Volvo mení svet nákladnej dopravy. Automobilka predstavila revolučný autonómny ťahač bez kabíny

Richard Vítkovský / 29. novembra 2018 / Auto

  • Au­to­mo­bilka Volvo patrí me­dzi naj­väč­ších ino­vá­to­rov v au­to­mo­bi­lo­vom prie­mysle
  • Po pred­sta­vení au­to­mo­bilu bez vo­lantu, ktorý bol vy­ba­vený po­ste­ľou prišlo ďal­šie šo­ku­júce ozná­me­nie
  • Ťa­hač Vera si po­radí úplne bez šo­féra a má šancu zme­niť bu­dúc­nosť ná­klad­nej do­pravy
zdroj: volvo
  • Au­to­mo­bilka Volvo patrí me­dzi naj­väč­ších ino­vá­to­rov v au­to­mo­bi­lo­vom prie­mysle
  • Po pred­sta­vení au­to­mo­bilu bez vo­lantu, ktorý bol vy­ba­vený po­ste­ľou prišlo ďal­šie šo­ku­júce ozná­me­nie
  • Ťa­hač Vera si po­radí úplne bez šo­féra a má šancu zme­niť bu­dúc­nosť ná­klad­nej do­pravy

Švéd­ska au­to­mo­bilka Volvo patrí prá­vom me­dzi spo­loč­nosti, ktoré for­mujú bu­dúc­nosť do­pravy. Volvo nie­lenže expe­ri­men­tuje v ob­lasti osob­nej do­pravy, ale roz­víja aj tu ná­kladnú. Mno­ho­ročné skú­se­nosti v ob­lasti ťa­ha­čov a ochote ne­us­tále ino­vo­vať sa pre­ta­vili do re­a­lity v po­dobe ťa­hača Volvo Vera.

Ne­jedná sa o žiadny vir­tu­álny ná­vrh, jedná sa o sku­točný a funkčný kon­cept bez ka­bíny, ktorý môže zme­niť svet ná­klad­nej do­pravy ako ho po­známe te­raz. Ak sa po­zrieš na ob­rázky, prav­de­po­dobne zis­tíš, že ne­vieš, čo si máš mys­lieť. Sa­motný ťa­hač to­tiž pri­po­mína fu­tu­ris­tické špor­tové vo­zidlo pre jednu osobu.

Ako bude vy­ze­rať ná­kladná do­prava o 10 ro­kov?

Sku­toč­nosť je však taká, že sa jedná o ťa­hač, ktorý si hravo po­radí s ná­kla­dom o hmot­nosti 32 ton. Re­vo­lučný stroj bol na­vr­hnutý tak, aby plne na­hra­dil sú­časné ťa­hače, ktoré ria­dia ľud­skí vo­diči. Volvo Vera je su­per­mo­der­ným ťa­ha­čom, ktorý je pri­márne ur­čený na pre­voz ná­kladu na krat­šie vzdia­le­nosti. Všetky Vera ťa­hače v ob­lasti do­kážu spo­ločne ko­mu­ni­ko­vať aj na diaľku a sú na­po­jené na clou­dový sys­tém.

Jedná sa o pl­no­hod­notné elek­trické stroje, ktoré môžu pra­co­vať 24 ho­dín denne, se­dem dní v týždni. Vo­zidlá sú sa­moz­rejme au­to­nómne. Mali by byť preto spo­ľah­li­vej­šie a pres­nej­šie ako sku­točný vo­dič. Ok­rem toho je vo­zidlo eko­lo­gické a zá­ro­veň veľmi ti­ché.

Má vô­bec pred­sta­vená no­vinka ne­jaké ne­vý­hody? Je­di­nou ne­vý­ho­dou je niž­šia rých­losť, ktorá bola zvo­lená z dô­vodu za­cho­va­nia bez­peč­nosti pre­mávky. Toto opat­re­nie je lo­gické, pre­tože elek­trické vo­zidlá majú vyš­šie zrých­le­nie a mu­sia brať do úvahy iné au­to­mo­bily ria­dené ľuďmi. Ťa­hač je sú­čas­nosti v stave kon­ceptu, av­šak Volvo ho plá­nuje vy­rá­bať vo veľ­kom. Na vo­zidle sa stále pra­cuje. Au­to­mo­bilka chce to­tiž zá­kaz­ní­kom pri­niesť pré­mi­ový zá­ži­tok a bez­prob­lé­movú pre­vádzku.

Vera bude spo­čiatku na­sa­dená na krat­šie úseky v rámci prí­sta­vov a veľ­kých skla­dov. Po tom, čo au­to­mo­bilka získa na zá­klade os­trého na­sa­de­nia nové skú­se­nosti, plá­nuje roz­ší­riť mož­nosti pre­pravy aj na dl­h­šie vzdia­le­nosti. Viac in­for­má­cií sa do­zvieš v prie­behu ďal­ších me­sia­cov.

zdroj: vol­vot­rucks.com

Pridať komentár (0)