War­ren Buf­fett: Týchto 21 kníh by si mal pre­čí­tať každý

Simona Hanzelová / 10. november 2016 / Tools a produktivita

O tom, aké dôle­žité je čítať, vieme všetci — nie nadarmo sa hovorí, že tí naj­bo­hatší ľudia majú naj­väč­šie kniž­nice. War­ren Buf­fett, významný ame­rický inves­tor, je tak­tiež váš­ni­vým čita­te­ľom. Pozri sa, ktoré knihy naj­viac ovplyv­nili jeho život a kari­éru.

Keď War­ren Buf­fet roz­bie­hal svoju kari­éru, zvy­kol čítal 600 až 1000 strán denne. Dokonca aj teraz trávi až 80% svojho dňa číta­ním. Aby sme ti pomohli dostať sa do mysle tohto význam­ného inves­tora a jed­ného z naj­bo­hat­ších mužov sveta, pri­ná­šame ti pre­hľad kníh, ktoré War­ren Buf­fett odpo­rúča.

The Intel­li­gent Inves­tor — Ben­ja­min Gra­ham

War­ren Buf­fet raz na margo tejto knihy pove­dal, že oka­mih, keď sa mu ako devät­násť­roč­nému dostala do rúk, bol jeden z naj­šťast­nej­ších v jeho živote, pre­tože mu poskytla dobrý inte­lek­tu­álny základ pre inves­to­va­nie. „Ak chcete úspešne inves­to­vať, nepot­re­bu­jete extrémne vysoké IQ, nezvy­čajný obchodný roz­hľad, či dokonca dôverné infor­má­cie. Dôle­žitý je inte­lek­tu­álny rámec pre roz­ho­do­va­nie a citová dis­cip­lína. A táto kniha o tom presne a jasne hovorí,” pove­dal Buf­fett.

intelligentinvestor

Secu­rity Ana­ly­sis — Ben­ja­min Gra­ham & David L. Doss

Toto ďal­šie pre­lo­mové dielo od Gra­hama ozna­čil War­ren Buf­fett za ces­tovnú mapu svojho dlho­roč­ného inves­to­va­nia. Buf­fett sa dokonca pri­znal, že Ben­ja­min Gra­ham je druhá najvp­lyv­nej­šia osob­nosť v jeho živote, hneď po jeho otcovi. “Ben bol fan­tas­tický uči­teľ,” pove­dal.

security-analysis-by-benjamin-graham-and-david-l-dodd

Com­mon Stocks and Uncom­mon Pro­fits — Phi­lip Fis­her

Aj keď inves­tor Phi­lip Fis­her, ktorý sa špe­cia­li­zuje najmä na inves­to­va­nie do ino­va­tív­nych spo­loč­ností, War­rena Buf­feta neovp­lyv­nil až do takej miery, ako Ben­ja­min Gra­ham, napriek tomu si jeho vedo­mosti váži. „Som dych­tivý čita­teľ všet­kého, čo má Phil na srdci,” pri­znal sa Buf­fett. Phi­lip Fis­her je vysoko rešpek­to­vaný a uzná­vaný inves­tor. Jeho inves­tičnú filo­zo­fiu, ktorú zavie­dol pred šty­rid­sia­timi rokmi, štu­dujú a apli­kujú aj dnešní finanč­níci a inves­tori, a pre mno­hých z nich je táto kniha, ktorá po prvý­krát vyšla v roku 1958, nie­čím ako bib­liou.

common-stocks-and-uncommon-profits-by-philip-fisher

Stress Test: Ref­lec­ti­ons on Finan­cial Cri­ses — Tim Geith­ner

Buf­fett tvrdí, že kniha tohto býva­lého ame­ric­kého minis­tra finan­cií o finanč­nej kríze je must-read pre kaž­dého mana­žéra. Hoci bolo už na svete napí­sa­ných veľa kníh o tom, ako viesť orga­ni­zá­ciu v ťaž­kých časoch, žiadna z nich nie je od člo­veka, ktorý ria­dil vládu počas eko­no­mic­kej kata­strofy.

stresstest

The Essays of War­ren Buf­fett — War­ren Buf­fett

Kniha je vhodná pre všet­kých, ktorí sú zve­daví, ako pre­mýšľa sám War­ren Buf­fett. Ide o zbierku lis­tov, ktoré Buf­fett v posled­ných desať­ro­čiach adre­so­val akci­oná­rom spo­loč­nosti Berks­hire Hat­ha­way. Kniha čita­te­ľom posky­tuje neoce­ni­teľné a nad­ča­sové rady týka­júce sa pod­ni­ka­nia a inves­tí­cií.

