Volvo sa v tichosti stáva tech­no­lo­gic­kým gigan­tom

Linda Cebrová / 17. júna 2016 / Business

Volvo nespí. Ich autá budúc­nosti využí­vajú umelú inte­li­gen­ciu, Holo­Lens a auto­nómne sys­témy.

Ak príde reč na high-tech autá budúc­nosti, prav­de­po­dobne ťa ako prvá napadne Tesla alebo BMW. Je tu však ďal­šia auto­mo­bilka, ktorá drží krok s dobou, vylep­šuje svoje tech­no­ló­gie a pri­náša ino­vá­cie do sveta auto­mo­bi­lov. Je to Volvo.

Táto Švéd­ska spo­loč­nosť bola tou, ktorá v posled­nej dobe pri­niesla tie naj­pok­ro­ko­vej­šie tech­no­ló­gie v oblasti bez­peč­nosti. Avšak Volvo posúva svoje hra­nice ďalej. Inves­tuje veľké peniaze do tech­no­ló­gií, ktoré uro­bia ich autá efek­tív­nej­šie, auto­nóm­nej­šie a tak­tiež pohodl­nej­šie.

1
Volvo chce jazdu bez zásahu vodiča zvlád­nuť ešte lep­šie ako Tesla. Na trh sa má dostať Pilot Assist II., ktorý sa postará o ria­de­nie aj brz­de­nie v rých­losti až do 130km za hodinu. Tak­tiež nebude potre­bo­vať pred sebou oporný bod v podobe auta, ktoré môže nasle­do­vať. Tento sys­tém sa stane štan­dar­dom v modely S90 a v roku 2017 bude dostupný aj pre XC90.

Volvo chce vylep­šiť auto­pi­lota aj vďaka svo­jim zákaz­ní­kom. V roku 2017 štar­tuje prog­ram Dri­veMe v nie­koľ­kých vybra­ných mes­tách. Počas tohto prog­ramu budú autá naďa­lej potre­bo­vať asis­ten­ciu vodi­čov. Avšak všetky dáta zozbie­rané počas týchto jázd, budú následne pou­žité na vylep­še­nie ich sys­té­mov, takže autá budú môcť eli­mi­no­vať ľud­ský dozor v prie­behu pár rokov.

drive me
Do roku 2020 bude v ponuke sys­tém Intel­li­safe Auto­pi­lot vďaka kto­rému bude auto cel­kom samos­tatné. Tento sys­tém však môže vodič zapnúť len na vybra­ných mies­tach, ktoré sú dobre zma­po­vané. Volvo tiež plá­nuje inves­to­vať aj do ume­lej inte­li­gen­cie od spo­loč­nosti NIVI­DIA.

Tento sys­tém má byť priamo pre­po­jený s auto­pi­lo­tom Intel­li­safe počas prog­ramu Dri­veMe. Drive PX2 od NIVI­DIA dáva v pod­state vozidlu schop­nosť samos­tatne sa učiť nové veci, vďaka pre­chá­dza­niu všet­kých zozbie­ra­ných dát počas jázd. Auto by takýmto spô­so­bom malo ana­ly­zo­vať jed­not­livé situ­ácie na ceste a následne sa neus­tále sa zlep­šo­vať.

nivi

Samo ria­diace sa autá však nie sú jedi­ným cie­ľom inži­nie­rov vo Volve. Spo­loč­nosť bude posky­to­vať apli­ká­ciu, vďaka kto­rej budeš môcť kon­tro­lo­vať hneď nie­koľko fun­kcií na diaľku. Sú nimi naprí­klad presná poloha auta, upo­zor­ne­nia na údržbu, stav paliva alebo kon­trola okien. Pomo­cou tejto apli­ká­cie bude možné na diaľku ovlá­dať kli­ma­ti­zá­ciu, naštar­to­vať, rozs­vie­tiť svetlá alebo skon­tro­lo­vať, či nezos­tali otvo­rené dvere.

volapp
V najb­liž­šom čase by sa kľúče od auta mali stať minu­los­ťou. Naj­nov­šie ti postačí apli­ká­cia. Tento digi­tálny kľúč bude možné zdie­lať aj s ďal­šími ľuďmi, kto­rým dôve­ru­ješ a chceš aby mali prí­stup k autu. Aj naku­po­va­nie luxus­ných mode­lov áut nado­budne úplne iný roz­mer. Spo­loč­nosť Mic­ro­soft pri­náša oku­liare s roz­ší­re­nou rea­li­tou Holo­Lens. Volvo vďaka nim umožní svo­jím zákaz­ní­kom odha­liť všetky tajom­stvá pri­pra­vo­va­ného modelu S90 ešte pred­tým ako sa dostane trh.

Do roku 2020 spo­loč­nosť sľu­buje, že 10 % z ich pre­daja budú pred­sta­vo­vať elek­trické autá. Do roku 2025 chcú pre­dať viac ako 1 milión áut na elek­trický pohon. Pri­tom už v októbri majú byť pred­sta­vené hyb­ridné vozidlá v celej ich pro­duk­to­vej rade. Zdá sa teda, že Volvo určite nezas­palo na vav­rí­noch a v budúc­nosti môže milo prek­va­piť a to nie len fanú­ši­kov bez­peč­nej jazdy.

Zdroj: techinsider.io, zdroj obráz­kov: techinsider.io

Pridať komentár (0)