Vol­vo sa v tichos­ti stá­va tech­no­lo­gic­kým gigan­tom

Linda Cebrová / 17. júna 2016 / Business

Vol­vo nespí. Ich autá budúc­nos­ti využí­va­jú ume­lú inte­li­gen­ciu, Holo­Lens a auto­nóm­ne sys­té­my.

Ak prí­de reč na high-tech autá budúc­nos­ti, prav­de­po­dob­ne ťa ako prvá napad­ne Tes­la ale­bo BMW. Je tu však ďal­šia auto­mo­bil­ka, kto­rá drží krok s dobou, vylep­šu­je svo­je tech­no­ló­gie a pri­ná­ša ino­vá­cie do sve­ta auto­mo­bi­lov. Je to Vol­vo.

Táto Švéd­ska spo­loč­nosť bola tou, kto­rá v posled­nej dobe pri­nies­la tie naj­pok­ro­ko­vej­šie tech­no­ló­gie v oblas­ti bez­peč­nos­ti. Avšak Vol­vo posú­va svo­je hra­ni­ce ďalej. Inves­tu­je veľ­ké penia­ze do tech­no­ló­gií, kto­ré uro­bia ich autá efek­tív­nej­šie, auto­nóm­nej­šie a tak­tiež pohodl­nej­šie.

1
Vol­vo chce jaz­du bez zása­hu vodi­ča zvlád­nuť ešte lep­šie ako Tes­la. Na trh sa má dostať Pilot Assist II., kto­rý sa posta­rá o ria­de­nie aj brz­de­nie v rých­los­ti až do 130km za hodi­nu. Tak­tiež nebu­de potre­bo­vať pred sebou opor­ný bod v podo­be auta, kto­ré môže nasle­do­vať. Ten­to sys­tém sa sta­ne štan­dar­dom v mode­ly S90 a v roku 2017 bude dostup­ný aj pre XC90.

Vol­vo chce vylep­šiť auto­pi­lo­ta aj vďa­ka svo­jim zákaz­ní­kom. V roku 2017 štar­tu­je prog­ram Dri­ve­Me v nie­koľ­kých vybra­ných mes­tách. Počas toh­to prog­ra­mu budú autá naďa­lej potre­bo­vať asis­ten­ciu vodi­čov. Avšak všet­ky dáta zozbie­ra­né počas tých­to jázd, budú násled­ne pou­ži­té na vylep­še­nie ich sys­té­mov, tak­že autá budú môcť eli­mi­no­vať ľud­ský dozor v prie­be­hu pár rokov.

drive me
Do roku 2020 bude v ponu­ke sys­tém Intel­li­sa­fe Auto­pi­lot vďa­ka kto­ré­mu bude auto cel­kom samos­tat­né. Ten­to sys­tém však môže vodič zapnúť len na vybra­ných mies­tach, kto­ré sú dob­re zma­po­va­né. Vol­vo tiež plá­nu­je inves­to­vať aj do ume­lej inte­li­gen­cie od spo­loč­nos­ti NIVI­DIA.

Ten­to sys­tém má byť pria­mo pre­po­je­ný s auto­pi­lo­tom Intel­li­sa­fe počas prog­ra­mu Dri­ve­Me. Dri­ve PX2 od NIVI­DIA dáva v pod­sta­te vozid­lu schop­nosť samos­tat­ne sa učiť nové veci, vďa­ka pre­chá­dza­niu všet­kých zozbie­ra­ných dát počas jázd. Auto by takým­to spô­so­bom malo ana­ly­zo­vať jed­not­li­vé situ­ácie na ces­te a násled­ne sa neus­tá­le sa zlep­šo­vať.

nivi

Samo ria­dia­ce sa autá však nie sú jedi­ným cie­ľom inži­nie­rov vo Vol­ve. Spo­loč­nosť bude posky­to­vať apli­ká­ciu, vďa­ka kto­rej budeš môcť kon­tro­lo­vať hneď nie­koľ­ko fun­kcií na diaľ­ku. Sú nimi naprí­klad pres­ná polo­ha auta, upo­zor­ne­nia na údrž­bu, stav pali­va ale­bo kon­tro­la okien. Pomo­cou tej­to apli­ká­cie bude mož­né na diaľ­ku ovlá­dať kli­ma­ti­zá­ciu, naštar­to­vať, rozs­vie­tiť svet­lá ale­bo skon­tro­lo­vať, či nezos­ta­li otvo­re­né dve­re.

volapp
V najb­liž­šom čase by sa kľú­če od auta mali stať minu­los­ťou. Naj­nov­šie ti posta­čí apli­ká­cia. Ten­to digi­tál­ny kľúč bude mož­né zdie­lať aj s ďal­ší­mi ľuď­mi, kto­rým dôve­ru­ješ a chceš aby mali prí­stup k autu. Aj naku­po­va­nie luxus­ných mode­lov áut nado­bud­ne úpl­ne iný roz­mer. Spo­loč­nosť Mic­ro­soft pri­ná­ša oku­lia­re s roz­ší­re­nou rea­li­tou Holo­Lens. Vol­vo vďa­ka nim umož­ní svo­jím zákaz­ní­kom odha­liť všet­ky tajom­stvá pri­pra­vo­va­né­ho mode­lu S90 ešte pred­tým ako sa dosta­ne trh.

Do roku 2020 spo­loč­nosť sľu­bu­je, že 10 % z ich pre­da­ja budú pred­sta­vo­vať elek­tric­ké autá. Do roku 2025 chcú pre­dať viac ako 1 mili­ón áut na elek­tric­ký pohon. Pri­tom už v októb­ri majú byť pred­sta­ve­né hyb­rid­né vozid­lá v celej ich pro­duk­to­vej rade. Zdá sa teda, že Vol­vo urči­te nezas­pa­lo na vav­rí­noch a v budúc­nos­ti môže milo prek­va­piť a to nie len fanú­ši­kov bez­peč­nej jaz­dy.

Zdroj: techinsider.io, zdroj obráz­kov: techinsider.io

Pridať komentár (0)