Volvo sa poti­chu stáva tech­no­lo­gic­kou veľ­mo­cou

Dárius Polák / 29. augusta 2016 / Tech a inovácie

Pri výraze tech­no­lo­gické auto ti prav­de­po­dobne príde na um Tesla alebo BMW. Je tu však ešte ďalší hráč, ktorý má poten­ciál na to, aby ich pre­ko­nal.

Švéd­ska auto­mo­bilka je už tra­dične v prvej línii, pokiaľ ide o pred­sta­vo­va­nie bez­peč­nost­nej tech­no­ló­gie vozi­diel. Vo Volve sa toho však skrýva oveľa viac. Spo­loč­nosť inves­tuje do tech­no­ló­gii a par­tners­tiev, ktoré uro­bia ich autá pohodl­nej­šími, efek­tív­nej­šími a autonómnejšími.Tu je bližší pohľad na to, čo všetko má Volvo pod svo­jou kapo­tou.

Spo­loč­nosť doháňa Teslu vo vývoji auto­nóm­nej tech­no­ló­gie.

Tech­no­ló­gia Pilot Assist II, ktorá bude dostupná vo vozid­lách Volva v nasle­du­jú­com roku, bude mať pod kon­tro­lou cel­kovú akce­le­rá­ciu a brz­de­nie do rých­losti 128 km/h. Sys­tém bude súčas­ťou štan­dard­nej výbavy v modeli S90 a voli­teľ­ným v XC90. Momen­tálne polo-auto­nómny sys­tém zvláda ria­de­nie a brz­de­nie do rých­losti 50 km/h a potre­buje k tomu mať pred sebou auto.

1

Volvo spo­lu­pra­cuje s Ube­rom na vývoji samo-jaz­dia­cich áut.

2

Spo­loč­nosť už teraz interne tes­tuje auto­nómny jaz­diaci sys­tém s náz­vom Intel­li­safe Auto­pi­lot.

Nasle­du­júci rok spustí na vybra­ných mies­tach pilotný prog­ram Dri­veMe, ktorý umožní zákaz­ní­kom otes­to­vať túto tech­no­ló­giu. Šoféri však stále budú musieť dohlia­dať nad vozid­lom. Údaje zozbie­rané počas prie­behu prog­ramu poslú­žia na úplne vylú­če­nie účasti člo­veka už v prie­behu nie­koľ­kých rokov.

3

V roku 2020 Volvo plá­nuje ponúk­nuť verej­nosti Intel­li­safe Auto­pi­lot, bez nut­nosti dohľadu šoféra.

Dostupný však bude prav­de­po­dobne iba na vybra­ných mies­tach.

4

Spo­loč­nosť inves­tuje do ume­lej inte­li­gen­cie na posil­ne­nie samo­jaz­dia­cich áut v spo­lu­práci s NVI­DIA.

Výskum využíva tzv. schop­nosť deep-lear­ning, kedy sa počí­tače dokážu učiť navzá­jom na základe pre­osie­va­nia cez množ­stvo úda­jov.

5

Svoj futu­ris­tický dizajn odhalí naplno v samo­jaz­dia­com kon­cepte auta nazva­nom Con­cept 26.

Nie­ktoré vlast­nosti zahŕňajú zaťa­ho­vaný volant, sklo­pené sedadlá a kon­zolu, ktorá sa môže pre­me­niť na veľkú obra­zovku.

6

Volvo nein­ves­tuje iba do samo-jaz­dia­cich áut. Medzi ďal­šie ciele patrí vytvo­riť pre­po­jené autá.

Spo­loč­nosť má naprí­klad apli­ká­ciu Volvo’s On Call, ktorá posky­tuje údaje o stave auta a umož­ňuje prí­stup k urči­tým fun­kciám. Medzi ďal­šie fun­kcie patrí poloha vozidla, stav paliva, uzam­knu­tie, upo­zor­ne­nie na údržbu a skon­tro­lo­va­nie otvo­re­nia okien. Môže sa takisto pou­žiť aj na naštar­to­va­nie auta na diaľku, ovlá­da­nie klímy, trú­be­nie a zapnu­tie sve­tiel.

7

Nasle­du­júci rok pred­staví auto, ktoré nebude mať kľúč. Namiesto toho bude vodič pou­ží­vať smart­fón apli­ká­ciu.

8

Čoskoro sa bude soft­vér áut aktu­ali­zo­vať pro­stred­níc­tvom bez­drô­to­vej komu­ni­ká­cie.

9

Svoje prvé elek­trické vozidlo plá­nuje na rok 2019. Detaily zatiaľ nie sú známe.

10

Tech­no­ló­gie sa budú využí­vať aj v pre­daj­niach a poskytnú zákaz­ní­kom lep­šiu pred­stavu o autách. Na toto využijú aug­men­ted rea­lity s pomo­cou Mic­ro­soft Holo­lens.

12

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)