Všetko, čo potre­bu­ješ vedieť o pláne Elona Muska pre solárne stre­chy

Dárius Polák / 27. novembra 2016 / Business

Je to ofi­ciálne — Tesla je odte­raz ener­ge­tická spo­loč­nosť.

Akci­onári odsú­hla­sili návrh Tesly pre odkú­pe­nie Solar­City. Obchod sa pohy­bo­val vo výške okolo 2 miliárd dolá­rov (1,88 miliard eur). Hlavný pro­dukt, ktorý sa bude v tomto odseku spo­loč­nosti vyrá­bať, budú solárne stre­chy, ktoré Musk odha­lil pred nie­koľ­kými týžd­ňami.

CEO Tesly a Spa­ceX vtedy tvr­dil, že mož­nosť zlac­ne­nia solár­nych striech vyzerá veľmi nádejne. Spo­loč­nosť ponúkne 4 typy streš­ných kry­tín pre rôznu este­tic­kosť jed­not­li­vých domov v snahe pre­sved­čiť vlast­ní­kov domov pre kúpu (hoci v ponuke budú i tra­dičné solárne panely).

Tu je všetko, čo potre­bu­ješ vedieť o novom pro­dukte Tesly.

Musk nain­šta­lo­val novú solárnu stre­chu na domy, ktoré pat­ria do von­kaj­ších fil­mo­vých štú­dii spo­loč­nosti Uni­ver­sal.

1

foto: businessinsider.com

Prvým pred­sta­ve­ným pro­duk­tom boli tex­tú­ro­vané škridle.

2

foto: businessinsider.com

Vidíš, ako sa to blyští?

3

foto: businessinsider.com

Tesla umiest­nila solárne bunky za sklo…

4

foto: businessinsider.com

…vďaka čomu sa na prvý pohľad ani nedá pove­dať, že ide o solárnu stre­chu. To je celá pointa vízie Tesly — vytvo­riť niečo este­tické a záro­veň uži­točné.

5

foto: businessinsider.com

Musk zdô­raz­ňo­val dôle­ži­tosť kon­ku­ro­va­nia na este­tic­kej úrovni.

6

foto: businessinsider.com

Ako sám pove­dal, v živote ešte nevi­del solárnu stre­chu, ktorá by sa mu páčila. Každá jedna podľa neho vyze­rala hor­šie ako nor­málna stre­cha.

7

foto: businessinsider.com

Musk ďalej pozna­me­nal, že naj­ťaž­šou vecou bolo vymys­lieť správny štýl. Na tejto fotke je pekne vidieť, ako solárna bunka vyzerá vo vnútri škridly.

8

foto: businessinsider.com

Stre­cha na Mus­ko­vom dome má fran­cúz­ske brid­lice, čo je jeden z naj­ťaž­ších štý­lov, aké sa dajú vyro­biť. A Tesle sa to poda­rilo. Hlavne vďaka tvr­dej práci.

9

foto: businessinsider.com

Každá jedna škridla bola využitá pomo­cou pro­cesu hyd­ro­gra­fic­kého sfar­be­nia, ktorý využíva vodu na apli­ko­va­nie tla­če­ného dizajnu.

10

foto: businessinsider.com

Vďaka pro­dukč­nému pro­cesu je každá jedna škridla uni­kátna.

11

foto: businessinsider.com

Na tento pro­ces bude dohlia­dať nová tech­no­lo­gická diví­zia Tesly. Využíva sa pri ňom veľa tech­ník, ktoré sa pou­ží­vajú pri výrobe skla do áut.

12

foto: businessinsider.com

Musk tvrdí, že solárna stre­cha môže stáť menej než sku­točná stre­cha, cenu však ešte nešpe­ci­fi­ko­val.

13

foto: businessinsider.com

Cie­ľom Tesly je mať naj­lep­šiu solárnu bunku za naj­niž­šiu cenu. Rov­nako ako má spo­loč­nosť naj­lep­šie články baté­rii za naj­niž­šiu cenu.

14

foto: businessinsider.com

Solárne stre­chy sa prav­de­po­dobne nebudú pre­dá­vať vo forme pre­nájmu alebo pria­meho pre­daja, ale skôr ako priama pôžička.

15

foto: businessinsider.com

Hladký” štýl škridly by mal ponú­kať viac moder­ného vzhľadu.

16

foto: businessinsider.com

Dizajn bude navr­hnutý tak, aby bolo možné solárne bunky vidieť z rôz­nych uhľov pohľadu.17

foto: businessinsider.com

Z ulice, alebo kde­koľ­vek v blíz­kosti domu, budú škridle kom­pletne nepre­hľadné, avšak oproti slnku už budú trans­pa­rentné.

18

foto: businessinsider.com

Posled­ným dizaj­nom bude tos­kán­sky štýl. Stre­chy s týmto dizaj­nom nebudú kom­pletne obsa­ho­vať solárne bunky. Tie budú mať iba tmav­šie škridle.

19

foto: businessinsider.com

Rov­nako ako pri hlad­kom dizajne, aj tu bude solárne bunky vidieť iba z nie­kto­rých uhľov pohľadu.

20

foto: businessinsider.com

Tu je lepší pohľad na to, ako vyzerá dokon­čený tos­kán­sky štýl.

21

foto: businessinsider.com

Musk takisto uká­zal odol­nosť škri­diel pri dopade hmot­nosti. Na škrid­lách by sa malo dať nor­málne cho­diť, ako po bež­ných asfal­to­vých šind­ľoch. Solárna stre­cha dokáže využiť ener­giu pre vyku­ro­va­nie aj na roz­pus­te­nie snehu.

snimka-obrazovky-2016-11-21-o-22-04-09

foto: businessinsider.com

Výroba bude pre­bie­hať v továrni v Buf­fale, New Yorku.

24

foto: businessinsider.com

Solárne stre­chy budú jed­ným z nie­koľ­kých ener­ge­tic­kých pro­duk­tov, ktoré Tesla bude ponú­kať.

Spo­loč­nosť bude ponú­kať tra­dičné solárne panely, solárnu stre­chu a Power­wall 2.0. Akvi­zí­cia Solar­City pridá Tesle do súvahy počas nasle­du­jú­cich troch rokov viac ako miliardu dolá­rov v hoto­vosti a pris­peje k viac ako 1 miliar­do­vým trž­bám v roku 2017.

titulna

foto: businessinsider.com

Elon Musk si našiel ďalší seg­ment, ktorý ho zau­jal a poz­dvi­hol ho na novú úro­veň. Je niečo, čo tento chlap nedo­káže?

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)