Všet­ko, čo oča­ká­va­me od App­le v sep­tem­bro­vej pre­zen­tá­cii

Timotej Vančo / 2. septembra 2016 / Tech a inovácie

App­le plá­nu­je už 7. sep­tem­bra pri­niesť nový iPho­ne 7, iOS 10 a rôz­ne ďal­šie novin­ky.

Mno­ho novi­ná­rov bude prí­tom­ných na tej­to pre­zen­tá­cií. Pre­zen­tá­cií, kde sa kaž­do­roč­ne pred­sta­ví jeden z naj­lep­ších tele­fó­nov sve­ta. Čo všet­ko tam uvi­dí­me?

iPho­ne 7

the-iphone-7

Foto: businessinsider.com

Samoz­rej­me, že iPho­ne 7 bude hlav­nou hviez­dou veče­ra. Po dizaj­no­vej strán­ke by sa veľ­mi nemal líšiť od svo­jich pred­chod­cov. Ale neja­ké malé zme­ny nasta­nú, tak poď­me ďalej.

Zno­va to budú dva mode­ly

there-will-be-two-models-again

Foto: businessinsider.com

Je sko­ro úpl­ne jas­né, že App­le pred­sta­ví 2 mode­ly iPho­ne 7. Jeden bude kla­sic­ký 4,7 pal­co­vý iPho­ne a dru­hý 5,5 pal­co­vý iPho­ne 7 Plus.

4,7 pal­co­vý iPho­ne s veľ­kým foťá­kom

the-47-inch-iphone-will-have-a-larger-camera

Foto: businessinsider.com

Väč­šia kame­ra zna­me­ná, že objek­tív bude mať väč­ší sen­zor na zachy­te­nie via­cej svet­la, čo zno­vu spra­ví foto­gra­fie o nie­čo kva­lit­nej­šie.

Model Plus s duál­ny­mi kame­ra­mi

the-plus-model-will-have-dual-cameras

Foto: businessinsider.com

5,5 pal­co­vý iPho­ne 7 Plus prí­de s novin­kou. Bude mať duál­ny foto­apa­rát, kto­rý zachy­tí na obe kame­ry 2 fot­ky naraz a spo­jí ich do jed­nej. Ten­to duál­ny sys­tém umož­ňu­je meniť zaos­tre­nie a dodá­va tým fot­kám vzhľad ako foto­gra­fie vytvo­re­né s DSLR.

Jack pre slu­chát­ka zmiz­ne

the-headphone-jack-is-going-away

Foto: businessinsider.com

Je to už sko­ro na 100% potvr­de­né, že App­le odstrá­ni kla­sic­ký 3.0 mm jack pre slú­chad­lá. Bude to naj­kon­tro­verz­nej­šie roz­hod­nu­tie, aké App­le uro­bi­lo za posled­né roky. Bude veľ­mi zau­jí­ma­vé počuť ich vysvet­le­nie pre ten­to krok. Tak­že do nové­ho iPho­ne 7, budeš musieť zapo­jiť slu­chát­ka do Light­ning nabí­ja­cie­ho por­tu ale­bo si kúpiť blu­e­to­oth slú­chad­lá. App­le teda pred­sta­ví asi aj nové slú­chad­láa ale­bo spô­sob kom­pa­ti­bi­li­ty Light­ning por­tu so slú­chad­la­mi, kto­ré sú vytvo­re­né pre 3.0mm jack konek­tor.

Zme­na tla­čid­la ‚Home‘

the-home-button-is-changing

Foto: businessinsider.com

Nové tla­čid­lo Home na iPho­ne 7 nebu­de tla­čid­lo na aké sme boli zvyk­nu­tí. Pod­ľa Blo­om­ber­gu, to nebu­de ani tla­čid­lo, ale iba sní­mač tla­ku so spät­nou väz­bou. Mal by to byť krok dopre­du, keď­že App­le chce v budúc­nos­ti úpl­ne odstrá­niť toto tla­čid­lo.

Mož­nosť novej far­by

there-might-be-a-new-blue-color

Foto: businessinsider.com

Z mno­hých nepo­tvr­de­ných zdro­jov sa hovo­rí, že App­le prí­de s novou far­bou. Je mož­né, že to bude tma­vá sko­ro až čier­na ale­bo tma­vo mod­rá. Nie­kto­rým dizaj­né­rom sa poda­ri­lo vytvo­riť make­tu, ako by to moh­lo vyze­rať.

Pop­ri novom iPho­ne sa môžu obja­viť aj nové App­le Watch

besides-the-new-iphone-we-may-also-see-a-new-version-of-the-apple-watch

Foto: businessinsider.com

Už sú to 2 roky od odpre­zen­to­va­nia App­le Watch. Odvte­dy si nepreš­li veľ­kou zme­nou a nema­jú ňou prejsť ani teraz. Prav­de­po­dob­ne prí­de nový ope­rač­ný sys­tém a do nových hodi­niek tak­tiež zakom­po­nu­jú kva­lit­nej­šie GPS ale­bo baro­me­ter.

Dosta­ne­me finál­ny dátum vyda­nia iOS 10, macOS Sier­ra, tvOS a wat­chOS 3

well-get-a-final-release-date-for-ios-10-macos-sierra-tvos-and-watchos-3

Foto: businessinsider.com

App­le pred­sta­ví 4 nové ope­rač­né sys­té­my, kon­krét­ne to bude: iOS 10 (iPhone/iPad), macOS Sier­ra (Mac), tvOS (App­le TV) a wat­chOS 3 pre (App­le Watch), kto­ré boli v beta­ver­ziách, keď ich App­le pred­sta­vo­val na WWDC v júni toh­to roku. Všet­ky OS víj­du túto jeseň a počas pre­zen­tá­cie nové­ho iPho­ne sa oča­ká­va aj sta­no­ve­nie pres­né­ho dátu­mu vyda­nia.

Zdroj člán­ku: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)