Vývoj Tesla áut od začiatku až po súčas­nosť

Martina Ditrichová / 21. septembra 2016 / Tools a produktivita

Tesla ohlá­sila update k svo­jim autám. 

Tesla je v súčas­nosti vedú­cim hrá­čom na poli elek­tric­kých áut. Nebolo to ale vždy ružové. Za roky svo­jej exis­ten­cie spo­loč­nosť nebez­pečne balan­co­vala na hra­nici ban­krotu a neje­den­krát vyde­sila svo­jich inves­to­rov odkladmi nových mode­lov. Elon Musk je však pán pod­ni­ka­teľ, ktorý sa napriek všet­kému nedal odra­diť a nedávno odha­lil novinky, ktoré nás od Tesly čakajú.

Pre­zra­dil pod­rob­nosti o soft­vé­ro­vej ver­zii 8.0, ktorá má pri­niesť významné zlep­še­nie, čo sa týka auto­pi­lot­ného ria­de­nia. Avi­zo­val, že tieto autá budú 3-krát bez­peč­nej­šie ako tie bez auto­pi­lota. Kolujú tiež zvesti, že Tesla čoskoro pred­staví men­šie SUV – Model Y, ktoré bude mať dvere a la Delo­rean.

Poď sa s nami teraz pozrieť na vývoj Tesla vozi­diel od úpl­ného začiatku. Pre­šli mno­hými zme­nami, aj čo sa funkč­nosti aj dizajnu týka.

Tesla si zís­kala veľa pozor­nosti už v roku 2008 svo­jím prvým elek­tro­mo­bi­lom – Tesla Road­ster s prí­ťaž­li­vými tvarmi

tesla-garnered-a-lot-of-attention-in-2008-when-it-released-its-very-first-electric-car-the-wildly-sexy-tesla-roadster

Road­ster Sport vie akce­le­ro­vať z 0 na 60mph iba za 3.7 sekundy. Po nabití prejde okolo 245 míľ a jeho cena v základ­nej výbave v roku 2008 bola 98,000 dolá­rov. Tesla pre­dala 2400 Road­ste­rov v 30 kra­ji­nách.

V roku 2012, prišla s Mode­lom S – prvým luxus­ným elek­tric­kým seda­nom na trhu.

in-2012-tesla-released-its-model-s-the-first-luxury-electric-sedan-on-the-market

Vozidlo vie akce­le­ro­vať na 60 mph za 5 sekúnd a má dojazd od dobi­tia 265 míľ. Vyhralo cenu Motor Trend’s 2013 Auto roka. Auto stálo 106.900 dolá­rov.

Kon­com 2014 Tesla pri­dala Modelu S dve kon­fi­gu­rá­cie – dual motor a pohon na všetky 4 kolesá. Model S sa stal prvým elek­tric­kým autom s duál­nym moto­rom na svete

in-late-2014-tesla-released-two-dual-motor-all-wheel-drive-configurations-for-the-model-s-the-worlds-first-dual-electric-motor-car

Bolo to tiež prvý­krát, čo Tesla pri­dala auto­pi­lota do štan­dardu všet­kých áut. Auto­mo­bil pri­šiel v troch ver­ziách – 60D, 85D a top z tro­j­ice – P85D (ten vidíš na obrázku). P85D vie dosiah­nuť rých­losť 155mph a akce­le­ruje z 0 do 60 za 3.2 sekundy. Pre­ko­nal dokonca McLa­ren F1, ako písali na svo­jom blogu. P85D mal roz­sah okolo 285 míľ a stál 71.200 dolá­rov. Pre­daj tohto modelu bol ale zasta­vený vo feb­ru­ári.

Začiat­kom roku 2015 zara­dili do ponuky tri nové ver­zie Modelu S – 70D, 90D a P90D.

P90D sa oplatí veno­vať pozor­nosť. Vytiahne 60ku z 0 za 2.8 sekundy vo svo­jom Liduc­rous móde. Roz­sah má 253 míľ a naj­vyš­šiu rých­losť má 155mph. Ľudia sa šli za týmto mode­lom potr­hať za cenu 66.000 dolá­rov

tesla-offered-three-new-versions-of-the-model-s-in-early-2015-the-70d-90d-and-p90d-the-p90d-is-worth-paying-attention-to-because-of-its-coveted-ludicrous-mode

V sep­tem­bri 2015 Tesla pred­sta­vila svetu Model X so štý­lo­vými „soko­lími“ kríd­lami.

tesla-introduced-its-model-x-with-its-stylish-falcon-wings-to-the-world-in-september-2015

Tak­tiež tento model pri­šiel hneď s troma ver­ziami, začí­na­júc na 74.000 dolá­roch. Naj­vyš­šia z rady bol typ P90D s roz­sa­hom 250 míľ a akce­le­rá­ciou 60mph za 3.2 sekundy. Naj­vyš­šia rých­losť 155 mph. Objed­nalo si ho toľko ľudí, že museli jeho pre­daj pre­su­núť zo začiatku roka 2016 do dru­hej polo­vice.

