Z kampane maďarskej vlády si strieľa verejnosť, može za to použitá fotografia na bilborde

Richard Vítkovský / 15. marca 2019 / Marketing/Sketcher

  • Pô­rod­nosť v Ma­ďar­sku má kle­sa­júcu ten­den­ciu, vláda tak na ob­rov­ských bil­bor­doch ko­mu­ni­kuje vý­hody pre ženy s via­ce­rými deťmi
  • Ľu­dia, ktorí však mali vý­robu re­klamy na sve­domí, sa však prav­de­po­dobne sekli pri vý­bere ob­rázku z fo­to­banky
  • Alebo to bola len ne­šťastná ná­hoda?
zdroj: Unsplash
  • Pô­rod­nosť v Ma­ďar­sku má kle­sa­júcu ten­den­ciu, vláda tak na ob­rov­ských bil­bor­doch ko­mu­ni­kuje vý­hody pre ženy s via­ce­rými deťmi
  • Ľu­dia, ktorí však mali vý­robu re­klamy na sve­domí, sa však prav­de­po­dobne sekli pri vý­bere ob­rázku z fo­to­banky
  • Alebo to bola len ne­šťastná ná­hoda?

Pred­sta­vi­te­lia ma­ďar­skej vlády sa roz­hodli pod­po­riť pô­rod­nosť v kra­jine. Nie­len Ma­ďar­sko, ale aj iné kra­jiny Európ­skej únie, to­tiž tr­pia po­kle­som pô­rod­nosti.

Vláda sa preto roz­hodla ape­lo­vať na svo­jich oby­va­te­ľov, aby po­mohli zlep­šiť de­mo­gra­fický vý­voj v kra­jine. Slú­žiť na to má „ro­dinne“ za­lo­žená bil­bor­dová kam­paň, ktorá upo­zor­ňuje na to, že ženy, ktoré po­ro­dia 4 a viac detí, ne­budú mu­sieť pla­tiť dane. In­for­má­ciu pri­nie­sol web Was­hing­ton­post.com.

Ľu­dia, ktorí sa po­hy­bujú v ob­lasti mar­ke­tingu však na bil­bor­doch spoz­nali no­to­ricky známy fo­to­ban­kový vi­zuál. Je na ňom zo­bra­zená dvo­j­ica, ktorá sa na in­ter­nete stala pred­me­tom množ­stva hu­mor­ných ko­láží. Muž na nej ve­nuje po­zor­nosť oko­lo­idú­cej žene na­miesto svo­jej par­tnerky, na čo tá na to re­a­guje nie prí­liš po­zi­tív­nym po­hľa­dom.

Práve tento istý pá­rik sa na­chá­dza aj na bil­bor­doch fi­nan­co­va­ných ma­ďar­skou vlá­dou. Mar­ke­tin­gový pre­šľap si všimlo mnoho ľudí, kto­rých tento krok oko­men­to­vali aj na so­ciál­nych sie­ťach.

„Šťastný pár spes­tru­júci vládnu kam­paň, ktorá pro­pa­guje ro­dinnú po­li­tiku je už známy na in­ter­nete a nie preto, že je do seba šia­lene za­mi­lo­vaný,“ ho­vorí po­u­ží­va­teľka Twit­teru.

zdroj: Was­hing­ton­post.com

Pridať komentár (0)