Za 30-tisíc eur si môžeš kúpiť dom, kto­rý ti robot vytla­čí za 8 hodín

Rudolf Nečas / 12. apríla 2017 / Architektúra

Posta­viť dom je dra­há a časo­vo nároč­ná zále­ži­tosť. Pre­to sa dnes veľa spo­loč­nos­tí, kto­ré sta­va­jú domy, sna­ží ten­to pro­ces čo naj­viac auto­ma­ti­zo­vať.

Nový ukra­jin­ský star­tup s náz­vom Pas­siv­dom pou­ží­va robo­ta na 3D tlač, kto­rý doká­že vytla­čiť čas­ti malých domov. Stroj doká­že vytla­čiť ste­ny, stre­chu a pod­la­hu dom­če­ku s pôdo­ry­som 35 met­rov štvor­co­vých za 8 hodín. Mon­to­va­nie okien, dve­rí, tru­biek pre vodo­vod, kana­li­zá­cie a elek­tric­kých roz­vo­dov už majú na sta­ros­ti ľudia.

foto: passivdom.com

Po dokon­če­ní je dom samos­tat­ný a mobil­ný, vďa­ka čomu ho nie je tre­ba pri­po­jiť k elek­tric­kej sie­ti a potru­biam pre vodo­vod či kana­li­zá­ciu. Solár­na ener­gia sa ukla­dá v baté­rii pri­po­je­nej k domu a voda je fil­tro­va­ná z vlh­kos­ti vo vzdu­chu, prí­pad­ne ju do sys­té­mu môžeš naliať sám. Dom tiež zahŕňa nezá­vis­lý kana­li­zač­ný sys­tém.

Ceny domov od Pas­siv­Dom začí­na­jú na cca 30-tisíc eurách a môžeš si ich pre­dob­jed­nať v Ukra­ji­ne ale­bo USA. Prvé majú byť doru­če­né v prie­be­hu toh­to roka. Pôdo­rys naj­men­šie­ho mode­lu Pas­siv­Do­mu má 35 met­rov štvor­co­vých. Do inte­ri­é­ru púš­ťa­jú dosta­tok svet­la okná od pod­la­hy až po strop a vnút­ri náj­deš veľ­ký otvo­re­ný pries­tor s malou kuchyn­kou. Dom tiež ponú­ka mož­nosť žiť mimo elek­tric­kej sie­te.

foto: passivdom.com

Mali by sme mať mož­nosť žiť v prí­ro­de, ďale­ko od civi­li­zá­cie, ale záro­veň v kom­for­te, kto­rý ponú­ka tra­dič­ný dom,” hovo­rí Maria Soro­ki­na pre Busi­ness Insi­der. “Táto tech­no­ló­gia nám umož­ní žiť v lese, v horách ale­bo na pobre­ží — ďale­ko od ľudí a infra­štruk­tú­ry”

Pre výro­bu Pas­siv­Do­mu tím najprv vytvo­rí plán pre 3D tla­čiar­ne vo svo­jich továr­ňach na Ukra­ji­ne a v Kali­for­nii. Vrstvu po vrstve robot vytla­čí stre­chu, pod­la­hu a 20 cm hru­bé ste­ny, kto­ré sú vyro­be­né z uhlí­ko­vých vlá­kien, poly­ure­tá­nu, živíc, čadi­čo­vých vlá­kien a skle­ne­ných vlá­kien.

V závis­los­ti od mode­lu môže pro­ces trvať menej ako 24 hodín. Návrh a výro­ba väč­ších domov môžu zabrať až mesiac. Star­tup verí, že 3D tlač je lac­nej­ší a efek­tív­nej­ší spô­sob, ako sta­vať domy. “Viac než 100 mili­ó­nov ľudí nemá stre­chu nad hla­vou,” hovo­rí Maria Soro­ki­na. “Je nevy­hnut­né sta­vať viac ceno­vo dostup­ných domov.”

foto: passivdom.com

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)