre­šli po­riadne dlhú cestu. Dnes je bu­dúc­nosť jasná, sú ňou elek­tro­mo­bily. Ak sa však po­zrieš ďa­leko do mi­nu­losti, tak zis­tíš, aký po­krok sme ako ľud­stvo do­siahli. V dáv­nych do­bách sa jaz­dilo na ko­čoch ťa­ha­ných koňmi. Ne­skôr v roku 1880 sa na svete ob­ja­vil prvý au­to­mo­bil fun­gu­júci ču­duj sa svete na paru.

Toto vo­zidlo však veľký úspech ne­zo­žalo. Ča­kalo sa na niečo vý­ni­močné a spo­ľah­livé. Pí­sal sa rok 1886, keď sa je­den muž me­nom Karl Benz, po kto­rom sa zho­dou okol­ností po­me­no­vala le­gen­dárna ne­mecká značka Mer­ce­des-Benz roz­ho­dol pre pre­tvo­re­nie svo­jej dl­ho­do­bej ví­zie do re­a­lity.

Jeho dielo do­stalo ná­zov Benz-Pa­tent Mo­tor­wa­gen 1 a bolo to prvé vo­zidlo so spa­ľo­va­cím mo­to­rom, ktoré navždy zme­nilo svet. Od jeho uve­de­nia sa to­tiž za­čala pí­sať éra au­to­mo­bi­lov s ne­fal­šo­va­nými spa­ľo­va­cími mo­tormi. Troj­ko­le­sový tá­toš pat­ril v tom čase k špičke, čo sa pa­ra­met­rov týka. Ob­sa­ho­val jed­no­val­cový štvor­taktný mo­tor.

motorZo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: mer­ce­des-benz

Ma­xi­málka sa po­hy­bo­vala na úrovni 16 km/h a vý­kon sa po­hy­bo­val vo výške ne­ce­lého jed­ného koňa. O zrých­lení z nuly na 10 km/h sa rad­šej nemá zmy­sel ba­viť. Prav­de­po­dobne sa jed­nalo o naj­bez­peč­nej­šie vo­zidlo sveta, aj keď ne­malo ka­ro­sé­riu a ani su­per­mo­derné bez­peč­nostné sys­témy. Smr­teľná ne­hoda jed­no­du­cho ne­bola možná, nech sa šo­fér sna­žil ako­koľ­vek.

kolesáZo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: mer­ce­des-benz

Stroj ne­bol naj­po­hodl­nejší a pri­po­mí­nal troj­ko­le­sový koč, ale bez koňa. Na­priek tomu sa tu na­chá­dzalo elek­trické za­pa­ľo­va­nie a mo­tor bol chla­dený vo­dou. Kon­štruk­cia po­zos­tá­vala z dreva a kovu. Vo­lant v tom čase ne­exis­to­val. Na zmenu smeru slú­žila páka v pred­nej časti. Brzdy sa ovlá­dali po­mo­cou ďal­šej páky. Man­želka ne­mec­kého vy­ná­lezcu na au­to­mo­bil upú­tala ešte viac po­zor­nosti, po tom, čo na ňom v roku 1888 ab­sol­vo­vala dlhý vý­let z Mann­he­imu do Pforz­he­imu. Jed­nalo sa o tre­tiu ver­ziu vo­zidla.

V sú­čas­nosti Mer­ce­des po­núka toto le­gen­dárne vo­zidlo na pre­daj mi­lov­ní­kom his­tó­rie. Ne­jedná sa však o ori­gi­nál z roku 1886, ten by mal prav­de­po­dobne ne­vy­čís­li­teľnú hod­notu. Mer­ce­des to­tiž skon­štru­oval zo­pár ku­sov v 20. sto­ročí, kon­krétne v roku 2002. Tieto vo­zidlá mali byť ur­čené na vý­stavy či jazdy. Bu­dúci ma­ji­teľ však o nič ne­príde, do­stane vlastne na­vlas rov­naké vo­zidlo, aku­rát si môže byť istý, že mu vy­drží omnoho dl­h­šie. Cenu sa do­zvie len sa­motný zá­u­jemca.

zdroj: mo­tor1.com

Pridať komentár (0)