Vyso­koš­kol­ský pro­fe­sor pre­dal Googlu za 5 rokov už 2 star­tupy

Ľudovít Nastišin / 9. mája 2015 / Business

Pred pár dňami Google pre­hl­tol ďalší star­tup — Time­ful, inte­li­gen­tný kalendár a aplikácia na mana­žo­va­nie času. Tento obchod sa udial ani nie rok po tom, ako bol Time­ful spus­tený. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že chlap sto­jaci za týmto pro­jek­tom pre­dal Googlu už svoj druhý star­tup.

Yoav Sho­ham, spo­lu­za­kla­da­teľ Time­ful, už v roku 2011 pre­dal svoj prvý star­tup a to tak isto Google-u. Ten sa volal Katango a slúžil na orga­ni­zo­va­nie priateľov na sociálnych sieťach. Spoločnosť získala fun­ding 5 miliónov dolárov a podľa Crunch­base ju Google pre­ta­vil do svo­jej vtedy ešte novej Google+ sociálnej siete. Sho­ham je exper­tom v ume­lej inte­li­gen­cii a je pro­fe­so­rom v oblasti výpočtovej tech­niky na Stan­forde, kde bol Google kedysi vytvo­rený a nie je to nijak zvlášť ďaleko od jeho terajšieho hlavného sídla. Jeho pro­fil na stránke Stan­fordu uvádza, že “pra­co­val na viacerých oblas­tiach ume­lej inte­li­gen­cie, temporálneho uvažovania, nemonontónnej logiky a teórii zdravého roz­umu”.

V Google pôsobil ako zamest­na­nec na čiastočný úväzok až do roku 2014 a podľa jeho Lin­ke­dIn pro­filu opi­suje túto skúsenosť ako obdo­bie, kedy sa snažil “nič nepo­ka­ziť a možno vytvo­riť aj niečo užitočné”. Jeho posledný pro­jekt, Time­ful, využíva technológiu na pomoc spotrebiteľom pri manažovaní ich času. Aplikácia si zaznamenáva “vaše správanie a návyky a inte­lig­netne vám navrhne čas, kedy máte čo uro­biť a to ju robí unikátnou”.

Táto technológia by sa mohla Google-u hodiť, pretože aj on vyvíja dosť podobný “prediktívny” kúsok so službou Google Now. Obchod bol oznámený na Google Gmail blog, avšak nebolo spo­me­nuté, koľko ho to stálo. Time­ful získal podľa Crunch­base od inves­to­rov Khosla Ven­tu­res a Kle­i­ner Per­kins Cau­field & Byers 7 miliónov dolárov.

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

Zdroj: businessinsider.com 

Pridať komentár (0)