Ako vyze­ral roadt­rip s Tes­la Model S P90D?

Dárius Polák / 25. júla 2016 / Tech a inovácie

Matt­hew DeBord je edi­tor pre Busi­ness Insi­der a vo svo­jich člán­koch pokrý­va všet­ky doprav­né pros­tried­ky. Napo­sle­dy sa pozrel na naj­vý­kon­nej­ší model S od Tes­ly — P90D s Ludic­rous modom.

Cie­ľom tej­to jaz­dy bolo zis­tiť, ako luxus­né štvor­d­ve­ro­vé “rodin­né” auto so super akce­le­rá­ci­ou — 0 – 100 km/h za 2,8 sekúnd, doká­že zvlád­nuť výlet so sluš­nou vzdia­le­nos­ťou (386 km).

Per­la Tes­ly v bie­lom pre­ve­de­ní, zapar­ko­va­ná na začiat­ku des­ti­ná­cie v New Jer­sey.1

V porov­na­ní s Priu­som niet o čom.

2

Ide o Model S…

3

…ver­zia P90D. P zna­me­ná výkon, 90 zna­me­ná 90 kWh ener­gie v baté­rii a D je pre dvo­j­itý motor s poho­nom všet­kých šty­roch kolies.

4

Len pre pri­po­me­nu­tie — všet­ky elek­tro­mo­bi­ly pro­du­ku­jú 0 emi­sií.

5

P90D má zopár sexy dopl­n­kov, vrá­ta­ne toh­to spoj­le­ru vyro­be­né­ho z uhlí­ko­vé­ho vlák­na…

6

…a vysú­va­cích kľu­čiek na dve­rách, kto­ré sa vysu­nú v tvo­jej prí­tom­nos­ti.

7

Dosť už však o pek­ných dopl­n­koch. Koľ­ko sa do tej­to Tes­ly vlast­ne zmes­tí? Toto sa napra­ta­lo do úlož­né­ho pries­to­ru zadné­ho kuf­ra…

8

…a toto zas do pred­né­ho kuf­ra, kto­rý sa tu nachá­dza vďa­ka tomu, že Tes­la nemá kon­venč­ný motor.

9

Minu­lý rok DeBord absol­vo­val rov­na­kú ces­tu s BMW i3. Je však o $50 000 dolá­rov (vyše €45 000 eur) lac­nej­šie ako Model S P90D, má však menej úlož­né­ho pries­to­ru.

10

Všet­ci šťast­ní a pri­pra­ve­ní na ces­tu!

11

Celá rodi­na sa spo­lie­ha na navi­gá­ciu masív­ne­ho touchsc­re­e­nu umiest­ne­né­ho v stre­de palu­bov­ky.

12

Do cie­ľa je to 117 míľ (188 km).

13

Model S vydr­ží na jed­no plné nabi­tie 270 míľ (434 km), dosť na ces­tu tam aj nas­päť. DeBord však chcel o tom vedieť viac, kon­krét­ne ako nabí­ja­nie fun­gu­je. Z toho dôvo­du auto nena­bil napl­no. Plá­nom bolo dostať sa do cie­ľa, násled­ne nav­ští­viť najb­liž­šiu nabí­ja­ciu sieť, zís­kať dosť šťa­vy a vydať sa sme­rom k Super­char­ge­ru, a nako­niec byť doma ešte v ten večer.

14

Tes­la má svo­je vlast­né, ino­va­tív­ne držia­ky na pohár…

15

…rov­na­ko aj kla­sic­ké old-scho­ol ver­zie.

16

Posta­ču­jú­ce úlo­žis­ko pre gad­ge­ty a nabí­jač­ky.

17

Model S má jed­no­du­chú digi­tál­nu obra­zov­ku…

19

…zobra­zu­jú­cu rôz­ne dáta.

20

Skve­lé poča­sie na výlet.

21

A štar­tu­je sa!

22

Ces­tu sprí­jem­ňo­val kla­sic­ký rock.

18

Po čase sa na oblo­he zja­vi­li neprí­jem­né mrač­ná.

