Vytvorili ho, aby zbavil ľudí závislosti na smartfónoch. Jeho vlastnosti zarezonovali celým trhom

Vladimír Chott / 13. augusta 2018 / Tech a inovácie

zdroj: indiegogo.com
  • Ame­rický star­tup Light stojí za vzni­kom jed­no­du­chého te­le­fónu Light Phone.
  • V po­rov­naní s mo­der­nými smart­fónmi dis­po­nuje iba zá­klad­nými fun­kciami.
  • Tvor­co­via chcú ľudí na­učiť žiť bez ne­us­tá­leho sle­do­va­nia ob­ra­zo­viek.

Keď sa v máji mi­nu­lého roku na trhu s mo­bilmi ob­ja­vil tento mi­ni­ma­lis­tický te­le­fón, za­ria­de­nie bolo schopné iba jed­nej veci – te­le­fo­no­va­nia. Vďaka star­tupu Light, ktorý vzni­kol už v roku 2014 a za kto­rým stoji dvo­j­ica bro­ok­lyn­ských di­zaj­né­rov, uzrel svetlo sveta tzv. „dumb phone“ Light Phone, presný opak dneš­ných smart­fó­nov.

Cie­ľom star­tupu bolo vy­tvo­riť te­le­fón, ktorý ne­bude zby­točne za­ťa­žo­vať svo­jich po­u­ží­va­te­ľov ne­ko­neč­nými no­ti­fi­ká­ciami z Ins­ta­gramu, Fa­ce­bo­oku či Snap­chatu. Ke­dže dis­po­no­val iba mož­nos­ťou te­le­fo­no­va­nia, ľu­dia si tak podľa slov tvor­cov „mohli na­ozaj uží­vať svoj ži­vot“.

Po 2 ro­koch do­stane Light Phone ak­tu­ali­zá­ciu vo forme Light Phone 2. Ako už z názvu vy­plýva, druhá ge­ne­rá­cia Light Phone bude dis­po­no­vať až dvoma hlav­nými fun­kciami. Po kla­sic­kom te­le­fo­no­vaní do­káže po­sie­lať aj SMS správy.

Ok­rem týchto dvoch fun­kcií sa v te­le­fóne bude na­chá­dzať aj bu­dík a fy­zické tla­čidlá. Sa­moz­rej­mos­ťou bude aj kom­pa­ti­bi­lita so 4G, Wifi a GPS. Ka­pa­cita ba­té­rie bude iba 500 mAh, ale vďaka po­u­ži­tiu E-Ink disp­leja s níz­kou spot­re­bou tak ur­čite ne­bude na­bí­ja­nie kaž­do­den­nou zá­le­ži­tos­ťou.

The Light Phone 2 bude k dis­po­zí­cií v dvoch fa­reb­ných pre­ve­de­niach, v bie­lej a čier­nej. Veľ­kos­ťou sa vy­rovná bež­ným kre­dit­ným kar­tám a vďaka hrúbke iba 6.5 mi­li­met­rov sa bez prob­lé­mov vtesná do vrecka no­ha­víc či do­konca väč­šej pe­ňa­ženky. Cel­ková váha za­ria­de­nia by mala byť iba 60 gra­mov.

Cena, za ktorú si je možné tento te­le­fón ob­jed­nať pro­stred­níc­tvom cro­wd­fun­din­go­vej stránky In­die­gogo, sa po­hy­buje okolo 325 €. Mo­men­tálne je ale možné si Light Phone 2 za­do­vá­žiť za zní­ženú cenu na úrovni 200 €. Podľa slov spo­loč­nosti si zá­kaz­níci môžu za­čať uží­vať svoje mi­ni­ma­lis­tické te­le­fóny už za­čiat­kom bu­dú­ceho roku.

zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com / in­die­gogo.com / the­verge.com

Pridať komentár (0)