Vstúpte do 60 mili­ó­no­vého domu zakla­da­teľa Qual­commu Andrewa Viter­biho

Lukáš Timko / 7. december 2015 / Tools a produktivita

Zakla­da­teľ Qual­commu Andrew Viterbi pre­dáva svoj luxusný dom v juž­nej Kali­for­nii.
Dom, navr­hnutý reno­mo­va­ným archi­tek­tom Guyom Dre­ie­rom, s roz­lo­hou tak­mer 2,500 met­rov štvor­co­vých má veľa moder­ných prv­kov, ako naprí­klad solárne panely, teni­sový kurt, obrov­ský bazén a záh­radu so sucho­mil­nými rast­li­nami. Viterbi je známy vynáj­de­ním Viter­bovho algo­ritmu, ktorý bol kľú­čom k vývoju pri­jí­ma­čov pre smart­te­le­fóny a sate­lity.

Potom, čo začiat­kom roka zomrela jeho žena, dom sa stal preňho prí­liš veľ­kým. S 1,500 cit­ró­nov­níkmi, krás­nymi výhľadmi na hory a sochami od Flet­chera Ben­tona je tento dom luxus­ným rajom.

Dom leží na 13,3 hek­tá­roch v Ran­cho Santa Fe, Kali­for­nia.

1

Viterbi minul 50 mili­ó­nov dolá­rov na vybu­do­va­nie tohto luxus­ného domu. Dokon­čený bol v roku 2008. Moderná vstupná hala dopl­nená veľ­kou sochou od Flet­chera Ben­tona vás pri­ve­die do otvo­re­ného a vzduš­ného domova.

2

Dre­ier (archi­tekt) navrhol väč­šinu nábytku. Kozub zo žuly vyniká ako v obý­vačke, tak aj v jedálni. Okrem toho vynikne aj scho­disko zo skla a ocele.

3

Obý­vačka má 7 met­rov vysoký strop, pri­čom náby­tok nie je zahr­nutý v cene. V cene sú zahr­nuté sochy od fran­cúz­skeho umelca Armana a dve ďal­šie sochy od Ben­tona. Viterbi je ochotný vyjed­ná­vať s poten­ci­onál­nymi kup­cami o zahr­nutí nábytku do cel­ko­vej ceny.

4

Rodinná miest­nosť je vyba­vená vkus­ným mra­mo­rom, luxus­nými pohov­kami a svet­lými dre­ve­nými prv­kami. Všetky izby zís­ka­vajú elek­trinu zo solár­nych pane­lov.

5

Veľká a jasná kuchyňa je vyba­vená krás­nym bie­lym nábyt­kom.

6

Každá miest­nosť má obrov­ské okná s úžas­ným výhľa­dom na hory a údo­lia.

7

Celé druhé poscho­die je veno­vané hlav­nému apart­mánu, ktorý je vyba­vený kúpeľ­nou, obrov­ským šat­ní­kom a par­nou spr­chou. Hlavný dom má cel­kovo štyri spálne.

8

Ďal­šie dve spálne sa nachá­dzajú v hos­ťov­skom dome. V izbách sa nachá­dzajú jasné maľby, ktoré im dávajú hravý nádych.

9

Oko­lie domu bolo navr­hnuté archi­tekt­kou The­re­siou Clar­ko­vou. Bazén sa tiahne pozdĺž celého zadného dvora.

10

V záh­ra­dách náj­dete rast­liny z juž­nej Ame­riky, juž­nej Afriky a Aus­trá­lie. Rast­liny sú sucho­milné a tak nepot­re­bujú veľa vody.

11

Náj­dete tu aj teni­sové a bas­ket­ba­lové ihrisko s krás­nymi výhľadmi na hory a údo­lia.

12

Úžasné výhľady, šľach­tené tráv­niky a 1,500 cit­ró­nov­ní­kov je veľmi dobre zasa­de­ných do pri­ro­dze­ného terénu.

13

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)