Všetci zrazu milujú Mic­ro­soft, no ten má ešte stále čo robiť

Ľudovít Nastišin / 30. decembra 2015 / Tools a produktivita

Začiat­kom roka 2015 som si o Mic­ro­softe nemys­lel veľa dob­rého, ak vôbec niečo. No je tu koniec roka a ja som hrdým maji­te­ľom Xbox One, mám pred­pla­tený Office 365 cloud pro­duc­ti­vity suite a k tomu Win­dows 10 a Sur­face Pro 4 tab­let.

Dôvod toho všet­kého je cel­kom jed­no­du­chý. Mic­ro­soft pre­kro­čil svoj vlastný tieň, svoju his­tó­riu a začal vyrá­bať veci, ktoré ľudia sku­točne začí­najú milo­vať, od Win­do­wsu cez Xbox, až po Mic­ro­soft Azure cloud.

teched-2014-microsoft-logon-540x334

Dobré veci

V tomto roku toho Mic­ro­soft vytvo­ril sku­točne veľa dob­rého. Na strane spot­re­bi­teľa spája Win­dows 10 to naj­lep­šie z ver­zií 7 a 8. Nie je to síce per­fektné ale blíži sa veľký update, viac ako 120 mili­ó­nov počí­ta­čov ho už má nain­šta­lo­vaný. Inými slo­vami, Mic­ro­soft sa pou­čil z veľmi sla­bého pri­ja­tia Win­dows 8. A vyšlo im to. 

Xbox One dostal nie­koľko sku­točne efek­tív­nych upda­teov, ktoré ho robia omnoho viac kon­ku­ren­cie schop­ným voči PS4. Začalo to už v roku 2014, kedy bolo kľú­čo­vou zme­nou to, že už nebolo treba Kinect sen­zor , noje ho blízke pre­po­je­nie s Win­dows 10 je čereš­nič­kou na torte.

Screenshot__40_.0

Sub­sc­rip­tion služba Office 365 je oveľa viac pou­ži­teľná na Macu, PC, iPho­noch a Andro­idoch. V janu­ári zare­zo­no­vala nová Out­look apli­ká­cie pre iPhone a spo­loč­nosť neus­tále a pra­vi­delne uve­rej­ňuje coolové a nepred­ví­da­teľné malé apli­ká­cie a nástroje naprieč celou plat­for­mou. Je to obrov­ská zmena od tra­dič­ného soft­vé­ro­vého pre­daja a fun­guje.

Mic­ro­soft si konečne uve­do­mil, že nikoho nezau­jíma vízia spo­loč­nosti alebo jej kon­trola nad plat­for­mou. Zákaz­níci a spot­re­bi­te­lia chcú jed­no­du­cho cool veci na zaria­de­niach, ktoré sa im páčia.

surface-pro-4-with-type-cover

Druhá strana mince

Všetky tieto dobré zmeny a roz­ruch okolo nich nezme­nia fakt, že Mic­ro­soft stále zaos­táva v mno­hých kri­tic­kých trhoch. Čísla sys­tému Win­dows 10 vyze­rajú dobre ale jeho využite stále zaos­táva za sve­tovo naj­pou­ží­va­nej­ším ope­rač­ným sys­té­mom vôbec, kto­rým je Win­dows 7.

Väč­ším prob­lé­mom je však to, že Android od Google je naj­po­pu­lár­nejší ope­račný sys­tém na svete. A vďaka úspe­chu iPhonu a Andro­idu kle­sajú pre­daje PC a nie je toho veľa, čo sa s tým dá robiť. 

Nebolo by to až také boles­tivé, ak by mal Mic­ro­soft väčší podiel na trhu smart­fó­nov. Napriek úspe­chu Mic­ro­soft Sur­face Pro 4, stále zaos­táva za Apple iOS a Andro­idom ako v tele­fó­noch tak aj tab­le­toch, roz­diel je sku­točne značný.

VRG_VHO_396_Surface_Book

Zmie­šané pocity majú určite aj z toho, že upg­rade na Win 10 je z pre­doš­lých ver­zií zadarmo, takže z toho veľa nezís­kajú. A keď k tomu kroku pri­stú­pia aj spo­loč­nosti, nebude to asi na strie­ľa­nie šam­pan­ského.

A rov­nako, úspech Office 365 je síce skvelý, ale kani­ba­li­zuje na pre­daji kla­sic­kého Office soft­véru. Dokonca aj Xbox One stále pre­hráva boj s PS4. 

Takže aj keď Mic­ro­soft robí dobré veci a napra­vuje pre­došlé zlé roz­hod­nu­tia, treba mať na pamäti, že sa toho musí ešte sku­točne veľa udiať aby mohla táto spo­loč­nosť opäť raz vlád­nuť svetu.

New York City - October 6, 2015 The Microsoft Surface Book is displayed at the Microsoft Windows 10 Devices Media event in New York City. Credit: Andrew White for WIRED

Zdroj: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)