Všet­ko, čo vie­me o pri­chá­dza­jú­com Mac­bo­oku Pro

Timotej Vančo / 7. septembra 2016 / Tech a inovácie

Od roku 2009 je na trhu note­bo­ok, kto­rý sa neus­tá­le udr­žu­je na pop­red­ných prieč­kach, medzi tými naj­lep­ší­mi na sve­te. Čo všet­ko pri­ne­sie jeho nástup­ca, nový Mac­bo­ok Pro?

Od kedy Mac­bo­ok Pro pozná­me, jeho zovňaj­šok sa sko­ro vôbec nezme­nil. Kva­li­ta disp­le­ju, výkon pro­ce­so­ra, počet jadier ale­bo veľ­kosť RAM sa ale pra­vi­del­ne zvy­šo­va­la. Busi­ness Insi­der dal doko­py pár infor­má­cií o novom Mac­bo­oku Pro, kto­ré by sa s veľ­kou prav­de­po­dob­nos­ťou aj mali stať rea­li­tou.

Dva hlav­né mode­ly s dvo­mi roz­lič­ný­mi veľ­kos­ťa­mi obra­zo­viek

there-will-be-two-main-models-with-different-screen-sizes

foto: businessinsider.com

Tak ako sme boli dote­raz zvyk­nu­tí, App­le by mal pri­niesť kla­sic­ké 13 a 15-pal­co­vé mode­ly. Túto infor­má­ciu potvr­dil aj ana­ly­tik Ming Chi Kuo z KGI Secu­ri­ties.

Nový dizajn

itll-have-a-new-design

foto: businessinsider.com

Na zákla­de správ z Blo­om­ber­gu, Mark Gur­man tvr­dí, že nový Mac­bo­ok Pro bude mať men­šie dizaj­no­vé zme­ny. Malo by prav­de­po­dob­ne ísť o oblej­šie kriv­ky oko­lo okra­jov, kto­ré mu dajú úhľad­nej­ší a ostrej­ší dizajn.

Ten­ší ako aký­koľ­vek star­ší Mac­bo­ok Pro

theyll-be-even-thinner-than-the-current-macbook-pro-lineup

foto: businessinsider.com

Mac­bo­oky Pro, kto­ré sú teraz v obcho­doch, sú rela­tív­ne ten­ké. Nad­chá­dza­jú­ce mode­ly by ale mali byť ešte ten­šie. Pod­ľa posled­ných infor­má­cií z čín­skej strán­ky Com­mer­cial Times, App­le pra­cu­je na nových „kĺboch“, kto­ré majú zní­žiť hrúb­ku samot­né­ho lap­to­pu.

Namies­to tla­či­diel od F1 po F12, bude nový Mac­bo­ok Pro obsa­ho­vať OLED disp­lej

itll-have-an-oled-strip-with-customizable-keys-instead-of-the-f-keys

foto: businessinsider.com

Jed­na za naj­väč­ších novi­niek, kto­ré môže­me oča­ká­vať od App­le je pri­da­nie doty­ko­vé­ho OLED disp­le­ja, namies­to tla­či­diel F1 atď, kto­ré sa nachá­dza­jú nad klá­ves­mi s čís­la­mi. Ten­to OLED disp­lej, bude tak­tiež mož­né aj pris­pô­so­biť vlast­ným potre­bám. Ak chceš otvá­rať apli­ká­ciu pria­mo z OLED disp­le­ju, bude to mož­né. Tak­tiež ovlá­da­nie hla­si­tos­ti ale­bo pri­da­nie fun­kcií zo ‚sta­rých F‘ tla­či­diel.

