Vstup do reštaurácie so psom môže byť potrestaný astronomickou pokutou

Linda Cebrová / 5. februára 2019 / Zo Slovenska

  • Od­strá­niť zá­kaz vstupu psov do re­štau­rá­cií a iných za­ria­dení spo­loč­ného stra­vo­va­nia, čo na­vrho­vali po­slanci Ná­rod­nej rady SR za stranu (SaS), sa ne­po­da­rilo
  • Psy budú mať na­ďa­lej zá­kaz vstupu do re­štau­rá­cií a ka­viarní
zdroj: pexels.com
  • Od­strá­niť zá­kaz vstupu psov do re­štau­rá­cií a iných za­ria­dení spo­loč­ného stra­vo­va­nia, čo na­vrho­vali po­slanci Ná­rod­nej rady SR za stranu (SaS), sa ne­po­da­rilo
  • Psy budú mať na­ďa­lej zá­kaz vstupu do re­štau­rá­cií a ka­viarní

Po­slanci na­vrho­vali od­strá­niť zá­kaz vstupu do za­ria­dení spo­loč­ného stra­vo­va­nia pre psov. Roz­hod­nu­tie o tom, či do pre­vádzky budú môcť vstú­piť aj zá­kaz­níci so psami, malo byť po­ne­chané na roz­hod­nutí pre­vádz­ko­va­teľa za­ria­de­nia spo­loč­ného stra­vo­va­nia.

Zá­kon v sú­čas­nosti za­ka­zuje, aby do re­štau­rá­cií, ka­viarní, po­hos­tins­tiev a ďal­ších za­ria­dení spo­loč­ného stra­vo­va­nia mohli byť vo­dené alebo vpúš­ťané zvie­ratá. Ak to pre­vádz­ko­va­teľ ne­za­bez­pečí, za po­ru­še­nie tejto po­vin­nosti je možné pod­ni­ka­te­ľovi ulo­žiť po­kutu vo výške od 150 eur do 20 000 eur.

Zá­kon pri­púšťa je­dinú vý­nimku z uve­de­ného zá­kazu, ktorá sa týka osôb so zdra­vot­ným pos­ti­hnu­tím v sprie­vode psa so špe­ciál­nym vý­cvi­kom, ktoré môžu vstú­piť do pries­to­rov ur­če­ných na kon­zu­má­ciu stravy.

„Zá­kaz­níci stra­vo­va­cích za­ria­dení, ale aj ich pre­vádz­ko­va­te­lia po­va­žujú uve­dený zá­kaz za ne­odô­vod­nený a zby­točne ob­me­dzu­júci. V an­kete By­rok­ra­tický ne­zmy­sel roka, ktorú kaž­do­ročne or­ga­ni­zuje Zdru­že­nie mla­dých pod­ni­ka­te­ľov Slo­ven­ska, sa zá­kaz vstupu zvie­rat do ka­viarní za rok 2018 umiest­nil na pr­vom mieste,” píše sa v dô­vo­do­vej správa NRSR.

Or­ga­ni­zá­tori an­kety upo­zor­nili na to, že Slo­ven­ská re­pub­lika za­ka­zuje niečo, čo je v za­hra­ničí bežne po­vo­lené. O tom, že zá­kaz vstupu zvie­rat do stra­vo­va­cích za­ria­dení, nie je ne­vy­hnutný pre za­cho­va­nie hy­gie­nic­kých pod­mie­nok, svedčí aj exis­tu­júca vý­nimka pre psy spre­vá­dza­júce osoby so zdra­vot­ným pos­ti­hnu­tím.

Na­vrhuje sa, aby sa­motní pre­vádz­ko­va­te­lia za­ria­dení spo­loč­ného stra­vo­va­nia mali právo roz­hod­núť, či umož­nia vstup psov do svo­jich pre­vá­dzok. Tak­tiež, aby v prí­pade, že to umož­nia, mali po­vin­nosť o tom in­for­mo­vať na vi­di­teľ­nom mieste pred vstu­pom do pries­to­rov pre­vádzky alebo v nich, aby zá­kaz­níci ve­deli, či ide o za­ria­de­nie umož­ňu­júce vstup psov, a mali pri roz­ho­do­vaní, či vy­užiť jeho služby, k dis­po­zí­cii aj túto in­for­má­ciu.

Pridať komentár (0)