23

Čo by to bol za road trip bez zasta­ve­nia v McDo­nal­de?

24

Hap­py Meal, hap­py kid.

25

Šťast­ný prí­jazd. Je tu však jeden prob­lém…

26

…nevy­šiel výpo­čet s dostat­kom elek­tri­ky.

27

Kaž­dá Tes­la však obsa­hu­je kábel, kto­rý umož­ňu­je nabí­ja­nie z akej­koľ­vek zásuv­ky. Žiaľ, rých­le nabí­ja­nie nie je k dis­po­zí­cii a člo­vek sa musí uspo­ko­jiť so 120 vol­to­vým nabí­ja­ním.

28

Kábel sa napá­ja doza­du na ľavej stra­ne auta.

29

Nie je to zrov­na iko­nic­ké mies­to na nabí­ja­nie, nie­ke­dy sa však tre­ba uspo­ko­jiť s tým, čo máme k dis­po­zí­cii.

30

Nabí­ja­nie pokra­ču­je…

31

…a Model S vyze­rá cel­kom ostro…

32

…nabí­ja­nie je však straš­ne poma­lé. Iba 1 míľa (1,60 km) za hodi­nu.

33

Čaka­nie si tre­ba neja­ko sprí­jem­niť…

34

…ako napr. chut­ným obe­dom.

35

DeBord sa s rodi­nou na noc odo­bral pod prí­stre­šok…

36

…a medzi­tým nabí­ja­nie stá­le pokra­čo­va­lo…

37

…a Tes­la stá­le vyze­rá dob­re.

38

Na dru­hý deň ráno už bola dosť nabi­tá na to, aby sa dosta­la k najb­liž­šej nabí­jač­ke urče­nej pre elek­tric­ké autá.

39

Nabí­jač­ka sa nachá­dza pri hos­tin­ci neďa­le­ko jaze­ra Joseph.

40

Bin­go.

41

Nabí­ja­nie opäť pokra­ču­je…

43

…ten­to­krát je však ove­ľa rých­lej­šie.

44

Medzi­tým tre­ba opäť zabiť čas.

46

Tes­la zobra­zu­je na mape všet­ky par­tner­ské sie­te, na kto­rých sa dá nabiť. Sta­čí veriť autu.

47

Pri hra­ní sa dajú nájsť rôz­ne eas­ter eggs, napr. ten­to ponor­ko­vý Lotus z fil­mu Jame­sa Bon­da (Musk je veľ­ký fanú­šik 007).

48

76 míľ (122 km) v baté­rii je dosť na to, aby sa auto dosta­lo k najb­liž­šie­mu Super­char­ge­ru.

49

Je asi 50 míľ (80 km) ďale­ko v Newburgh, New York.

50

Nie­kto­ré ces­ty nebo­li per­fekt­né, dal sa na nich však vyskú­šať pohon na všet­kých šty­roch kole­sách, kto­rý nes­kla­mal.

51

Koneč­ne Super­char­ger!

52

Jed­na hodi­na nabí­ja­nia a 206 míľ (331 km) je vo vač­ku.53

To je straš­ne veľ­ký roz­diel.

53

Je čas na obed.

55

Umiest­niť Super­char­ger neďa­le­ko reštau­rá­cie bol dob­rý nápad.

56

Tak­mer nabi­té.

57

Tes­la sama vysvet­ľu­je, ako nabí­ja­nie fun­gu­je. K dis­po­zí­cii sú tri mož­nos­ti nabí­ja­nia — 120 vol­to­vé poma­lé nabí­ja­nie, nabí­ja­nie v par­tner­ských sie­ťach a Super­char­ging. DeBord odpo­rú­ča nabí­ja­nie v Super­char­ge­ri.

58

Zhr­nu­tie — jaz­da v Tes­le je rých­la, hlad­ká, tichá, pohodl­ná a prie­stran­ná. Navi­gá­cia je bez­chyb­ná a z mož­nos­tí touchsc­re­e­nu si kaž­dý vybe­rie svo­je.

60

zdroj: businessinsider.com, zdroj všet­kých foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)