USB-C

itll-use-usb-c

foto: businessinsider.com

Pod­ľa infor­má­cií od Ars Tech­ni­ca, bude nový Mac­bo­ok Pro obsa­ho­vať USB-C por­ty, pre pri­po­je­nie všet­kých zaria­de­ní, kto­ré pou­ží­vaš. Od exter­ných har­dis­kov, mobi­lov až po disp­le­je. To zna­me­ná, že budeš potre­bo­vať adap­tér, kto­rý pri­po­jíš na kaž­dé zaria­de­nie, kto­ré nepou­ží­va prá­ve USB-C. Záro­veň USB-C ponú­ka rých­lej­ší pre­nos dát a pri­po­je­nie všet­kých zaria­de­ní na jeden port USB-C, čím ušet­ríš pries­tor a pri­pá­ja­nie a odpá­ja­nie všet­kých zaria­de­ní ovplyv­níš jed­ným pohy­bom ruky.

USB-C a nabí­ja­nie

usb-c-will-also-be-used-for-charging

foto: businessinsider.com

Ars Tech­ni­ca tvr­dí, že pod­ľa ich zdro­jov sa bude nový Mac­bo­ok Pro nabí­jať cez USB-C. Nie je to veľ­mi prak­tic­ký krok dopre­du, keď­že Mag­Sa­fe konek­tor, kto­rým sa dote­raz Mac­bo­ok Pro nabí­jal, fun­go­val na mag­ne­tic­kom pri­po­je­ní k note­bo­oku, cez kto­rý išla elek­tric­ká ener­gia. Ak si omy­lom zava­dil o kábel, ten sa jed­no­du­cho vypo­jil z Mac­bo­oku a nič sa nesta­lo. Ak by sa ti podob­ný prob­lém stal pri budú­com Mac­bo­oku, kto­rý bude mať USB-C, celý note­bo­ok ti môže spad­núť na zem a zni­čiť sa. Uvi­dí­me, či to bude aj prav­da, ale ten­to krok je skôr vzad ako vpred.

Odo­mknu­tie Mac­bo­ok-u Pro pomo­cou Tou­chID

you-might-use-touchid-to-unlock-the-new-macbook-pro

foto: businessinsider.com

Pod­ľa Kuo-a bude mať naj­nov­ší Mac­bo­ok Pro v tla­čid­le zapnu­tia integ­ro­va­ný aj sní­mač touch ID. Tak ako to je pri iPho­noch a iPa­doch. Odo­mknu­tie Mac­bo­okov bude teda rých­lej­šie a spo­ľah­li­vej­šie ako dote­raz.

Pobe­ží na naj­nov­ších pro­ce­so­roch od Inte­lu s gra­fic­ký­mi kar­ta­mi AMD

itll-run-on-intels-latest-processors-with-some-models-running-with-amd-graphics-cards

foto: businessinsider.com

Nové Mac­bo­oky Pro by mali bežať na nových „Sky­la­ke“ pro­ce­so­roch od Inte­lu. Pre nie­kto­rých uží­va­te­ľov s vyso­ký­mi požia­dav­ka­mi, ako úpra­va videa/fotografií, bude mož­nosť integ­rá­cie aj AMD „Pola­ris“ gra­fic­kých pro­ce­so­rov.

Nový macOS Sier­ra

itll-run-apples-new-macos-sierra

foto: businessinsider.com

Nový ope­rač­ný sys­tém App­lu macOS Sier­ra, prí­de s nie­kto­rý­mi nový­mi fun­kcia­mi. Naprí­klad režim „obraz v obra­ze“, šet­re­nie mies­ta na SSD ukla­da­ním súbo­rov na iCloud a integ­ro­va­nie hla­so­vej asis­tent­ky Siri.

Ozná­me­nie a pre­daj

itll-be-announced-in-october

foto: businessinsider.com

Maga­zín Gur­man, kto­rý má mno­ho dôve­ry­hod­ných infor­má­cií prá­ve z App­lu tvr­dí, že nový Mac­bo­ok Pro bude uve­rej­ne­ný v októb­ri toh­to roku, kedy sa spus­tí aj jeho pre­daj.

zdroj člán­ku: businessinsider.com, zdroj pre­zen­tač­né­ho obráz­ku: businessinsider.com

Pridať komentár (0)