Všetko, čo vieme o pri­chá­dza­jú­com Mac­bo­oku Pro

Timotej Vančo / 7. septembra 2016 / Tech a inovácie

Od roku 2009 je na trhu note­book, ktorý sa neus­tále udr­žuje na pop­red­ných prieč­kach, medzi tými naj­lep­šími na svete. Čo všetko pri­ne­sie jeho nástupca, nový Mac­book Pro?

Od kedy Mac­book Pro poznáme, jeho zovňaj­šok sa skoro vôbec nezme­nil. Kva­lita disp­leju, výkon pro­ce­sora, počet jadier alebo veľ­kosť RAM sa ale pra­vi­delne zvy­šo­vala. Busi­ness Insi­der dal dokopy pár infor­má­cií o novom Mac­bo­oku Pro, ktoré by sa s veľ­kou prav­de­po­dob­nos­ťou aj mali stať rea­li­tou.

Dva hlavné modely s dvomi roz­lič­nými veľ­kos­ťami obra­zo­viek

there-will-be-two-main-models-with-different-screen-sizes

foto: businessinsider.com

Tak ako sme boli dote­raz zvyk­nutí, Apple by mal pri­niesť kla­sické 13 a 15-pal­cové modely. Túto infor­má­ciu potvr­dil aj ana­ly­tik Ming Chi Kuo z KGI Secu­ri­ties.

Nový dizajn

itll-have-a-new-design

foto: businessinsider.com

Na základe správ z Blo­om­bergu, Mark Gur­man tvrdí, že nový Mac­book Pro bude mať men­šie dizaj­nové zmeny. Malo by prav­de­po­dobne ísť o oblej­šie krivky okolo okra­jov, ktoré mu dajú úhľad­nejší a ostrejší dizajn.

Tenší ako aký­koľ­vek starší Mac­book Pro

theyll-be-even-thinner-than-the-current-macbook-pro-lineup

foto: businessinsider.com

Mac­bo­oky Pro, ktoré sú teraz v obcho­doch, sú rela­tívne tenké. Nad­chá­dza­júce modely by ale mali byť ešte ten­šie. Podľa posled­ných infor­má­cií z čín­skej stránky Com­mer­cial Times, Apple pra­cuje na nových „kĺboch“, ktoré majú zní­žiť hrúbku samot­ného lap­topu.

Namiesto tla­či­diel od F1 po F12, bude nový Mac­book Pro obsa­ho­vať OLED disp­lej

itll-have-an-oled-strip-with-customizable-keys-instead-of-the-f-keys

foto: businessinsider.com

Jedna za naj­väč­ších novi­niek, ktoré môžeme oča­ká­vať od Apple je pri­da­nie doty­ko­vého OLED disp­leja, namiesto tla­či­diel F1 atď, ktoré sa nachá­dzajú nad klá­vesmi s čís­lami. Tento OLED disp­lej, bude tak­tiež možné aj pris­pô­so­biť vlast­ným potre­bám. Ak chceš otvá­rať apli­ká­ciu priamo z OLED disp­leju, bude to možné. Tak­tiež ovlá­da­nie hla­si­tosti alebo pri­da­nie fun­kcií zo ‚sta­rých F‘ tla­či­diel.

USB-C

itll-use-usb-c

foto: businessinsider.com

Podľa infor­má­cií od Ars Tech­nica, bude nový Mac­book Pro obsa­ho­vať USB-C porty, pre pri­po­je­nie všet­kých zaria­dení, ktoré pou­ží­vaš. Od exter­ných har­dis­kov, mobi­lov až po disp­leje. To zna­mená, že budeš potre­bo­vať adap­tér, ktorý pri­po­jíš na každé zaria­de­nie, ktoré nepou­žíva práve USB-C. Záro­veň USB-C ponúka rých­lejší pre­nos dát a pri­po­je­nie všet­kých zaria­dení na jeden port USB-C, čím ušet­ríš pries­tor a pri­pá­ja­nie a odpá­ja­nie všet­kých zaria­dení ovplyv­níš jed­ným pohy­bom ruky.

USB-C a nabí­ja­nie

usb-c-will-also-be-used-for-charging

foto: businessinsider.com

Ars Tech­nica tvrdí, že podľa ich zdro­jov sa bude nový Mac­book Pro nabí­jať cez USB-C. Nie je to veľmi prak­tický krok dopredu, keďže Mag­Safe konek­tor, kto­rým sa dote­raz Mac­book Pro nabí­jal, fun­go­val na mag­ne­tic­kom pri­po­jení k note­bo­oku, cez ktorý išla elek­trická ener­gia. Ak si omy­lom zava­dil o kábel, ten sa jed­no­du­cho vypo­jil z Mac­bo­oku a nič sa nestalo. Ak by sa ti podobný prob­lém stal pri budú­com Mac­bo­oku, ktorý bude mať USB-C, celý note­book ti môže spad­núť na zem a zni­čiť sa. Uvi­díme, či to bude aj pravda, ale tento krok je skôr vzad ako vpred.

Odo­mknu­tie Mac­book-u Pro pomo­cou Tou­chID

you-might-use-touchid-to-unlock-the-new-macbook-pro

foto: businessinsider.com

Podľa Kuo-a bude mať naj­novší Mac­book Pro v tla­čidle zapnu­tia integ­ro­vaný aj sní­mač touch ID. Tak ako to je pri iPho­noch a iPa­doch. Odo­mknu­tie Mac­bo­okov bude teda rých­lej­šie a spo­ľah­li­vej­šie ako dote­raz.

Pobeží na naj­nov­ších pro­ce­so­roch od Intelu s gra­fic­kými kar­tami AMD

itll-run-on-intels-latest-processors-with-some-models-running-with-amd-graphics-cards

foto: businessinsider.com

Nové Mac­bo­oky Pro by mali bežať na nových „Sky­lake“ pro­ce­so­roch od Intelu. Pre nie­kto­rých uží­va­te­ľov s vyso­kými požia­dav­kami, ako úprava videa/fotografií, bude mož­nosť integ­rá­cie aj AMD „Pola­ris“ gra­fic­kých pro­ce­so­rov.

Nový macOS Sierra

itll-run-apples-new-macos-sierra

foto: businessinsider.com

Nový ope­račný sys­tém Applu macOS Sierra, príde s nie­kto­rými novými fun­kciami. Naprí­klad režim „obraz v obraze“, šet­re­nie miesta na SSD ukla­da­ním súbo­rov na iCloud a integ­ro­va­nie hla­so­vej asis­tentky Siri.

Ozná­me­nie a pre­daj

itll-be-announced-in-october

foto: businessinsider.com

Maga­zín Gur­man, ktorý má mnoho dôve­ry­hod­ných infor­má­cií práve z Applu tvrdí, že nový Mac­book Pro bude uve­rej­nený v októbri tohto roku, kedy sa spustí aj jeho pre­daj.

zdroj článku: businessinsider.com, zdroj pre­zen­tač­ného obrázku: businessinsider.com

Pridať komentár (0)