Vol­vo sa poti­chu stá­va tech­no­lo­gic­kou veľ­mo­cou

Dárius Polák / 29. augusta 2016 / Tech a inovácie

Pri výra­ze tech­no­lo­gic­ké auto ti prav­de­po­dob­ne prí­de na um Tes­la ale­bo BMW. Je tu však ešte ďal­ší hráč, kto­rý má poten­ciál na to, aby ich pre­ko­nal.

Švéd­ska auto­mo­bil­ka je už tra­dič­ne v prvej línii, pokiaľ ide o pred­sta­vo­va­nie bez­peč­nost­nej tech­no­ló­gie vozi­diel. Vo Vol­ve sa toho však skrý­va ove­ľa viac. Spo­loč­nosť inves­tu­je do tech­no­ló­gii a par­tners­tiev, kto­ré uro­bia ich autá pohodl­nej­ší­mi, efek­tív­nej­ší­mi a autonómnejšími.Tu je bliž­ší pohľad na to, čo všet­ko má Vol­vo pod svo­jou kapo­tou.

Spo­loč­nosť dohá­ňa Tes­lu vo vývo­ji auto­nóm­nej tech­no­ló­gie.

Tech­no­ló­gia Pilot Assist II, kto­rá bude dostup­ná vo vozid­lách Vol­va v nasle­du­jú­com roku, bude mať pod kon­tro­lou cel­ko­vú akce­le­rá­ciu a brz­de­nie do rých­los­ti 128 km/h. Sys­tém bude súčas­ťou štan­dard­nej výba­vy v mode­li S90 a voli­teľ­ným v XC90. Momen­tál­ne polo-auto­nóm­ny sys­tém zvlá­da ria­de­nie a brz­de­nie do rých­los­ti 50 km/h a potre­bu­je k tomu mať pred sebou auto.

1

Vol­vo spo­lu­pra­cu­je s Ube­rom na vývo­ji samo-jaz­dia­cich áut.

2

Spo­loč­nosť už teraz inter­ne tes­tu­je auto­nóm­ny jaz­dia­ci sys­tém s náz­vom Intel­li­sa­fe Auto­pi­lot.

Nasle­du­jú­ci rok spus­tí na vybra­ných mies­tach pilot­ný prog­ram Dri­ve­Me, kto­rý umož­ní zákaz­ní­kom otes­to­vať túto tech­no­ló­giu. Šofé­ri však stá­le budú musieť dohlia­dať nad vozid­lom. Úda­je zozbie­ra­né počas prie­be­hu prog­ra­mu poslú­žia na úpl­ne vylú­če­nie účas­ti člo­ve­ka už v prie­be­hu nie­koľ­kých rokov.

3

V roku 2020 Vol­vo plá­nu­je ponúk­nuť verej­nos­ti Intel­li­sa­fe Auto­pi­lot, bez nut­nos­ti dohľa­du šofé­ra.

Dostup­ný však bude prav­de­po­dob­ne iba na vybra­ných mies­tach.

4

Spo­loč­nosť inves­tu­je do ume­lej inte­li­gen­cie na posil­ne­nie samo­jaz­dia­cich áut v spo­lu­prá­ci s NVI­DIA.

Výskum využí­va tzv. schop­nosť deep-lear­ning, kedy sa počí­ta­če doká­žu učiť navzá­jom na zákla­de pre­osie­va­nia cez množ­stvo úda­jov.

5

Svoj futu­ris­tic­ký dizajn odha­lí napl­no v samo­jaz­dia­com kon­cep­te auta nazva­nom Con­cept 26.

Nie­kto­ré vlast­nos­ti zahŕňa­jú zaťa­ho­va­ný volant, sklo­pe­né sedad­lá a kon­zo­lu, kto­rá sa môže pre­me­niť na veľ­kú obra­zov­ku.

6

Vol­vo nein­ves­tu­je iba do samo-jaz­dia­cich áut. Medzi ďal­šie cie­le pat­rí vytvo­riť pre­po­je­né autá.

Spo­loč­nosť má naprí­klad apli­ká­ciu Volvo’s On Call, kto­rá posky­tu­je úda­je o sta­ve auta a umož­ňu­je prí­stup k urči­tým fun­kciám. Medzi ďal­šie fun­kcie pat­rí polo­ha vozid­la, stav pali­va, uzam­knu­tie, upo­zor­ne­nie na údrž­bu a skon­tro­lo­va­nie otvo­re­nia okien. Môže sa takis­to pou­žiť aj na naštar­to­va­nie auta na diaľ­ku, ovlá­da­nie klí­my, trú­be­nie a zapnu­tie sve­tiel.

7

Nasle­du­jú­ci rok pred­sta­ví auto, kto­ré nebu­de mať kľúč. Namies­to toho bude vodič pou­ží­vať smart­fón apli­ká­ciu.

8

Čosko­ro sa bude soft­vér áut aktu­ali­zo­vať pro­stred­níc­tvom bez­drô­to­vej komu­ni­ká­cie.

9

Svo­je prvé elek­tric­ké vozid­lo plá­nu­je na rok 2019. Detai­ly zatiaľ nie sú zná­me.

10

Tech­no­ló­gie sa budú využí­vať aj v pre­daj­niach a poskyt­nú zákaz­ní­kom lep­šiu pred­sta­vu o autách. Na toto využi­jú aug­men­ted rea­li­ty s pomo­cou Mic­ro­soft Holo­lens.

12

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)