VÚB banka vo svojej reklame prestrelila. Rada pre reklamu rozhodla, že zavádzala Slovákov

Viktória Husarčíková / 5. januára 2019 / Marketing/Sketcher

  • VÚB banka sa stala jed­nou z tém za­sad­nu­tia Rady pre re­klamu
  • Jej re­klama to­tiž podľa za­dá­va­teľa pod­netu na jej boj­kot ot­vo­rene za­vá­dza di­vá­kov
  • Rada pod­net pri­jala ako opod­stat­nený
zdroj: Youtube / VÚB Banka
  • VÚB banka sa stala jed­nou z tém za­sad­nu­tia Rady pre re­klamu
  • Jej re­klama to­tiž podľa za­dá­va­teľa pod­netu na jej boj­kot ot­vo­rene za­vá­dza di­vá­kov
  • Rada pod­net pri­jala ako opod­stat­nený

„Tí, ktorí chcú in­ves­to­vať roz­umne, vlo­žia svoje úspory do Kom­bi­pro­duktu a zná­so­bia svoje úspory,“ ho­vorí he­rečka Petra Pol­ni­šová v re­klame na VÚB banku.

Jej cie­ľom bolo od­pre­zen­to­vať fi­nančný pro­dukt, ktorý „kom­bi­nuje is­totu ter­mí­no­va­ného vkladu s úro­kom až 3% a vý­hody in­ves­to­va­nia do fon­dov“. Ob­časný hu­mor a ob­časné re­klamné zve­li­čo­va­nie však ne­do­káže vy­kryť jednu veľkú chybu.

Prob­lé­mo­vým je práve vý­rok „zná­so­be­nie úspo­rov“. Rade pre re­klamu prišla v rámci pod­netu de­tailné vy­jad­re­nie od sťa­žo­va­teľa.

„Kom­bi­pro­dukt delí vlo­ženú sumu na dve časti – prvá vo výške tre­tiny vkladu ide na ter­mí­no­vaný účet, kde banka ga­ran­tuje zvý­hod­nený úrok 3 % ročne, ale len na pr­vých 12 me­sia­cov. Ná­sledne sa vklad úročí štan­dard­nou sa­dz­bou pre ročné vklady (tá je ak­tu­álne 0,05 % ročne). Druhá dvoj­tre­ti­nová časť ide do fon­dov, pri­čom kli­ent si môže vy­brať z po­nuky sied­mych fon­dov. Tieto fondy za po­sledné 3 roky do­siahli cel­kové zhod­no­te­nie -5,89 % až +6,49 %. Re­klama VÚB ho­vorí o zná­so­bení úspor. Slovo zná­so­biť podľa slov­níka slo­ven­ského ja­zyka zna­mená: mno­ho­ná­sobne zväč­šiť. Z po­hľadu na to, ako sa uve­dené fondy vy­ví­jali a aké sú sa­dzby ter­mí­no­va­ných vkla­dov, je toto spo­je­nie vy­slo­vene za­vá­dza­júce,“ vy­svet­ľuje banka vo vy­jad­rení pre Radu pre re­klamu.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (1)
zdroj: You­tube / VÚB Banka

Rada pre re­klamu uznala, že ter­mín „zná­so­biť“ sa v tomto prí­pade ne­hodí, keďže u di­vá­kov vy­tvorí ilú­ziu sig­ni­fi­kant­ného zväč­šo­va­nia ich pe­ňazí. To však nie je prav­divé, keďže po­diel sa môže na­vý­šiť len o men­šiu čias­tku. Množ­stvo pe­ňazí roz­hodne ne­vz­ras­tie po ná­sob­koch. Re­klama bola teda ozna­čená za klam­livú a po­ten­ciálne za­vá­dza­júcu, čím vý­razne po­ru­šila Kó­dex.

„Cie­ľom re­klamy bolo v da­nom prí­pade ko­mu­ni­ko­vať nový, špe­ci­fický fi­nančný pro­dukt a AK RPR ak­cep­tuje, že za­dá­va­teľ vy­užil v rámci jed­not­li­vých scén ur­čitú mieru hu­moru a re­klam­ného na­sa­de­nia, ktoré v tomto prí­pade upo­zor­ňujú na prí­padné možné ri­ziká in­ves­to­va­nia do iných ko­mo­dít a ta­kéto čias­točne nad­ne­sené spra­co­va­nie re­klamy ne­po­va­žuje za pre­hnané, či ne­etické. Ako pre­hrané však ko­mi­sia vníma in­for­mo­va­nie o mož­ných be­ne­fi­toch v po­dobe zná­so­be­nia úspor. Spô­sob ako bol tento vý­raz ko­mu­ni­ko­vaný vo vzťahu k ob­ra­zo­vej zložke re­klamy cel­kom ne­vys­ti­huje re­a­litu, vy­svet­ľuje Rada.

Zdroj: Rada pre re­klamu

Pridať komentár (0)