wb

Jack: Straight from the Gut — Jack Welch

Túto knihu musíte mať,” pove­dal War­ren Buf­fet o knihe Jacka Wel­cha, ktorý bol dvad­sať rokov gene­rál­nym ria­di­te­ľom spo­loč­nosti Gene­ral Elect­ric, poda­rilo sa mu zvý­šiť jej trhovú hod­notu o viac ako 450 miliárd dolá­rov, a stal sa najob­di­vo­va­nej­ším biz­nis­me­nom na svete.

jack-straight-from-the-gut-by-jack-welch

The Out­si­ders — Wil­liam Thorn­dike Jr.

Časo­pis For­bes ozna­čil túto knihu za jednu z naj­dô­le­ži­tej­ších biz­nis kníh, aké kedy v Ame­rike vyšli. Vychvá­lil ju aj sám War­ren Buf­fett: „Je to vyni­ka­júca kniha o výkon­ných ria­di­te­ľoch, ktorí vyni­kali v alo­ká­cií kapi­tálu.”

outsiders

The Clash of the Cul­tu­res — John Bogle

Buf­fett túto knihu odpo­ru­čil vo svo­jom liste akci­oná­rom z roku 2012. Kniha obsa­huje prak­tické tipy pre inves­to­va­nie.

clash

Busi­ness Adven­tu­res: Twelve Clas­sic Tales from the World of Wall Street — John Bro­oks

Keď sa Bill Gates v roku 1991 spý­tal War­rena Buf­feta, aká je jeho najob­ľú­be­nej­šia kniha, Buf­fett mu ako odpo­veď poslal práve túto. Gates po pre­čí­taní zhod­no­til, že kniha slúži ako pri­po­mienka, že prin­cípy budo­va­nia úspeš­ného pod­niku ostá­vajú nezme­nené. „Nezá­leží na tom, či máte per­fektný pro­dukt, plán výroby a mar­ke­ting — na rea­li­zá­ciu svo­jich plá­nov budete potre­bo­vať aj tých správ­nych ľudí,” dodal Gates.

business-adventures-twelve-classic-tales-from-the-world-of-wall-street-by-john-brooks

Where Are the Customer’s Yachts — Fred Sch­wed 

Buf­fett o tejto knihe pre­hlá­sil, že ide o naj­vtip­nej­šiu knihu o inves­to­vaní, aká kedy bola napí­saná. Kniha s ľah­kos­ťou otvára dôle­žité témy o inves­to­vaní. Napriek tomu, že bola prvý­krát pub­li­ko­vaná v roku 1940, zostáva zau­jí­ma­vou aj dnes.

yachts

Essays in Per­su­asion — John May­nard Key­nes 

Táto zbierka spi­sov legen­dár­neho eko­nóma má svoje pevné miesto vo finanč­nej lite­ra­túre napriek tomu, že bola pub­li­ko­vaná už pred 100 rokmi. Podľa Buf­fetta ide o povinné číta­nie. Zbierka zahŕňa slávnu aj esej “Eko­no­mické mož­nosti pre naše vnú­čatá”, v kto­rej Key­nes pred­po­ve­dal, že dnešná gene­rá­cia bude pra­co­vať iba 15 hodín týž­denne.

essays-in-persuasion-by-john-maynard-keynes

The Little Book of Com­mon Sense Inves­ting — Jack Bogle 

Na základe svo­jich vlast­ných skú­se­ností, Boogle sa v tejto knihe snaží čita­te­ľom pomôcť vybu­do­vať bohat­stvo pomo­cou indexu inves­tí­cie. Fanú­ši­ko­via tejto knihy hovo­ria, že má ďaleko od nud­ných šta­tis­tík a grafy sú vyvá­žené anek­do­tami a cen­nými radami.

littlebookbogle

Poor Charlie’s Alma­nack — Peter Kauf­man

Zbierka rád od Char­lieho Mun­gera, ame­ric­kého biz­nis­mena, práv­nika a inves­tora, obsa­huje infor­má­cie o jeho živote, ako aj zhr­nu­tie Mun­ge­ro­vej inves­tič­nej filo­zo­fie.

