Vynikajúca reklama oslavuje ženské prirodzenie je tak kreatívna, že obletela celý svet

Richard Vítkovský / 30. novembra 2018 / Marketing & Reklama

  • Pie­seň Viva La Vulva pô­sobí ako hymna pre než­nej­šie po­hla­vie. V sku­toč­nosti sa jedná o vy­ni­ka­júco po­danú re­klamnú kam­paň
  • Spot bol vy­tvo­rený pre vý­robcu hy­gie­nic­kých vlo­žiek spo­loč­nosť Lib­resse a cie­ľom je po­vzbu­diť se­ba­lásku u žien
zdroj: Youtube kanál Libresse
  • Pie­seň Viva La Vulva pô­sobí ako hymna pre než­nej­šie po­hla­vie. V sku­toč­nosti sa jedná o vy­ni­ka­júco po­danú re­klamnú kam­paň
  • Spot bol vy­tvo­rený pre vý­robcu hy­gie­nic­kých vlo­žiek spo­loč­nosť Lib­resse a cie­ľom je po­vzbu­diť se­ba­lásku u žien

Men­štru­ácia je veľmi in­tímna a cit­livá zá­le­ži­tosť a robí preto ob­rov­ské prob­lémy re­klam­ným agen­tú­ram. Ako po­dať re­klamu na hy­gie­nické vložky tak, aby mala ur­čitú úro­veň a ne­pre­siahla za hra­nicu? Pri tejto otázke sa ur­čite za­tra­sie aj ten na­jod­váž­nejší mar­ke­tér. Ženy to­tiž vní­majú tieto re­klamy po­merne cit­livo. S týmto prob­lé­mom sa po­da­rilo vy­ni­ka­júco po­pa­so­vať mar­ke­tin­go­vej agen­túre AMV BBDO.

reklama

De­centná a je­di­nečne po­daná kam­paň

Tá mala za úlohu vy­tvo­riť re­klamný spot, ktorý bude de­centný, pri­tiahne po­zor­nosť di­váka a ženy sa pri ňom ne­budú cí­tiť ne­svoje. Vý­sled­kom je hu­dobný vi­deo­k­lip k piesni s náz­vom Viva La Vulva, ktorý je vlastne hym­nou, osla­vu­jú­cou žen­ské po­hlavné or­gány. Klip zo­bra­zuje ob­ľú­bené sym­boly, žen­ského pri­ro­dze­nia, ktoré sú ani­mo­vané a spie­vajú upra­venú ver­ziu piesne Take Yo’ Praise od spe­váčky Ca­mille Yarb­rough.

Všetko do­tvá­rajú pri­ro­dzené vsuvky, ktoré vy­svet­ľujú, ako to u žien fun­guje. Ne­pô­sobí to vô­bec po­hor­šu­júco, práve na­opak. Naj­novší re­klamný spot bol od­po­ve­ďou na pries­kum firmy Lib­resse, ktorá zis­ťo­vala po­stoj žien k svo­jím vlast­ným po­hlav­ným or­gá­nom. Na prek­va­pe­nie sa zis­tilo, že až 44 % z nich bolo za­han­be­ných nad tým, ako ich va­gíny vy­ze­rajú alebo akú majú pri­ro­dzenú vôňu.

vagína

Viac ako po­lo­vica žien sa cí­tila pod tla­kom. Vo svete sa to­tiž vy­tvo­ril ur­čitý štan­dard ako má žen­ské pri­ro­dze­nie vy­ze­rať. Viva La Vulva upo­zor­ňuje hlavne na to, aby mali ženy svoje po­hlavné or­gány rady také, aké sú. Jedná sa o se­ba­lásku v pra­vom slova zmysle.

Značka Lib­resse chce pris­pieť k ot­vo­re­nej­šej kul­túre, kde sa ženy ne­mu­sia han­biť, ale budú hrdé na to, čo majú. Tiež by sa ne­mali báť ho­vo­riť aj o ta­kých in­tím­nych ve­ciach ako sú vlastné ge­ni­tá­lie. Je vše­obecne zná­mym fak­tom, že na ženy je vy­ví­janý ob­rov­ský tlak v tom ako majú vy­ze­rať alebo sa sprá­vať. Zis­tilo sa tiež, že ženy sa pod­ce­ňujú vo väč­šej miere v po­rov­naní s mužmi. Muž si väč­ši­nou verí omnoho viac ako žena. Je to dané roz­dielmi me­dzi po­hla­viami. Ženy sú viac emo­tívne a cit­li­vej­šie ako muži, ktorí berú veci ľah­šie.

zdroj: adweek.com

Pridať komentár (0)