Výlet do Sili­con Val­ley? Tu je pár miest, ktoré nesmieš minúť!

Martin Bohunický / 11. októbra 2015 / Tools a produktivita

Než k nám zo Sili­con Val­ley dopu­to­val iPod, či prvá tla­čia­reň od HP, oblasť medzi San Fran­cis­com a San Jose bola vysa­dená ovoc­nými strom­čekmi.

Minu­losť je však za nami, súčasné a nasle­du­júce gene­rá­cie počí­ta­čo­vých firiem zapĺňajú tento pries­tor rých­lej­šie, ako doká­žeš pove­dať “pre­dra­žená kon­fera”. Ak sa chys­táš na výlet do Sili­con Val­ley, pri­pra­vil som ti menší zoznam miest, ktoré musíš nav­ští­viť. Je to mix toho, čo Sili­con Val­ley pred­sta­vuje dnes a toho, čo bolo významné v jeho začiat­koch.

Mnohé tieto miesta sú však súkromné, vrá­tane nie­koľ­kých garáží. Takže bacha na Karla Vla­cha. 

Poďme na to.

Face­book cam­pus

Do Face­book cam­pusu sa len tak ľahko nedos­ta­neš, no aj oko­lie stojí za to. Turisti sa s gigan­tic­kým páči­kom v pri­ľah­lom Menlo Parku fotia čas­tej­šie, ako so svo­jim psom.

Keď už si tam, pozri sa na páčika z dru­hej strany

Face­book pre­bral cam­pus po spo­loč­nosti Sun Mic­ro­sys­tem. Práve jej logo zostalo na dru­hej strane a je pek­nou pri­po­mien­kou toho, ako firmy v Sili­con Val­ley pri­chá­dzajú a odchá­dzajú.

Google Cam­pus

Jediná tech­no­lo­gická firma s kolek­ciou slad­kostí je neča­kane Google. Rov­nako sa môžeš prejsť po Google Gate Bridge, ktorý spája jed­not­livé budovy v cam­puse. No na obed zadarmo v Goog­lep­lexe zabudni.

Buck’s of Wood­side

Milá reštau­rá­cia sa pýši tým, že tu vzniklo via­cero význam­ných firiem. Podľa maji­teľa dokonca prvá ver­zia Pay­Pal a pro­to­typy Tesla. Logicky mi z toho vychá­dza jedine to, že Elo­novi tu asi chutí.

Garáže

Ak sa zau­jí­maš o star­tupy, iste vieš, že väč­šina dneš­ných gigan­tov vznikla v garáži. Pri náv­števe Sili­con Val­ley určite nav­štív najmä garáže, kde vzniklo HP, Google, či Apple.

Com­pu­ter His­tory Museum

Múzeum umiest­nené v strede Sili­con Val­ley pre­chá­dza naprieč celou his­tó­riou počí­ta­čov. Môžeš si tu stále zahrať legen­dárny Pong.

Sand Hill Road

Asi naj­sláv­nej­šia ulica Sili­con Val­ley. Na prvý pohľad tu je len pár kan­ce­lá­rií, no nezriedka tu stret­neš neja­kého toho inves­tora, ktorý nemá kam dať pár sto mili­ó­nov. Prak­ticky každý tech­no­lo­gický gigant dostal peniaze od nie­koho zo Sand Hill Road.

Apple Cam­pus Store

Apple Store si asi už nie­kedy videl, tento je ale výni­močný. Je to jediné miesto na svete, kde môžeš kúpiť Apple pro­dukty ako tričká, či zápis­níčky.

Han­gar One

Pôso­bivé a gigan­tické miesto. Prečo je také veľké? Pre­tože bolo domo­vom jed­nej z naj­väč­ších vzdu­cho­lodí na svete — USS Macon. Dnes vlastní toto miesto NASA, ktorá tu pre­vádz­kuje aj malé múzeum.

Coupa Cafe

Máš nápad? Poď sem! Ľudia v Sili­con Val­ley túto kavia­reň milujú. Vzni­kajú tu neus­tále nové nápady, tes­tuje sa tu, hľadá sa feed­back, vzni­kajú spo­lu­práce. Je fakt prob­lém nájsť tu voľný stôl.

165 Uni­ver­sity Ave

Na prvý pohľad úplne oby­čajná budova, známa je však pod náz­vom “The Lucky Office”. Bola prvou kan­ce­lá­riou Google a domo­vom Pay­pal. Pred Goog­lom tu síd­lil Logi­tech. Kto tu pra­cuje, ten tu uspeje!

Win­ches­ter Mys­tery House

Ak poznáš zbraň Win­ches­ter, rodina vyná­lez­cov si v Sili­con Val­ley posta­vila honosný dom. Sarah Win­ches­ter tu však vydr­žať nedo­ká­zala — vraj ju tu cho­dili stra­šiť ducho­via tých, ktorí zomreli zbra­ňou jej rodiny. Veľmi zvláštny dom plný podiv­ností, kde údajne straší. Máš dosť odvahy?

zdroj: businessinsider.com 

Pridať komentár (0)