Vývoj Tes­la áut od začiat­ku až po súčas­nosť

Martina Ditrichová / 21. septembra 2016 / Lifehacking

Tes­la ohlá­si­la upda­te k svo­jim autám. 

Tes­la je v súčas­nos­ti vedú­cim hrá­čom na poli elek­tric­kých áut. Nebo­lo to ale vždy ružo­vé. Za roky svo­jej exis­ten­cie spo­loč­nosť nebez­peč­ne balan­co­va­la na hra­ni­ci ban­kro­tu a neje­den­krát vyde­si­la svo­jich inves­to­rov odklad­mi nových mode­lov. Elon Musk je však pán pod­ni­ka­teľ, kto­rý sa napriek všet­ké­mu nedal odra­diť a nedáv­no odha­lil novin­ky, kto­ré nás od Tes­ly čaka­jú.

Pre­zra­dil pod­rob­nos­ti o soft­vé­ro­vej ver­zii 8.0, kto­rá má pri­niesť význam­né zlep­še­nie, čo sa týka auto­pi­lot­né­ho ria­de­nia. Avi­zo­val, že tie­to autá budú 3-krát bez­peč­nej­šie ako tie bez auto­pi­lo­ta. Kolu­jú tiež zves­ti, že Tes­la čosko­ro pred­sta­ví men­šie SUV – Model Y, kto­ré bude mať dve­re a la Delo­re­an.

Poď sa s nami teraz pozrieť na vývoj Tes­la vozi­diel od úpl­né­ho začiat­ku. Pre­šli mno­hý­mi zme­na­mi, aj čo sa funkč­nos­ti aj dizaj­nu týka.

Tes­la si zís­ka­la veľa pozor­nos­ti už v roku 2008 svo­jím prvým elek­tro­mo­bi­lom – Tes­la Road­ster s prí­ťaž­li­vý­mi tvar­mi

tesla-garnered-a-lot-of-attention-in-2008-when-it-released-its-very-first-electric-car-the-wildly-sexy-tesla-roadster

Road­ster Sport vie akce­le­ro­vať z 0 na 60mph iba za 3.7 sekun­dy. Po nabi­tí prej­de oko­lo 245 míľ a jeho cena v základ­nej výba­ve v roku 2008 bola 98,000 dolá­rov. Tes­la pre­da­la 2400 Road­ste­rov v 30 kra­ji­nách.

V roku 2012, priš­la s Mode­lom S – prvým luxus­ným elek­tric­kým seda­nom na trhu.

in-2012-tesla-released-its-model-s-the-first-luxury-electric-sedan-on-the-market

Vozid­lo vie akce­le­ro­vať na 60 mph za 5 sekúnd a má dojazd od dobi­tia 265 míľ. Vyhra­lo cenu Motor Trend’s 2013 Auto roka. Auto stá­lo 106.900 dolá­rov.

Kon­com 2014 Tes­la pri­da­la Mode­lu S dve kon­fi­gu­rá­cie – dual motor a pohon na všet­ky 4 kole­sá. Model S sa stal prvým elek­tric­kým autom s duál­nym moto­rom na sve­te

in-late-2014-tesla-released-two-dual-motor-all-wheel-drive-configurations-for-the-model-s-the-worlds-first-dual-electric-motor-car

Bolo to tiež prvý­krát, čo Tes­la pri­da­la auto­pi­lo­ta do štan­dar­du všet­kých áut. Auto­mo­bil pri­šiel v troch ver­ziách – 60D, 85D a top z tro­j­i­ce – P85D (ten vidíš na obráz­ku). P85D vie dosiah­nuť rých­losť 155mph a akce­le­ru­je z 0 do 60 za 3.2 sekun­dy. Pre­ko­nal dokon­ca McLa­ren F1, ako písa­li na svo­jom blo­gu. P85D mal roz­sah oko­lo 285 míľ a stál 71.200 dolá­rov. Pre­daj toh­to mode­lu bol ale zasta­ve­ný vo feb­ru­ári.

Začiat­kom roku 2015 zara­di­li do ponu­ky tri nové ver­zie Mode­lu S – 70D, 90D a P90D.

P90D sa opla­tí veno­vať pozor­nosť. Vytiah­ne 60ku z 0 za 2.8 sekun­dy vo svo­jom Liduc­rous móde. Roz­sah má 253 míľ a naj­vyš­šiu rých­losť má 155mph. Ľudia sa šli za tým­to mode­lom potr­hať za cenu 66.000 dolá­rov

tesla-offered-three-new-versions-of-the-model-s-in-early-2015-the-70d-90d-and-p90d-the-p90d-is-worth-paying-attention-to-because-of-its-coveted-ludicrous-mode

V sep­tem­bri 2015 Tes­la pred­sta­vi­la sve­tu Model X so štý­lo­vý­mi „soko­lí­mi“ kríd­la­mi.

tesla-introduced-its-model-x-with-its-stylish-falcon-wings-to-the-world-in-september-2015

Tak­tiež ten­to model pri­šiel hneď s tro­ma ver­zia­mi, začí­na­júc na 74.000 dolá­roch. Naj­vyš­šia z rady bol typ P90D s roz­sa­hom 250 míľ a akce­le­rá­ci­ou 60mph za 3.2 sekun­dy. Naj­vyš­šia rých­losť 155 mph. Objed­na­lo si ho toľ­ko ľudí, že muse­li jeho pre­daj pre­su­núť zo začiat­ku roka 2016 do dru­hej polo­vi­ce.

