Ako vyze­ral roadt­rip s Tesla Model S P90D?

Dárius Polák / 25. júla 2016 / Tech a inovácie

Matt­hew DeBord je edi­tor pre Busi­ness Insi­der a vo svo­jich člán­koch pokrýva všetky dopravné pros­triedky. Napo­sledy sa pozrel na naj­vý­kon­nejší model S od Tesly — P90D s Ludic­rous modom.

Cie­ľom tejto jazdy bolo zis­tiť, ako luxusné štvor­d­ve­rové “rodinné” auto so super akce­le­rá­ciou — 0 – 100 km/h za 2,8 sekúnd, dokáže zvlád­nuť výlet so sluš­nou vzdia­le­nos­ťou (386 km).

Perla Tesly v bie­lom pre­ve­dení, zapar­ko­vaná na začiatku des­ti­ná­cie v New Jer­sey.1

V porov­naní s Priu­som niet o čom.

2

Ide o Model S…

3

…ver­zia P90D. P zna­mená výkon, 90 zna­mená 90 kWh ener­gie v baté­rii a D je pre dvo­j­itý motor s poho­nom všet­kých šty­roch kolies.

4

Len pre pri­po­me­nu­tie — všetky elek­tro­mo­bily pro­du­kujú 0 emi­sií.

5

P90D má zopár sexy dopl­n­kov, vrá­tane tohto spoj­leru vyro­be­ného z uhlí­ko­vého vlákna…

6

…a vysú­va­cích kľu­čiek na dve­rách, ktoré sa vysunú v tvo­jej prí­tom­nosti.

7

Dosť už však o pek­ných dopl­n­koch. Koľko sa do tejto Tesly vlastne zmestí? Toto sa napra­talo do úlož­ného pries­toru zadného kufra…

8

…a toto zas do pred­ného kufra, ktorý sa tu nachá­dza vďaka tomu, že Tesla nemá kon­venčný motor.

9

Minulý rok DeBord absol­vo­val rov­nakú cestu s BMW i3. Je však o $50 000 dolá­rov (vyše €45 000 eur) lac­nej­šie ako Model S P90D, má však menej úlož­ného pries­toru.

10

Všetci šťastní a pri­pra­vení na cestu!

11

Celá rodina sa spo­lieha na navi­gá­ciu masív­neho touchsc­re­enu umiest­ne­ného v strede palu­bovky.

12

Do cieľa je to 117 míľ (188 km).

13

Model S vydrží na jedno plné nabi­tie 270 míľ (434 km), dosť na cestu tam aj nas­päť. DeBord však chcel o tom vedieť viac, kon­krétne ako nabí­ja­nie fun­guje. Z toho dôvodu auto nena­bil naplno. Plá­nom bolo dostať sa do cieľa, následne nav­ští­viť najb­liž­šiu nabí­ja­ciu sieť, zís­kať dosť šťavy a vydať sa sme­rom k Super­char­geru, a nako­niec byť doma ešte v ten večer.

14

Tesla má svoje vlastné, ino­va­tívne držiaky na pohár…

15

…rov­nako aj kla­sické old-school ver­zie.

16

Posta­ču­júce úlo­žisko pre gad­gety a nabí­jačky.

17

Model S má jed­no­du­chú digi­tálnu obra­zovku…

19

…zobra­zu­júcu rôzne dáta.

20

Skvelé poča­sie na výlet.

21

A štar­tuje sa!

22

Cestu sprí­jem­ňo­val kla­sický rock.

18

Po čase sa na oblohe zja­vili neprí­jemné mračná.

23

Čo by to bol za road trip bez zasta­ve­nia v McDo­nalde?

24

Happy Meal, happy kid.

25

Šťastný prí­jazd. Je tu však jeden prob­lém…

26

…nevy­šiel výpo­čet s dostat­kom elek­triky.

27

Každá Tesla však obsa­huje kábel, ktorý umož­ňuje nabí­ja­nie z akej­koľ­vek zásuvky. Žiaľ, rýchle nabí­ja­nie nie je k dis­po­zí­cii a člo­vek sa musí uspo­ko­jiť so 120 vol­to­vým nabí­ja­ním.

28

Kábel sa napája dozadu na ľavej strane auta.

29

Nie je to zrovna iko­nické miesto na nabí­ja­nie, nie­kedy sa však treba uspo­ko­jiť s tým, čo máme k dis­po­zí­cii.

30

Nabí­ja­nie pokra­čuje…

31

…a Model S vyzerá cel­kom ostro…

32

…nabí­ja­nie je však strašne pomalé. Iba 1 míľa (1,60 km) za hodinu.

33

Čaka­nie si treba nejako sprí­jem­niť…

34

…ako napr. chut­ným obe­dom.

35

DeBord sa s rodi­nou na noc odo­bral pod prí­stre­šok…

36

…a medzi­tým nabí­ja­nie stále pokra­čo­valo…

37

…a Tesla stále vyzerá dobre.

38

Na druhý deň ráno už bola dosť nabitá na to, aby sa dostala k najb­liž­šej nabí­jačke urče­nej pre elek­trické autá.

39

Nabí­jačka sa nachá­dza pri hos­tinci neďa­leko jazera Joseph.

40

Bingo.

41

Nabí­ja­nie opäť pokra­čuje…

43

…ten­to­krát je však oveľa rých­lej­šie.

44

Medzi­tým treba opäť zabiť čas.

46

Tesla zobra­zuje na mape všetky par­tner­ské siete, na kto­rých sa dá nabiť. Stačí veriť autu.

47

Pri hraní sa dajú nájsť rôzne eas­ter eggs, napr. tento ponor­kový Lotus z filmu Jamesa Bonda (Musk je veľký fanú­šik 007).

48

76 míľ (122 km) v baté­rii je dosť na to, aby sa auto dostalo k najb­liž­šiemu Super­char­geru.

49

Je asi 50 míľ (80 km) ďaleko v Newburgh, New York.

50

Nie­ktoré cesty neboli per­fektné, dal sa na nich však vyskú­šať pohon na všet­kých šty­roch kole­sách, ktorý nes­kla­mal.

51

Konečne Super­char­ger!

52

Jedna hodina nabí­ja­nia a 206 míľ (331 km) je vo vačku.53

To je strašne veľký roz­diel.

53

Je čas na obed.

55

Umiest­niť Super­char­ger neďa­leko reštau­rá­cie bol dobrý nápad.

56

Tak­mer nabité.

57

Tesla sama vysvet­ľuje, ako nabí­ja­nie fun­guje. K dis­po­zí­cii sú tri mož­nosti nabí­ja­nia — 120 vol­tové pomalé nabí­ja­nie, nabí­ja­nie v par­tner­ských sie­ťach a Super­char­ging. DeBord odpo­rúča nabí­ja­nie v Super­char­geri.

58

Zhr­nu­tie — jazda v Tesle je rýchla, hladká, tichá, pohodlná a prie­stranná. Navi­gá­cia je bez­chybná a z mož­ností touchsc­re­enu si každý vybe­rie svoje.

60

zdroj: businessinsider.com, zdroj všet­kých foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)