Významná lekárka varuje pred nadmerným užívaním antibiotík. Zabijú milióny ľudí

Richard Vitkovský / 14. mája 2018 / Zaujímavosti

zdroj: flickr
  • Nad­merná kon­zu­má­cia an­ti­bi­otík môže v bu­dúc­nosti spô­so­biť ho­tovú apo­ka­lypsu
  • Toto tvrdí vý­znamná le­kárka, ktorá upo­zor­ňuje na to, že an­ti­bi­otiká sú dvoj­seč­nou zbra­ňou
  • Ich nad­merná kon­zu­má­cia pris­peje k vzniku „ne­zni­či­teľ­ných“ bak­té­rií

V prie­behu mi­nu­lého roka zve­rej­nili mé­diá jednu zau­jí­mavú správu. Ame­ri­čanka ocho­rela na in­fek­ciu, ktorú spô­so­bila bak­té­ria Kleb­siella pne­umo­niae. Tá by mala byť lie­či­teľná an­ti­bi­oti­kami. V tomto prí­pade však žiadne an­ti­bi­oti­kum ne­zab­ralo, a to ich le­kári v prie­behu liečby vy­skú­šali až 26 dru­hov. Čo bolo prí­či­nou? V an­ti­bi­oti­kách chyba ne­bola, tie sa sna­žili ro­biť si svoju prácu dobre. Prob­lé­mom boli sa­motné bak­té­rie, ktoré boli jed­no­du­cho re­zis­tentné voči an­ti­bi­oti­kám, a tak ich na­sa­de­nie ne­spô­so­bilo tak­mer žiadne škody.

Tento prí­pad po­u­ká­zal na to, že bak­té­rie sa po­stupne me­nia a stá­vajú sa odolné voči an­ti­bi­oti­kám. Túto re­zis­ten­ciu spô­so­buje ich ma­sívne na­sa­dzo­va­nie. Mno­ho­krát trápi pa­cienta ne­škodná vi­róza a le­kár mu pred­píše práve tieto lie­čivá. Si­tu­ácia za­šla až tak ďa­leko, že o na­sa­de­nie an­ti­bi­otík žia­dajú mno­ho­krát sa­motní pa­cienti a le­kári im často vy­ho­vejú. Bak­té­rie, ktoré sú pra­vi­delné vy­sta­vo­vané týmto lát­kam si na ne po čase zvyknú a vy­bu­dujú si odol­nosť.

Dô­le­žitá je os­veta pa­cien­tov

Práve re­zis­ten­cia je veľmi váž­nym prob­lé­mom. Vý­voj an­ti­bi­otík to­tiž stag­nuje, a tak sa môže stať, že sa bude zvy­šo­vať po­čet bak­té­rií, ktoré jed­no­du­cho mo­derná me­di­cína ne­do­káže zni­čiť. Toto by spô­so­bilo podľa hlav­nej le­kárky Sally Da­vie­so­vej z An­glicka ob­rov­skú po­hromu. Kaž­do­ročne by tak mohlo zo­mrieť až 10 mi­li­ó­nov ľudí. Môže sa to stať vtedy, ak sa nám si­tu­ácia vy­mkne spod kon­troly. Do­konca by to mo­hol byť ko­niec mo­der­nej me­di­cíny.

V sú­čas­nosti žije v Ame­rike okolo dvoch mi­li­ó­nov ľudí, ktorí sú in­fi­ko­vaní práve re­zis­tent­nými bak­té­riami. Z tohto po­čtu kaž­do­ročne zo­mrie 23 000 pa­cien­tov a ce­lo­sve­tovo okolo 700 000 pa­cien­tov. Toto na prvý po­hľad nízke číslo nám dáva ob­rov­skú ná­dej na to, že sa tomu naj­hor­šiemu predsa len vyh­neme. Mu­síme však za­čať už te­raz.

Sally Da­vie­sová pra­cuje na pro­jekte za­me­ra­nom na mo­ni­to­ro­va­nie smr­teľ­ných prí­pa­dov, ktoré majú na sve­domí práve re­zis­tentné bak­té­rie. Ok­rem tejto ak­ti­vity chce pra­co­vať aj na os­vete. V An­glicku plá­nuje roz­be­hnúť kam­paň cie­lenú na pa­cien­tov. Tá ich bude na­bá­dať k tomu, aby ne­žia­dali od le­ká­rov an­ti­bi­otiká, po­kiaľ to ne­bude na­ozaj po­trebné.

Pa­cienti zvyknú le­ká­rov, ktorí im an­ti­bi­otiká ne­pred­píšu kri­ti­zo­vať. Často si mys­lia, že le­kári chcú na pa­cien­toch ušet­riť, ale nie je to tak. Na chrípku a pre­c­hlad­nu­tie jed­no­du­cho an­ti­bi­otiká ne­treba. „Si­tu­ácia sa bude len zhor­šo­vať po­kiaľ sa ne­roz­hod­neme pre silný zá­krok na ce­lej ze­me­guli,“ uzav­rela Da­vie­sová.

zdroj: ifls­cience.com , the­at­lan­tic.com

Pridať komentár (0)