Všet­ci zra­zu milu­jú Mic­ro­soft, no ten má ešte stá­le čo robiť

Ľudovít Nastišin / 30. decembra 2015 / Lifehacking

Začiat­kom roka 2015 som si o Mic­ro­sof­te nemys­lel veľa dob­ré­ho, ak vôbec nie­čo. No je tu koniec roka a ja som hrdým maji­te­ľom Xbox One, mám pred­pla­te­ný Offi­ce 365 cloud pro­duc­ti­vi­ty suite a k tomu Win­do­ws 10 a Sur­fa­ce Pro 4 tab­let.

Dôvod toho všet­ké­ho je cel­kom jed­no­du­chý. Mic­ro­soft pre­kro­čil svoj vlast­ný tieň, svo­ju his­tó­riu a začal vyrá­bať veci, kto­ré ľudia sku­toč­ne začí­na­jú milo­vať, od Win­do­wsu cez Xbox, až po Mic­ro­soft Azu­re cloud.

teched-2014-microsoft-logon-540x334

Dob­ré veci

V tom­to roku toho Mic­ro­soft vytvo­ril sku­toč­ne veľa dob­ré­ho. Na stra­ne spot­re­bi­te­ľa spá­ja Win­do­ws 10 to naj­lep­šie z ver­zií 7 a 8. Nie je to síce per­fekt­né ale blí­ži sa veľ­ký upda­te, viac ako 120 mili­ó­nov počí­ta­čov ho už má nain­šta­lo­va­ný. Iný­mi slo­va­mi, Mic­ro­soft sa pou­čil z veľ­mi sla­bé­ho pri­ja­tia Win­do­ws 8. A vyšlo im to. 

Xbox One dostal nie­koľ­ko sku­toč­ne efek­tív­nych upda­te­ov, kto­ré ho robia omno­ho viac kon­ku­ren­cie schop­ným voči PS4. Zača­lo to už v roku 2014, kedy bolo kľú­čo­vou zme­nou to, že už nebo­lo tre­ba Kinect sen­zor , noje ho blíz­ke pre­po­je­nie s Win­do­ws 10 je čereš­nič­kou na tor­te.

Screenshot__40_.0

Sub­sc­rip­ti­on služ­ba Offi­ce 365 je ove­ľa viac pou­ži­teľ­ná na Macu, PC, iPho­noch a Andro­idoch. V janu­ári zare­zo­no­va­la nová Out­lo­ok apli­ká­cie pre iPho­ne a spo­loč­nosť neus­tá­le a pra­vi­del­ne uve­rej­ňu­je coolo­vé a nepred­ví­da­teľ­né malé apli­ká­cie a nástro­je naprieč celou plat­for­mou. Je to obrov­ská zme­na od tra­dič­né­ho soft­vé­ro­vé­ho pre­da­ja a fun­gu­je.

Mic­ro­soft si koneč­ne uve­do­mil, že niko­ho nezau­jí­ma vízia spo­loč­nos­ti ale­bo jej kon­tro­la nad plat­for­mou. Zákaz­ní­ci a spot­re­bi­te­lia chcú jed­no­du­cho cool veci na zaria­de­niach, kto­ré sa im páčia.

surface-pro-4-with-type-cover

Dru­há stra­na min­ce

Všet­ky tie­to dob­ré zme­ny a roz­ruch oko­lo nich nezme­nia fakt, že Mic­ro­soft stá­le zaos­tá­va v mno­hých kri­tic­kých trhoch. Čís­la sys­té­mu Win­do­ws 10 vyze­ra­jú dob­re ale jeho využi­te stá­le zaos­tá­va za sve­to­vo naj­pou­ží­va­nej­ším ope­rač­ným sys­té­mom vôbec, kto­rým je Win­do­ws 7.

Väč­ším prob­lé­mom je však to, že Andro­id od Goog­le je naj­po­pu­lár­nej­ší ope­rač­ný sys­tém na sve­te. A vďa­ka úspe­chu iPho­nu a Andro­idu kle­sa­jú pre­da­je PC a nie je toho veľa, čo sa s tým dá robiť. 

Nebo­lo by to až také boles­ti­vé, ak by mal Mic­ro­soft väč­ší podiel na trhu smart­fó­nov. Napriek úspe­chu Mic­ro­soft Sur­fa­ce Pro 4, stá­le zaos­tá­va za App­le iOS a Andro­idom ako v tele­fó­noch tak aj tab­le­toch, roz­diel je sku­toč­ne znač­ný.

VRG_VHO_396_Surface_Book

Zmie­ša­né poci­ty majú urči­te aj z toho, že upg­ra­de na Win 10 je z pre­doš­lých ver­zií zadar­mo, tak­že z toho veľa nezís­ka­jú. A keď k tomu kro­ku pri­stú­pia aj spo­loč­nos­ti, nebu­de to asi na strie­ľa­nie šam­pan­ské­ho.

A rov­na­ko, úspech Offi­ce 365 je síce skve­lý, ale kani­ba­li­zu­je na pre­da­ji kla­sic­ké­ho Offi­ce soft­vé­ru. Dokon­ca aj Xbox One stá­le pre­hrá­va boj s PS4. 

Tak­že aj keď Mic­ro­soft robí dob­ré veci a napra­vu­je pre­doš­lé zlé roz­hod­nu­tia, tre­ba mať na pamä­ti, že sa toho musí ešte sku­toč­ne veľa udiať aby moh­la táto spo­loč­nosť opäť raz vlád­nuť sve­tu.

New York City - October 6, 2015 The Microsoft Surface Book is displayed at the Microsoft Windows 10 Devices Media event in New York City. Credit: Andrew White for WIRED

Zdroj: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)