Vzo­stup a pád Marissy Mayer: Kedysi milo­vaná CEO Yahoo je dnes na odstrel

Martin Bohunický / 19. januára 2016 / Business

Keď v roku 2012 Yahoo najalo Marissu Mayer ako CEO, oča­ká­va­nia boli vysoké. Ľudia verili, že je to práve ona, kto dokáže spo­loč­nosť opäť vystre­liť do výšin.

Tri roky potom volajú ľudia po jej odvo­laní, rast je extrémne pomalý a morálka v spo­loč­nosti kata­stro­fálna. Čo je hor­šie, k týmto vola­niam sa už pri­dali aj inves­tori.

Prí­beh Mar­risy Mayer je niečo, z čoho by sme sa mali všetci pou­čiť. Takýto prudký rast a pád nevi­díme medzi gigantmi každý deň.

Marissa sa naro­dila v roku 1975 v mes­tečku Wau­sau. Jej otec bol opra­vár, mama učila na ume­lec­kej škole.

Odma­lička mala talent na mate­ma­tiku a fyziku, uči­te­lia ju zbož­ňo­vali. Marissa však svoje det­ské ja opí­sala ako “boles­tivo hanb­livé.”

Mar­risa sa pri­hlá­sila na 10 uni­ver­zít a pri­jali ju všetky. Napo­kon sa roz­hodla pre Stan­ford, kde sa chcela stať doktor­kou.

Jej život sa však obrá­til o 180 stup­ňov, keď sa dostala na hodinu infor­ma­tiky pod kódom CS105. Napo­kon vyštu­do­vala “sym­bo­lic sys­tems”, doslova slávny odbor, ktorý vyštu­do­vali napr. Reid Hoff­man z Lin­ke­dIn, Scott Fors­tall z Apple či Mike Krie­ger z Ins­ta­gramu.

Po skon­čení školy mala Marissa na stole 12 ponúk. Posledná z nich bola od Google, vtedy menší star­tup.

Pôvodne chcela ísť do McKin­sey. Na základe jej vlast­nej ana­lýzy mal Google šancu na úspech okolo 2%. No fas­ci­no­vala ju kul­túra, preto sa roz­hodla skú­siť to. V Googli strá­vila ďal­ších 13 rokov.

Marissa Google milo­vala. Prvé dva roky pra­co­vala 100 hodín týž­denne. A medzi­tým stihla učiť na Stan­forde.

Marissa potajme ran­dila s Lar­rym Pageom. Ľudia ich vzťah opi­so­vali ako vzťah “dvoch tichých ľudí, ktorí spolu poti­chu ran­dili.”

Skvele jej to išlo s novi­nármi, média ju milo­vali. Exis­tujú šumy, že Google mal pre Marissu špe­ciálny PR tím. Neskôr sa uká­zalo, že to nebola pravda.

Jej zmy­sel pre detail však štval via­ce­rých kole­gov. Slávny dizaj­nér Doug Bowman nemo­hol jej pun­tič­kár­stvo zniesť.

Podobne bol na tom aj Amit Sin­ghal — muž za vyhľa­dá­va­čom. Ten sa vybral priamo za Lar­rym a pove­dal mu, že Marissu v tíme nechce.

Marissa sa pre­su­nula ku Google Maps. Hoci stále mala v rukách moc, výrazne tým stra­tila na rešpekte.

V roku 2011 to Marissa zaba­lila a pre­šla do Yahoo na pozí­ciu CEO.

Via­cerí tento krok kri­ti­zo­vali, vraj je skôr pro­duk­tovo zame­raná, nie vhodná na CEO.

Marissa pre­ko­pala celý manaž­ment a akcie Yahoo stúpli tak­mer o 100%.

No veľkú časť úspe­chu má na sve­domí Ali­baba, ktorú Yahoo čias­točne vlastní.

Marissa začala v mene Yahoo inves­to­vať do star­tu­pov. Z troch miliard dolá­rov sa ale nechy­til prak­ticky žiadny.

A to bol začia­tok konca. Hedge fund mana­ger Erick Jack­son pri­pra­vil 99-stra­novú pub­li­ká­ciu, prečo Yahoo potre­buje nový manaž­ment.

Podľa posled­ných správ zamest­nanci Marisse abso­lútne neve­ria.

Yahoo možno bude musieť svoj biz­nis pre­dať. Hodinky tikajú a Marissa je pod obrov­ským tla­kom — ak nič neurobí, gigant sa zrúti.

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)