Waze dal do rúk Slovákom výber mena pre hlas navigácie. Teraz sa nestačí diviť

Linda Cebrová / 8. februára 2019 / Zo Slovenska

  • Waze Slo­ven­sko vy­zval Slo­vá­kov, aby vy­brali meno pre nový hlas ap­li­ká­cie
  • Zo všet­kých mož­ností si vy­brali to naj­bi­zar­nej­šie
  • Naj­viac ľudí hla­so­valo za meno Ger­trúda a Waze je z tohto vý­beru pri­naj­men­šom šo­ko­vaný
zdroj: Waze Slovensko
  • Waze Slo­ven­sko vy­zval Slo­vá­kov, aby vy­brali meno pre nový hlas ap­li­ká­cie
  • Zo všet­kých mož­ností si vy­brali to naj­bi­zar­nej­šie
  • Naj­viac ľudí hla­so­valo za meno Ger­trúda a Waze je z tohto vý­beru pri­naj­men­šom šo­ko­vaný

Cen­trála Waze Slo­ven­sko len ne­dávno ozná­mila, že jej tím pri­pra­vuje slo­ven­ský TTS hlas (Text-to-spe­ech). Vý­ho­dou TTS je, že číta názvy ulíc pri od­bo­če­niach, od­ha­do­vaný čas zdr­ža­nia, či presný typ ne­bez­pe­čia na ceste.

Ide o niečo po­dobné ako má aj Go­ogle trans­late. TTS ti na­prí­kad stro­jovo pre­číta ‚O 200 met­rov po­uži pravý zjazd sme­rom na Prie­voz, Baj­kal­ská.’ Ok­rem toho bude ve­dieť roz­li­šo­vať jed­not­livé uda­losti na ceste. Takže na­miesto hlá­se­nie‚ pred te­bou je hlá­sené ne­bez­pe­čen­stvo na ceste, po­vie presne či sa jedná o od­sta­vené vo­zidlo alebo vý­tlk alebo po­ka­zený se­ma­fór,” vy­jad­ril sa Waze Slo­ven­sko.

Waze Slo­ven­sko sa roz­ho­dol dať do rúk vý­ber mena sa­mot­ným Slo­vá­kom. Uží­va­te­ľom dali na vý­ber z pia­tich al­ter­na­tív. V an­kete sa ob­ja­vili mená ako Katka, Lenka, Mo­nika, Ve­ro­nika a žo­lí­kom, zrejme zo srandy bola Ger­trúda. Ale keďže my Slo­váci, sme ná­rod, no po­ve­dzme, že ve­selý za­čala Ger­trúda vo veľ­kom vy­hrá­vať. Do kam­pane sa preto pri­dal aj Waze Česká re­pub­lika, ktorý by rád ná­skok Ger­trúdy zvrá­til.

Bra­tia vy­be­rajú ná­zov pre nový slo­ven­ský TTS hlas. Slo­ven­ské úze­mie za­čína po­maly „oku­po­vať“ Ger­trúda. Keďže nám nie je ľa­hos­tajný osud Waze, tak Vás pro­sím a žia­dam, hla­sujte o mene no­vého hlasu. Spo­ločne vy­be­rieme ne­jaké krásne meno pre slo­ven­ský hlas a Ger­trúdu po­šleme kam patrí. Hla­sujte na FB stránke Waze Slo­ven­sko. Ako od­menu za po­ra­ze­nie Ger­trudy pri­pra­vím ukážku skoro už pri­pra­ve­ného čes­kého TTS hlasu a pre­zra­dím ďal­šie úspe­chy v prog­rame Waze Be­a­cons.“

Mož­nosť tes­to­vať nový TTS hlas do­stanú prav­de­po­dobne v prie­behu pár týž­dňov slo­ven­skí lo­cal champs a re­gis­tro­va­ným beta tes­te­rom, ktorí majú v pro­file uve­denú kra­jinu Slo­ven­sko. „Pre­zis­tíme či je možné do beta tes­to­va­nia pri­dať aj iných dob­ro­voľ­ní­kov. Ak by bola taká mož­nosť, bu­deme o nej ve­rejne ko­mu­ni­ko­vať na FB stránke, vrá­tane spô­sobu ako sa dá do tes­to­va­nia za­po­jiť.”

Waze Slo­ven­sko zá­ro­veň upo­zor­ňuje, že najmä zo za­čiatku to bude veľmi “su­rové” a chy­bové a tak­tiež ne­bude jed­no­du­ché za­bez­pe­čiť oboj­smernú ko­mu­ni­ká­ciu ohľadne fe­ed­bac­kov.

Pridať komentár (0)