War­ren Buf­fet a Har­vard­ské odmiet­nu­tie

Simona Babicová / 19. december 2014 / Tools a produktivita

War­ren Buf­fett nikdy neve­del vystáť školu. Bol trá­pe­ním pre uči­te­ľov na základ­nej škole, a tak­tiež postra­hom na stred­nej škole. No už ako tíne­džer pat­ril medzi vyhľa­dá­va­ných pod­ni­ka­te­ľov.

Ako 16 ročný zará­bal pri­bližne 53 000 dolá­rov. Takže nevi­del potrebu štú­dia na vyso­kej škole aj napriek tomu, že jeho rodi­čia chceli aby nav­šte­vo­val Uni­ver­zitu v Penn­syl­vá­nií. Na jar v roku 1950, keď stra­til 5 kre­di­tov od ukon­če­nia jeho štú­dia obja­vil niečo čo súvi­selo s lás­kou k for­mál­nemu vzde­lá­va­niu.

V sku­toč­nosti to bola Har­vard Busi­ness School, škola mag­ná­tov, ame­ric­kých pre­zi­den­tov a oli­gar­chov.

Do tejto doby, Buf­fett už dávno vedel čo od života oča­káva: “stať sa smiešne boha­tým za smiešne krátku dobu”Chcel sa stať mili­oná­rom už vo svo­jich 35 rokoch so všet­kým čo k tomu patrí — bez­peč­nosť a slo­boda súvi­siaca so zbo­hat­nu­tím.

Alice Sch­ro­eder autorka bio­gra­fic­kej knihy s náz­vom “Sno­wball” vo svo­jej knihe spo­mína, že Har­vard Busi­ness School ponúkla Buf­fet­tovi také spô­soby štú­dia, ktoré nebol schopný nado­bud­núť samo­vzde­lá­va­ním — zná­mosti a pre­stíž. A tak sa zobral a nastú­pil na vlak z Omaha do Chi­caga, kde sa usku­toč­nil jeho poho­vor na Har­varde. Bral to už ako samoz­rej­mosť — pre­tože Buf­fet, už dávno pred­tým roz­prá­val svo­jim pria­te­ľom — “pri­pojte sa ku mne na Har­vard”.

Ale istota bola, v pros­pech Sch­ro­en­de­ro­vej, na mieste. Napí­sala:

War­ren sa spo­lie­hal na jeho obrov­ské množ­stvo vedo­mostí, kto­rými ohro­mil na poho­vore. Zatiaľ, jeho pôžit­kár­stvom bolo, že keď sa kde­koľ­vek oci­tol, vždy začal roz­prá­vať o svo­jich záso­bách a ľudia si nemohli pomôcť, ale počú­vali. Jeho rodinní prí­sluš­níci, uči­te­lia, spo­lu­žiaci — všetci chceli počú­vať jeho pred­nášky.

On však nepo­cho­pil pointu Har­vardu, kto­rou bol roz­voj líd­rov. Buf­fett 19 ročné, zázračné dieťa posad­nuté jedi­nou vecou, nebol pri­pra­vený byť jedi­neč­ným. “Vyze­ral som na 19 ale emo­ci­onálne mi bolo asi 9”, spo­mína Buf­fett. “Strá­vil som 10 minút s absol­ven­tom Har­vardu, ktorý so mnou robil poho­vor, zhod­no­til moje schop­nosti a oto­čil ma.”

Napriek tomu, odmiet­nu­tie Har­vardu bolo veľmi pros­pešné. Sch­ro­ede­rová roz­práva, že Buf­fett mal v záujme prísť opäť neskôr, aby pre­hod­no­tili jeho odmiet­nu­tie na Har­varde, čo malo byť kľú­čo­vým pokra­čo­va­ním v jeho živote. Kvôli odmiet­nu­tiu z Cam­brigu bol nútený hľa­dať mož­nosti nie­kde inde.

Lis­to­va­ním v kata­ló­goch na Kolum­bij­skej uni­ver­zite, jeho oči upú­talo život-meniace meno: Ben­ja­min Gra­ham.

Práve teraz som čítal knihu od Gra­hama.” — spo­mína Buf­fett. Bola to presne kniha s náz­vom “Inte­li­gentný Inves­tor” — návod k ana­lýze burzy. Buf­fett neskôr pove­dal, že obja­ve­nie tejto knihy v jeho 19 rokoch bolo preňho jed­ným z naj­šťast­nej­ších oka­mi­hov v jeho živote, pre­tože mu uká­zala spô­sob ako inves­to­vať.

Odrazu sa Buf­fett mohol stret­núť s uči­te­ľom, kto­rého poznatky mu už dávno zme­nili jeho život. Ak by šiel do Kolum­bie, mohol tak bez­po­chyby pre­sved­čiť Gra­hama, aby sa stal jeho men­to­rom.“Bolo to akoby War­ren našiel boha” — pove­dal jeden jeho spo­lu­bý­va­júci v tej dobe.

Našťas­tie pre Buf­feta, to bola písaná žia­dosť, ktorá mu dovo­lila vytvo­riť cestu ako sa odpre­zen­to­vať. Ešte lep­šie je to, že Kolum­bia sa nesna­žila o vytvá­ra­nie zre­lých vod­cov spo­loč­nosti. Gra­ham a jeho kole­go­via učili ako inves­to­vať. A Buf­fett bol mla­dým reme­sel­ní­kom s výni­moč­nými schop­nos­ťami.

Zís­kal to. Teraz sa jeho maje­tok odha­duje na 74 miliárd dolá­rov, čo ho robí dru­hým naj­bo­hat­ším mužom Ame­riky.

Zdroj : businessinsider.com

Pridať komentár (0)