A v janu­ári, Tes­la pred­sta­vi­la soft­vé­ro­vý upda­te 7.1, kto­rý dá Mode­lu S a Mode­lu X zopár nových polo­au­to­nóm­nych vlast­nos­tí.

and-in-january-tesla-rolled-out-its-71-software-update-giving-the-model-s-and-model-x-several-cool-new-semi-autonomous-features

Aktu­ali­zo­va­ný soft­vér ponú­ka bez­peč­nost­né fun­kcie ako auto­ma­tic­ké brz­de­nie, zme­na pru­hu, upo­zor­ne­nia na sle­pé mies­ta. Vie auto­ma­tic­ky kor­mid­lo­vať aj bez stre­do­vej čia­ry, svoj­po­moc­ne zapar­ko­vať a ria­di otáč­ky pomo­cou tem­po­ma­tu.

Asi naj­viac cool fun­kci­ou je schop­nosť auta „príjsť na zavo­la­nie“ iba stis­nu­tím tla­čid­la – ako osob­ný robo­tic­ký šofér. V čase vyda­nia extra auto­pi­lot­ný balí­ček stál 2.500 dolá­rov.

tesla-unveiled-its-consumer-sedan-the-model-3-in-march-and-it-got-almost-400000-pre-orders

Model 3 začí­nal na 35,000 dolá­roch, čím sa stal veľ­kým hrá­čom na celom elek­tro­mo­bi­lo­vom trhu. Akce­le­ru­je na 60-ku za menej ako 6 sekúnd a prej­de 215 míľ na jed­no dobi­tie.

Musk ozná­mil, že toto sú výcho­dis­ko­vé špe­ci­fi­ká­cie, z kto­rých by chce­la Tes­la vychá­dzať a neus­tá­le ich zlep­šo­vať.

Do Mode­lov S a X nedáv­no dali novú baté­riu, aby zvý­ši­li dojazd.

the-model-s-and-model-x-recently-got-a-major-battery-upgrade-to-extend-their-ranges

Musk v augus­te ozná­mil, že Mode­ly S a X dosta­nú novú 100 KW-hod. Tá má zvý­šiť dojazd Mode­lu S na 315 míľ na jed­no dobi­tie, čo z neho robí prvý elek­tro­mo­bil, kto­rý pre­siah­ne 300 míľ. Mode­lu X to umož­ní prejsť až 289 míľ. Zvý­ši aj ich akce­le­rá­ciu. Nie je to však lac­ná zále­ži­tosť. Pre tých, čo už auto Tes­la vlast­nia je prí­pla­tok za upg­ra­de 20.000 dolá­rov a pre tých, čo sa ho len chys­ta­jú kúpiť $10.000.

Auto­pi­lot dosta­ne naj­nov­šiu aktu­ali­zá­ciu už v najb­liž­ších týžd­ňoch.

autopilot-is-also-getting-a-major-upgrade-in-the-next-week-or-two

Musk nedáv­no odha­lil nové detai­ly o Tes­la ver­zii 8.0. Bude údaj­ne využí­vať viac rada­ro­vých sen­zo­rov na autách, kto­ré budú mať za úlo­hu roz­hod­núť, kto­rý objekt na ces­te pred­sta­vu­je väč­šie nebez­pe­čen­stvo. Zašiel až tak ďale­ko, že dokon­ca vyhlá­sil, že ten­to soft­vér by vedel pre­dísť fatál­nej auto­pi­lot­nej neho­de v máji. Prí­pla­tok na auto­pi­lo­ta momen­tál­ne sto­jí zákaz­ní­ka od 500 do 3000 dolá­rov.

Exis­tu­jú tiež sprá­vy, že Tes­la pra­cu­je na elek­tric­kom nákla­dia­ku a ďal­šom SUV, kto­ré by sa malo volať Model Y.

Vo svo­jom „Mas­ter Plan, Part Deux“ Musk vyhlá­sil, že Tes­la pra­cu­je aj na zostro­je­ní plne elek­tric­ké­ho mini nákla­ďa­ku a tiež elek­tric­ké­ho auto­bu­su, kto­rý nebu­de vôbec potre­bo­vať vodi­ča. Na detai­ly oko­lo toh­to si ale bude­me musieť ešte neja­kú chví­ľu počkať.

zdroj­člán­ku, foto­gra­fií a titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)