Všetko, čo oča­ká­vame od Apple v sep­tem­bro­vej pre­zen­tá­cii

Timotej Vančo / 2. septembra 2016 / Tech a inovácie

Apple plá­nuje už 7. sep­tem­bra pri­niesť nový iPhone 7, iOS 10 a rôzne ďal­šie novinky.

Mnoho novi­ná­rov bude prí­tom­ných na tejto pre­zen­tá­cií. Pre­zen­tá­cií, kde sa kaž­do­ročne pred­staví jeden z naj­lep­ších tele­fó­nov sveta. Čo všetko tam uvi­díme?

iPhone 7

the-iphone-7

Foto: businessinsider.com

Samoz­rejme, že iPhone 7 bude hlav­nou hviez­dou večera. Po dizaj­no­vej stránke by sa veľmi nemal líšiť od svo­jich pred­chod­cov. Ale nejaké malé zmeny nastanú, tak poďme ďalej.

Znova to budú dva modely

there-will-be-two-models-again

Foto: businessinsider.com

Je skoro úplne jasné, že Apple pred­staví 2 modely iPhone 7. Jeden bude kla­sický 4,7 pal­cový iPhone a druhý 5,5 pal­cový iPhone 7 Plus.

4,7 pal­cový iPhone s veľ­kým foťá­kom

the-47-inch-iphone-will-have-a-larger-camera

Foto: businessinsider.com

Väč­šia kamera zna­mená, že objek­tív bude mať väčší sen­zor na zachy­te­nie via­cej svetla, čo znovu spraví foto­gra­fie o niečo kva­lit­nej­šie.

Model Plus s duál­nymi kame­rami

the-plus-model-will-have-dual-cameras

Foto: businessinsider.com

5,5 pal­cový iPhone 7 Plus príde s novin­kou. Bude mať duálny foto­apa­rát, ktorý zachytí na obe kamery 2 fotky naraz a spojí ich do jed­nej. Tento duálny sys­tém umož­ňuje meniť zaos­tre­nie a dodáva tým fot­kám vzhľad ako foto­gra­fie vytvo­rené s DSLR.

Jack pre slu­chátka zmizne

the-headphone-jack-is-going-away

Foto: businessinsider.com

Je to už skoro na 100% potvr­dené, že Apple odstráni kla­sický 3.0 mm jack pre slú­chadlá. Bude to naj­kon­tro­verz­nej­šie roz­hod­nu­tie, aké Apple uro­bilo za posledné roky. Bude veľmi zau­jí­mavé počuť ich vysvet­le­nie pre tento krok. Takže do nového iPhone 7, budeš musieť zapo­jiť slu­chátka do Light­ning nabí­ja­cieho portu alebo si kúpiť blu­e­to­oth slú­chadlá. Apple teda pred­staví asi aj nové slú­chad­láa alebo spô­sob kom­pa­ti­bi­lity Light­ning portu so slú­chad­lami, ktoré sú vytvo­rené pre 3.0mm jack konek­tor.

Zmena tla­čidla ‚Home‘

the-home-button-is-changing

Foto: businessinsider.com

Nové tla­čidlo Home na iPhone 7 nebude tla­čidlo na aké sme boli zvyk­nutí. Podľa Blo­om­bergu, to nebude ani tla­čidlo, ale iba sní­mač tlaku so spät­nou väz­bou. Mal by to byť krok dopredu, keďže Apple chce v budúc­nosti úplne odstrá­niť toto tla­čidlo.

Mož­nosť novej farby

there-might-be-a-new-blue-color

Foto: businessinsider.com

Z mno­hých nepo­tvr­de­ných zdro­jov sa hovorí, že Apple príde s novou far­bou. Je možné, že to bude tmavá skoro až čierna alebo tmavo modrá. Nie­kto­rým dizaj­né­rom sa poda­rilo vytvo­riť maketu, ako by to mohlo vyze­rať.

Popri novom iPhone sa môžu obja­viť aj nové Apple Watch

besides-the-new-iphone-we-may-also-see-a-new-version-of-the-apple-watch

Foto: businessinsider.com

Už sú to 2 roky od odpre­zen­to­va­nia Apple Watch. Odvtedy si neprešli veľ­kou zme­nou a nemajú ňou prejsť ani teraz. Prav­de­po­dobne príde nový ope­račný sys­tém a do nových hodi­niek tak­tiež zakom­po­nujú kva­lit­nej­šie GPS alebo baro­me­ter.

Dosta­neme finálny dátum vyda­nia iOS 10, macOS Sierra, tvOS a wat­chOS 3

well-get-a-final-release-date-for-ios-10-macos-sierra-tvos-and-watchos-3

Foto: businessinsider.com

Apple pred­staví 4 nové ope­račné sys­témy, kon­krétne to bude: iOS 10 (iPhone/iPad), macOS Sierra (Mac), tvOS (Apple TV) a wat­chOS 3 pre (Apple Watch), ktoré boli v beta­ver­ziách, keď ich Apple pred­sta­vo­val na WWDC v júni tohto roku. Všetky OS víjdu túto jeseň a počas pre­zen­tá­cie nového iPhone sa oča­káva aj sta­no­ve­nie pres­ného dátumu vyda­nia.

Zdroj článku: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)