Wall Street sa pýta Face­bo­oku: Čo bude nasle­do­vať ďalej?

Dárius Polák / 10. november 2016 / Business

Inves­tori chcú vedieť, ako plá­nuje Face­book zará­bať peniaze ďalej.

Spo­loč­nosť počas posled­ných rokov pro­fi­to­vala najmä z mobil­nej reklamy a oča­káva sa, že tržby v Q3 narastú o 54 %. Vedúci pred­sta­vi­te­lia Face­bo­oku však varo­vali, že tento nárast sa v budú­com roku spo­malí z toho dôvodu, že mobilná apli­ká­cia dosiahne maxi­málny limit počtu reklám, ktoré sa zmes­tia do News Feedu.

Keď vede­nie pred­sta­ven­stva dis­ku­to­valo kvar­tálne výsledky s ana­ly­tikmi, oča­ká­valo sa veľa otá­zok zame­ra­ných na zvyšné pro­dukty Face­bo­oku, ktoré môžu zará­bať peniaze, ako je live video, Ins­ta­gram, Mes­sen­ger, What­sApp a Ocu­lus. Nie­ktoré, ako video reklamy a Ins­ta­gram už pris­pie­vajú vo veľ­kom a inves­tori chcú, aby Face­book šlia­pol poriadne na plyn rás­tol ešte viac. Iné, ako Ocu­lus ešte stále nepri­ná­šajú žiadne výsledky. Akcie Face­bo­oku za posledné 3 mesiace vzrástli o 5 %, čo je dôka­zom, že Wall Street naj­väč­šej sociál­nej sieti dôve­ruje. Lenže čím viac sa spo­loč­nosť blíži k vyš­šie spo­me­nu­tému limitu, tým väčší bude mať tlak na ras­túce tržby.

2

Video šou

Face­book sa v najb­liž­šej dobe prav­de­po­dobne zame­ria na stra­té­giu live videí, kde nedávno vyko­nal expe­ri­ment s rekla­mami. Nie­ktorí ana­ly­tici si mys­lia, že spo­loč­nosť by mala vytvo­riť pre videá samos­tatnú apli­ká­ciu, čím by vzni­kol priamy kon­ku­rent pre You­Tube. Sociálna sieť takisto dokon­čuje svoju stra­té­giu mone­ti­zá­cie pre Ins­ta­gram a podľa pred­po­vedí by apli­ká­cia mala vyge­ne­ro­vať tento rok 1,86 miliardy dolá­rov tržieb. Pred­ne­dáv­nom Face­book umož­nil malému počtu pre­daj­cov pre­dá­vať svoje pro­dukty priamo v apli­ká­cii.

Face­book má sku­točne nohu na ply­no­vom pedále v rámci budo­va­nia svo­jich pro­duk­tov a slu­žieb. Vlaj­ková loď v kaž­dej rele­vant­nej šta­tis­tike stále ras­tie a ďal­ším služ­bám ako Ins­ta­gram, What­sApp a Mes­sen­ger sa darí obstojne. Ocu­lus mal prob­lémy, čo sa týka trak­cie, to sa však dá vysvet­liť tým, že trh s vir­tu­ál­nou rea­li­tou je stále ešte v plien­kach.

3

Veľké stávky a extra trpez­li­vosť

Nie­ktoré veľké stávky Face­bo­oku sú stále ďaleko od gene­ro­va­nia zisku. Také What­sApp, ktoré Face­book kúpil v roku 2014 za 22 miliárd dolá­rov začína uka­zo­vať náznaky poten­ciálu. Dôka­zom môže byť pre­po­je­nie účtov What­sApp a Face­book. Akvi­zí­cia Ocu­lusu z roku 2014 za 2 miliardy dolá­rov ešte neza­čala svoju inves­to­vanú sumu splá­cať nas­päť, experti však veria, že ukáže poten­ciál potom, čo sa VR hard­vér stane lac­nej­ším a bude naň tvo­rený dosta­tok rele­vant­ného obsahu.

Face­book je jed­nou z naj­väč­ších spo­loč­ností na svete. Pred­ne­dáv­nom sa navyše pus­til do otvo­re­nej vojny so Snap­cha­tom o pou­ží­va­te­ľov v tíne­džer­skom a mla­dom veku. A toto určite nie je jeho hlavná stra­té­gia a v rukáve má nejaké to eso scho­vané.

1

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)