A v janu­ári, Tesla pred­sta­vila soft­vé­rový update 7.1, ktorý dá Modelu S a Modelu X zopár nových polo­au­to­nóm­nych vlast­ností.

and-in-january-tesla-rolled-out-its-71-software-update-giving-the-model-s-and-model-x-several-cool-new-semi-autonomous-features

Aktu­ali­zo­vaný soft­vér ponúka bez­peč­nostné fun­kcie ako auto­ma­tické brz­de­nie, zmena pruhu, upo­zor­ne­nia na slepé miesta. Vie auto­ma­ticky kor­mid­lo­vať aj bez stre­do­vej čiary, svoj­po­mocne zapar­ko­vať a riadi otáčky pomo­cou tem­po­matu.

Asi naj­viac cool fun­kciou je schop­nosť auta „príjsť na zavo­la­nie“ iba stis­nu­tím tla­čidla – ako osobný robo­tický šofér. V čase vyda­nia extra auto­pi­lotný balí­ček stál 2.500 dolá­rov.

tesla-unveiled-its-consumer-sedan-the-model-3-in-march-and-it-got-almost-400000-pre-orders

Model 3 začí­nal na 35,000 dolá­roch, čím sa stal veľ­kým hrá­čom na celom elek­tro­mo­bi­lo­vom trhu. Akce­le­ruje na 60-ku za menej ako 6 sekúnd a prejde 215 míľ na jedno dobi­tie.

Musk ozná­mil, že toto sú výcho­dis­kové špe­ci­fi­ká­cie, z kto­rých by chcela Tesla vychá­dzať a neus­tále ich zlep­šo­vať.

Do Mode­lov S a X nedávno dali novú baté­riu, aby zvý­šili dojazd.

the-model-s-and-model-x-recently-got-a-major-battery-upgrade-to-extend-their-ranges

Musk v auguste ozná­mil, že Modely S a X dostanú novú 100 KW-hod. Tá má zvý­šiť dojazd Modelu S na 315 míľ na jedno dobi­tie, čo z neho robí prvý elek­tro­mo­bil, ktorý pre­siahne 300 míľ. Modelu X to umožní prejsť až 289 míľ. Zvýši aj ich akce­le­rá­ciu. Nie je to však lacná zále­ži­tosť. Pre tých, čo už auto Tesla vlast­nia je prí­pla­tok za upg­rade 20.000 dolá­rov a pre tých, čo sa ho len chys­tajú kúpiť $10.000.

Auto­pi­lot dostane naj­nov­šiu aktu­ali­zá­ciu už v najb­liž­ších týžd­ňoch.

autopilot-is-also-getting-a-major-upgrade-in-the-next-week-or-two

Musk nedávno odha­lil nové detaily o Tesla ver­zii 8.0. Bude údajne využí­vať viac rada­ro­vých sen­zo­rov na autách, ktoré budú mať za úlohu roz­hod­núť, ktorý objekt na ceste pred­sta­vuje väč­šie nebez­pe­čen­stvo. Zašiel až tak ďaleko, že dokonca vyhlá­sil, že tento soft­vér by vedel pre­dísť fatál­nej auto­pi­lot­nej nehode v máji. Prí­pla­tok na auto­pi­lota momen­tálne stojí zákaz­níka od 500 do 3000 dolá­rov.

Exis­tujú tiež správy, že Tesla pra­cuje na elek­tric­kom nákla­diaku a ďal­šom SUV, ktoré by sa malo volať Model Y.

Vo svo­jom „Mas­ter Plan, Part Deux“ Musk vyhlá­sil, že Tesla pra­cuje aj na zostro­jení plne elek­tric­kého mini nákla­ďaku a tiež elek­tric­kého auto­busu, ktorý nebude vôbec potre­bo­vať vodiča. Na detaily okolo tohto si ale budeme musieť ešte nejakú chvíľu počkať.

zdroj­článku, foto­gra­fií a titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)