1

The Most Impor­tant Thing Illu­mi­na­ted — Howard Marks

Marks, pred­seda a spo­lu­za­kla­da­teľ Oak Tree Capi­tal, pôvodne plá­no­val túto knihu napí­sať až po odchode do dôchodku, ale War­ren Buf­fett ho pre­sved­čil, aby ju vydal oveľa skôr. Výsled­kom je podľa Buf­fetta toto uži­točné dielo, v kto­rej si Marks kla­die za cieľ pomôcť inves­to­rom dosiah­nuť úspech.

the-most-important-thing-illuminated-by-howard-marks

Dream Big — Cris­tiane Cor­rea

Cris­tiane Cor­rea roz­práva prí­beh troch Bra­zíl­ča­nov, ktorí zalo­žili inves­tičnú spo­loč­nosť 3G Capi­tal, ktorá v roku 2013 spolu s Buf­fe­tom odkú­pila spo­loč­nosť HJ Heinz.

dream-big

First a Dream — Jim Cla­y­ton & Bill Rether­ford

Jim Cla­y­ton je naj­väčší výrobca a pre­dajca mon­to­va­ných domov v Spo­je­ných štá­toch ame­ric­kých. Vo svo­jej knihe “First a Dream” zdieľa lek­cie pod­ni­ka­nia so súčas­nými aj začí­na­jú­cimi pod­ni­ka­teľmi. War­ren Buf­fett sa pri­znal, že túto knihu dostal ako dar­ček od svo­jich štu­den­tov, a natoľko sa mu zapá­čila, že neskôr dokonca Cla­y­to­novi osobne zavo­lal, aby mu knihu pochvá­lil.

944732-_uy475_ss475_

Take on the Street — Art­hur Levitt

Art­hur Levitt, ktorý bol za vlády pre­zi­denta Clin­tona pred­se­dom komi­sie pre cenné papiere, vo svo­jej knihe “Take on the Street” zdieľa uži­točné infor­má­cie, ktoré môžu pomôcť všet­kým čest­ným a malým inves­to­rom uchrá­niť sa pred mätú­cimi metó­dami Wall Street.

101200-_uy475_ss475_

Nuc­lear Ter­ro­rism — Gra­ham Alli­son

Gra­ham Alli­son je ame­rický poli­to­lóg a har­vard­ský pro­fe­sor, ktorý sa špe­cia­li­zuje na nuk­le­árne zbrane a tero­riz­mus. Alli­son tvrdí, že jad­rový útok na USA neod­vratný, pokiaľ sa nezmení poli­tická stra­té­gia. War­ren Buf­fett túto knihu pova­žuje za must-read pre všet­kých, ktorí sa zaobe­rajú bez­peč­nos­ťou Spo­je­ných štá­tov ame­ric­kých.

nuclear-terrorism-the-ultimate-preventable-catastrophe_3288509

The Making of the Pre­si­dent — The­odore White

War­ren Buf­fett v jed­nom zo svo­jich roz­ho­vo­rov pre­zra­dil, že zbož­ňuje číta­nie poli­tic­kých kníh, a obzvlášť túto kla­siku, za ktorú The­odore White dokonca zís­kal Pulit­ze­rovu cenu. Kniha bola ozna­čená za najvp­lyv­nej­šiu poli­tickú kro­niku 20. sto­ro­čia.

51glkmw9ygl-_sx330_bo1204203200_

Lim­ping on Water — Phil Beuth & K.C. Schul­berg

Prí­beh Phila Beutha, ktorý sa naro­dil s moz­go­vou obr­nou, ale vďaka šťas­tiu, šikov­nosti a vytrva­losti sa stal mana­žé­rom jed­nej z najús­peš­nej­ších ame­ric­kých mediál­nych spo­loč­ností, Capi­tal Cities Com­mu­ni­ca­ti­ons. Buf­fett túto knihu, v kto­rej Beuth roz­práva o svo­jej šty­rid­sať­roč­nej kari­ére v Capi­tal Cti­ties, odpo­ru­čil v liste akci­oná­rom z roku 2015.

beuth2

War­ren Buffett’s Ground Rules — Jeremy C. Mil­ler 

Ďal­šie odpo­rú­ča­nie z Buf­fet­tovho listu akci­oná­rom — Mil­ler vo svo­jom diele rozo­berá čin­nosť Buf­fett Par­tners­hip Ltd. v rokoch 1956 a 1970. Ak si fas­ci­no­vaný inves­tič­nou teóriou a pra­xou, táto kniha sa ti bude páčiť.

41kxuj-dhgl-_sy498_bo1204203200_

zdroj článku a foto­gra­fií: businessinsider.comzdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž 740605017aaa07ce2abf-6092796610ec8cb18b2dc76aa16c3cf0.ssl.cf2.rackcdn.com/pictures.abebooks.com

Pridať komentár (0)