Volvo chce pomôcť pri čistení oceánov od plastov. Pre vodné mikroorganizmy stavia špeciálne obydlia

Richard Vítkovský / 28. januára 2019 / Tech a inovácie

  • Lacné plasty sú prob­lé­mom, to vie dnes každý. Práve preto sa množ­stvo sve­to­vých spo­loč­ností snaží o ich mi­ni­ma­li­zá­ciu vo svo­jich pro­duk­toch
  • Volvo nie je vý­nim­kou. Ok­rem toho sa však roz­hodlo skráš­liť hrá­dze za po­moci zau­jí­ma­vých dlaž­díc, ktoré majú byť liah­ňou pre prí­nosné mor­ské mik­ro­or­ga­nizmy
zdroj: youtube
  • Lacné plasty sú prob­lé­mom, to vie dnes každý. Práve preto sa množ­stvo sve­to­vých spo­loč­ností snaží o ich mi­ni­ma­li­zá­ciu vo svo­jich pro­duk­toch
  • Volvo nie je vý­nim­kou. Ok­rem toho sa však roz­hodlo skráš­liť hrá­dze za po­moci zau­jí­ma­vých dlaž­díc, ktoré majú byť liah­ňou pre prí­nosné mor­ské mik­ro­or­ga­nizmy

Švéd­ska au­to­mo­bilka Volvo patrí me­dzi naj­pok­ro­ko­vej­ších vý­rob­cov au­to­mo­bi­lov na svete. Ok­rem iného sa však snaží pris­pieť k lep­šiemu svetu okolo nás. V sú­čas­nosti sa dvíha od­por voči plas­to­vému od­padu, kto­rého množ­stvo v prí­rode ne­us­tále na­rastá.

Lacné plasty sa tak stali ob­rov­skou hroz­bou nie­len pre ži­votné pro­stre­die, ale aj pre nás, pre­tože sme jeho sú­čas­ťou. Rie­še­nia plas­to­vej krízy sú rôzne. Tým hlav­ným by však malo byť ob­me­dze­nie pro­duk­cie lac­ných plas­tov, ktoré sa ne­dajú re­cyk­lo­vať. Inak sa plas­to­vej po­hromy ni­kdy nez­ba­víme.

Mnoho sve­to­vých spo­loč­ností sa teda pri­dáva k snahe o zá­chranu ži­vot­ného pro­stre­dia práve tak, že ob­me­dzí vo svo­jich pro­duk­toch práve vy­uží­va­nie tých naj­lac­nej­ších plas­tov. Volvo nie je vý­nim­kou, spo­loč­nosť sa to­tiž do konca tohto roka za­via­zala, že jed­no­ra­zové plasty na­hradí eko­lo­gic­kej­šími ver­ziami.

Po­kus o čis­tej­šie vody sa za­čal

Ok­rem Volva má po­dobné plány aj spo­loč­nosť Star­bucks, ktorá patrí me­dzi po­merne veľ­kých zne­čis­ťo­va­te­ľov ži­vot­ného pro­stre­dia. Tu sa však ak­ti­vita au­to­mo­bilky ne­končí. Spo­loč­nosť sa to­tiž spo­jila s vý­skum­ným ústa­vom Syd­ney Ins­ti­tute of Ma­rine Science a di­zaj­no­vým štú­diom Reef De­sign Lab.

Obe spo­loč­nosti spolu s au­to­mo­bil­kou spo­lu­pra­co­vali na zau­jí­ma­vom pro­jekte. Jedná sa o špe­ciálne dlaž­dice, ktoré skráš­lia kla­sické hrá­dze. Pro­jekt s náz­vom Li­ving Se­a­wall by mal pris­pieť k rastu množ­stva zdra­vých mik­ro­or­ga­niz­mov, ktoré sa na­chá­dzajú vo vo­dách.

Aby boli dlaž­dice ide­ál­nym do­mo­vom pre mik­ro­or­ga­nizmy, mu­sia mať ur­čitý tvar. Dlaž­dice v tvare šesť­u­hol­níka sú vy­rá­bané za po­moci 3D tlače. Najprv sa vy­tlačí forma z plastu, ktorá sa ná­sledne za­leje te­ku­tým be­tó­nom. Keď be­tón za­schne, vý­sle­dok sa vy­tiahne z formy a dlaž­dica je na svete.

Di­zajn dlaž­dice vy­chá­dza zo stro­mov man­grov­ní­kov. Práve tieto nízke stromy pri­ťa­hujú v re­ál­nej prí­rode mik­ro­or­ga­nizmy ako mag­net. Ok­rem toho je tu množ­stvo ma­lých ot­vo­rov, do kto­rých by sa mali noví oby­va­te­lia na­sťa­ho­vať. Ho­tové dlaž­dice sa ná­sledne in­šta­lujú priamo na hrá­dzu v meste Syd­ney.

Mik­ro­or­ga­nizmy by mali pris­pie­vať k čis­te­niu vôd. Na­koľko bude tento pro­jekt úspešný ukáže až čas. Volvo tak vsa­dilo na pri­ro­dzenú ochranu mor­ského pro­stre­dia. Iné spo­loč­nosti zvo­lili cestu zbie­ra­nia plas­to­vého od­padu priamo z hla­dín.

zdroj: vol­vo­cars.com

Pridať komentár (0)